Svetový deň boja proti poruchám stravovania

Druhý júnový deň svet upriamuje pozornosť na poruchy príjmu potravy.

Týka sa všetkých

Odhaduje sa, že na celom svete trpí poruchami príjmu potravy vrátane anorexie, bulímie, záchvatovitého prejedania sa a inak nešpecifikovaných porúch príjmu potravy viac ako 70 miliónov ľudí.

Po vlne pandémie ochorenia COVID-19 začal výskyt porúch príjmu potravy rásť bleskovým tempom. Poruchy postihujú ľudí oboch pohlaví, všetkých sexuálnych orientácií, akéhokoľvek veku, rôznych sociálno-ekonomických tried, schopností, rás a etnických skupín.

V rámci psychiatrických ochorení majú poruchy príjmu potravy dokonca druhú najvyššiu mieru úmrtnosti.

Dá sa tomu však zabrániť. Pri včasnej a správnej liečbe majú poruchy príjmu potravy najvyššiu a najrýchlejšiu mieru zotavenia.
 

Súvislosť s autizmom

Poruchy príjmu potravy sa často vyskytujú súčasne s autizmom. U žien je pritom pravdepodobnosť diagnostikovania autizmu nižšia a zvyčajne im ho diagnostikujú vo vyššom veku v porovnaní s mužmi.

Počas liečby porúch príjmu potravy môžu odborníci ako prví rozpoznať autizmus u svojich pacientiek. Z výskumu realizovaného v USA  vyplynulo, že spomedzi dospievajúcich a mladých dospelých žien s poruchami príjmu potravy, ktoré sa liečili v rokoch 2020 - 2022, malo 10 percent autizmus už pri nástupe na liečbu, no ďalším 17 a pol percentám diagnostikovali autizmus počas liečby porúch príjmu potravy.

Samozrejme, v tejto oblasti sú ešte potrebné ďalšie výskumy zamerané na prispôsobenie starostlivosti o osoby s autizmom, ktoré sa liečia na poruchy príjmu potravy. Odborná literatúra však naznačuje, že pacienti s autizmom majú menšiu pravdepodobnosť reagovať na kognitívno-behaviorálnu terapiu a ciele liečby by mali byť prispôsobené jednotlivcovi spôsobom, ktorý zodpovedá jeho potrebám, a nie uplatňovaním všeobecných štandardov určených pre väčšinovú populáciu.
 

Potreba dostupnej pomoci

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa roky venuje téme zlepšenia dostupnosti psychiatrickej starostlivosti a upozorňuje na najpálčivejšie problémy. Je potrebné navýšiť kapacity psychiatrických oddelení, rozvíjať komunitnú starostlivosť, kvalitne vzdelávať odborný personál, ako aj zvyšovať povedomie verejnosti o citlivých otázkach duševného zdravia. Úlohu štátu v tejto oblasti pritom dlhodobo suplujú neziskové organizácie a dobrovoľníci.

Na zníženie rizika vzniku porúch príjmu potravy je potrebné prijať opatrenia na všetkých úrovniach - aby diagnostika a liečba bola dostupná pre rodiny na celom Slovensku, aby sa umožnilo prispôsobenie liečby každému jednotlivému pacientovi, aby sa zo spoločnosti vytrácal tzv. „body shaming“, teda predsudky týkajúce sa postavy či hmotnosti, ktoré môžu brániť zotaveniu, aby sa lepšie vzdelávali rodičia, aby mohli viac a lepšie podporovať svoje dieťa, a aby sa rodiny viac zapojili do liečby.Zdroj štúdie:
Autism diagnosis in females by eating disorder professionals | Journal of Eating Disorders | Full Text (biomedcentral.com)