Svetový deň boja proti rakovine

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je tu aj pre onkologických pacientov, pripravený obhajovať a chrániť ich práva. Pri príležitosti svetového dňa boja proti rakovine zdieľame tlačovú správu Ligy proti rakovine (LPR), ktorá tento rok v rámci celosvetovej kampane vyzýva na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov.

Odporúčania na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov

Bratislava, 4.2.2024 – Svetový deň boja proti rakovine, vyhlasovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), má za cieľ prijať naliehavé opatrenia na zlepšenie informovanosti o riziku rakoviny, ako aj prevencii, liečby a opatrovateľských služieb pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na to, kto sú a kde žijú. K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok v poradí 34. rokom jej existencie na Slovensku.

Rakovina je jednou z hlavných príčin úmrtí vo svete a súčasne jednou z najväčších medicínskych výziev dneška. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádzajú, že celosvetovo niektorému zo zhubných nádorových ochorení v roku 2020 podľahlo 10 miliónov ľudí a predikcie sú ešte horšie.

Podľa Európskeho informačného systému (European Cancer Information System) je každý rok na rakovinu diagnostikovaných 2,7 mil. Európanov a 1,3 mil. ochoreniu každý rok podľahne. Ak nezačneme konať, počet diagnostikovaných pacientov narastie do roku 2040 na 3,24 milióna.

Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. Nateraz je výskyt rakoviny na Slovensku vyšší ako priemer EÚ, najmä pokiaľ ide o rakovinu prostaty, prsníka, hrubého čreva a konečníka a rakoviny pľúc. V úmrtnosti patrí Slovensku jedna z popredných priečok. Preto Liga proti rakovine na Slovensku sústavne realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny a venuje sa osvete v prevencii a absolvovania Onkokontroly. Každoročne sa pripájame aj k Svetovému dňu boja proti rakovine, keďže sme členom UICC, ktoré túto iniciatívu vo svete zaviedlo. Hlavným leitmotívom tohto roka je opäť „Odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologického pacienta“ a nosnou informáciou je vytvorenie „Správy o rovnosti“ a zoznamu 9 odporúčaní vládam na preklenutie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov,“

hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Správe o rovnosti UICC vyzýva všetky zdravotnícke organizácie, aby sa prihlásili a šírili výzvu, pričom informuje príslušné Ministerstvo zdravotníctva o potrebe odstrániť rozdiely v starostlivosti o onkologických pacientov a odporúča opatrenia, ktoré tomu môžu pomôcť.

Správa o rovnosti poskytuje miestne pohľady a skúsenosti, týkajúce sa nerovností v onkologickej starostlivosti v regiónoch po celom svete ako aj odborné odporúčania, ako ich riešiť. Obsahuje najmä postrehy a pohľady od lídrov v oblasti rakoviny v Austrálii, Brazílii, Číne, Hongkongu, Keni, Libanone, Japonsku, Jordánsku, Indii, Malajzii, Mexiku, Nigérii, Portugalsku, Južnej Afrike, Švédsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.

UICC v správe poskytuje deväť všeobecných odporúčaní vládam na preklenutie rozdielov v starostlivosti v onkológii.

Správa o rovnosti Svetového dňa boja proti rakovine UICC objasňuje prekážky starostlivosti a výrazné rozdiely vo výsledkoch v dôsledku predsudkov  založených na sociálno-ekonomickom postavení, pohlaví a iných kultúrnych normách, rase a etnickom pôvode, veku, geografickej polohe, sexuálnej orientácii a postihnutí.

