štvrtok 08.02.2024

V roku 2024 sa chceme zamerať aj na ľudí bez domova so zdravotným postihnutím

Život bez strechy nad hlavou úzko súvisí aj so stratou zdravia, dlhodobým zdravotným problémom, diagnózou alebo postihnutím.
Z údajov Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) vyplýva, že v Bratislave až takmer polovica z 2064 ľudí bez domova má dlhodobý zdravotný problém. 

Jedným z plánov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na rok 2024 je aj zameranie sa na ľudí bez domova so zdravotným postihnutím, a to aj cez monitorovanie dodržiavania ich práv v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie (útulky, nocľahárne).

Preto naše kroky ešte v januári smerovali na Inštitút pre výskum práce a rodiny. S riaditeľkou IVPR Barborou Vávrovou (na foto druhá zľava) a členkou výskumného tímu IVPR Darinou Kválovou (na foto prvá zľava) rokovali komisárka Zuzana Stavrovská a právnička nášho úradu Nadežda Šebová. Načrtli sme možnosti spolupráce pri monitoringoch týchto zariadení, zároveň sme hovorili aj o téme poskytovania zdravotnej starostlivosti ľuďom bez domova a potrebe lepšieho previazania sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

V roku 2022 bola prijatá Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovstva, ktorá

si kladie za cieľ prispieť k prevencii a ukončovaniu bezdomovstva v SR prostredníctvom vzájomného konsenzu a koordinovaného komplexného prístupu všetkých dotknutých aktérov. Konkrétne a merateľné opatrenia, ktoré budú v jednotlivých oblastiach realizované, vrátane identifikovanie finančných nárokov a vhodných zdrojov na ich pokrytie bude obsahovať akčný plán, ktorého tvorba bude nasledovať po prijatí Koncepcie.

(dostupné na: narodna-koncepcia-prevencie-ukoncovania-bezdomovstva.pdf (gov.sk).

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím považuje za dôležité sledovať vývoj pomoci a podpory ľuďom bez domova v kontexte prijatých  strategických dokumentov a preto zameria svoju pozornosť na sociálne služby krízovej intervencie. Sociálne služby krízovej intervencie, medzi ktoré patrí aj útulok a nocľaháreň sú poskytované aj osobám so zdravotným postihnutím. Monitorovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím v útulku a v nocľahárni sa sústredí na miesta s vyššou koncentráciou osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii z dôvodu, že  nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.