piatok 23.02.2024

Začíname sa spolupodieľať na vzdelávaní sudcov

V nadväznosti na Memorandum o spolupráci s Justičnou akadémiou SR, ktoré sme podpísali v máji 2023, chystáme v apríli tohto roku prvý program vzdelávania pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov na Justičnej akadémii SR.
Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a sudkyňa Okresného súdu v Prešove JUDr. Eva Farkašová (na foto vľavo) povedú na Justičnej akadémii SR v Pezinku prednášky na tému Postavenie a úloha komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v konaniach podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi – hlavné zistenia z výkonu oprávnenia zúčastňovať sa konania pred súdom. Na tohtotýždňovom stretnutí v našom úrade dolaďovali detaily.

Náš úrad totiž vstupuje do rôznych súdnych konaní, skúsenosti z ktorých by sme radi tlmočili sudcom a sudcom-čakateľom. Ponúkame osvetu v súvislosti s aplikovaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ak sú účastníkmi súdnych konaní ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, je tiež veľmi dôležité, aby daní sudcovia mali na zreteli, aký spôsob komunikácie zvoliť - najmä v prípade ľudí s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím, napríklad, ako ich poučiť o ich právach, umožniť nahliadanie do spisu a podobne.

Tešíme sa z novej formy našej činnosti, ktorou chceme prispievať k tomu, čo je alfou a omegou nášho poslania - k zlepšovaniu dodržiavania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.