Prof. Jeff Dunn, AO, prezident Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny(UICC)
 

ZOZNAM DEVIATICH ODPORÚČANÍ UICC K SVETOVÉMU DŇU BOJA PROTI RAKOVINE 2024

  1. Podporujte starostlivosť zameranú na pacienta, ktorá uznáva jedinečné potreby všetkých skupín pacientov a zapojte pacientov do rozhodnutí o ich starostlivosti.
  2. Zvýšte financovanie výskumu rakoviny a podporte spoluprácu medzi výskumníkmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a komunitnými organizáciami s cieľom pochopiť a riešiť
  3. Vytvorte populačný register onkologických ochorení, ktorý bude usmerňovať politické rozhodnutia a prideľovanie zdrojov a vyhodnocovať stratégie kontroly.
  4. Implementujte účinnú národnú stratégiu boja proti rakovine založenú na dôkazoch podloženú hodnotením celoštátnej záťaže rakovinou, riešte finančné ťažkosti a prekážky, ktorým čelia populácie s nedostatočnými službami.
  5. Začleňte komplexné onkologické služby do národných balíkov zdravotných benefitov s cieľom dosiahnuť univerzálne zdravotné pokrytie.
  6. Zvýšte zdravotnú gramotnosť a vzdelávanie o rakovine a o efektívnej komunikácii s pacientmi pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  7. Regulujte výrobu, predaj a marketing karcinogénnych produktov (tabak, alkohol, ultraspracované potraviny) prostredníctvom zvýšeného zdaňovania, marketingových obmedzení, lepšieho označovania produktov a verejných vzdelávacích kampaní. 30 – 50 % rakoviny možno predísť pôsobením na modifikovateľné rizikové správanie.
  8. Implementujte programy rutinného skríningu najčastejších druhov rakoviny, integrujte ich do existujúcich programov zdravotnej starostlivosti a využívajte služby telemedicíny a mobilných jednotiek na oslovenie vzdialených populácií. Čím skôr sa rakovina odhalí, tým úspešnejšie sa dá liečiť a zdravotný systém bude stáť
  9. Riešte systémové sociálne determinanty zdravia, ktoré bránia jednotlivcovi v prístupe k onkologickej starostlivosti a eliminujte predsudky založené na rôznych sociálnych ukazovateľ
 

O Svetovom dni boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine je iniciatíva Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá je najväčšou a najstaršou medzinárodnou organizáciou zameranou na boj proti rakovine. Bola založená v 1933, má 1 150 členských organizácii v 172 krajinách. Za Slovensko je členom tejto Únie Liga proti rakovine.

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Je zjednocujúcou globálnou iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí.

Pre viac informácií navštívte: www.worldcancerday.org
 

Bezplatná psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov a ich blízkych na Slovensku

Ak potrebujete informácie, radu, povzbudenie, pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli vo vašom živote v súvislosti s diagnózou onkologického ochorenia alebo sa chcete informovať ohľadom prevencie, Onkoporadňa Ligy proti rakovine slúži práve na možnosť využitia najbližšieho kontaktu s odborníkmi na rôzne témy. V čase hodín Onkoporadne sa môžete na bezplatnej linke 0800 11 88 11 obrátiť na skúsených lekárov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právnych poradcov, ktorí vám odpovedia na vaše otázky,

vyjadruje sa Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Ostatné bezplatné projekty Ligy proti rakovine pre pacientov: www.lpr.sk
 

O Lige proti rakovine

Liga proti rakovine je nezávislé občianske združenie, ktoré na Slovensku pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym 33 rokov. Je člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a člen Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Nepretržite realizuje množstvo vlastných psychosociálnych projektov, ktoré rozširuje podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Aktuálne sú to napríklad bezplatné projekty: Centrá pomoci Ligy proti rakovine, Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačná týždňovka, Rodinná týždňovka, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, Pomoc príbuzným a pozostalým, Ubytovacie zariadenia, Vystrihaj sa Slovensko, či projekty sociálneho zabezpečenia. Liga pri svojich aktivitách kladie dôraz aj na informovanosť obyvateľov, aby absolvovaním preventívnych prehliadok či skríningových programov chorobe predchádzali alebo ju zachytili v počiatočnom štádiu. Rovnako realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom onkopsychológov a zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov.


Zdroj:
www.lpr.sk/4-2-svetovy-den-boja-proti-rakovine