streda 01.03.2023

Stretnutie komisárky s ministrom školstva k novele školského zákona

Ministra Jána Horeckého sme požiadali o urgentné stretnutie, pretože z novely školského zákona boli dodatočne odstránené pôvodne zakomponované procesné záruky pre žiaka odkázaného na niektoré podporné opatrenie vo vzdelávacom procese.
Ide napríklad o tieto podporné opatrenia: odstránenie bariér, asistencia pri zdravotných úkonoch, asistencia pri sebaobslužných úkonoch, úprava vzdelávacieho plánu, intervencia pri rozvoji komunikačných schopností, jazyka a reči a podobne. Teda tak, ako sa žiak doteraz síce mohol, ale nemusel domôcť asistenta učiteľa, sa teraz nebude musieť domôcť ďalších opatrení, napríklad logopéda, školského zdravotníka a ďalších odborníkov, a tým pádom mnohí žiaci opäť skončia len na domácom vzdelávaní.

Na stretnutí komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej s ministrom školstva Jánom Horeckým 28.2.2023 sa zúčastnila aj právna expertka nášho úradu pre oblasť práv detí so zdravotným postihnutím Lenka Bodnárová a riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania ministerstva školstva Jana Merašická.

Ministra sme tak osobne upozornili na konkrétne situácie, ktorým rodičia a ich deti so zdravotným postihnutím čelia v snahe realizovať vzdelávanie inkluzívnym spôsobom.

Objasnili sme, že aktuálny návrh zmien v školskom zákone z nášho pohľadu neposkytuje záruky, že tieto negatívne skúsenosti už rodičia a ich deti nebudú zažívať, hoci vítame a oceňujeme ambiciózne nastavenú rôznorodosť podporných opatrení, a v tomto smere nemáme žiadne výhrady.
 

Nárokovateľnosť až v roku 2026 

Minister školstva Ján Horecký nás ubezpečil, že aj vzhľadom na svoje doterajšie odborné pôsobenie vo sfére školstva tieto limity aktuálne pripravovaných zmien vníma, a preto ich označuje za prvý krôčik na ceste ku komplexnej prestavbe systému školstva tak, aby sme ho mohli na konci cesty označiť za plne funkčné, moderné a inkluzívne.

Aktuálnou realitou finančných možností štátu podľa ministra je, že podporné opatrenia budú môcť byť plne nárokovateľné z pohľadu finančného krytia štátom až od roku 2026 s tým, že roky 2023 - 2025 je potrebné vnímať ako priestor na postupné a plynulé zavádzanie zmien s tým súvisiacich do praxe. Záväzok štátu prevziať plné financovanie podporných opatrení od roku 2026, a tým im priznať nárokovateľnosť, by však mal byť podľa slov ministra doplnený do novely zákona už teraz.

Okrem problematiky aktuálnej novely školského zákona sme poukázali aj na často sa vyskytujúcu dezorientáciu rodičov detí so zdravotným postihnutím, ale aj samotných škôl, ako vlastne majú v konkrétnych prípadoch dieťaťa so zdravotným znevýhodnením postupovať, keďže školská legislatíva je jednak roztrieštená, a jednak neposkytuje vždy úplne jasné odpovede.
 

Sexuálna výchova je potrebná

Tiež sme zdôraznili potrebu zavedenia sexuálnej výchovy do učebných osnov a upriamili sme pozornosť na ľudskoprávny rozmer zavedenia tohto predmetu do škôl.

Aj v týchto témach sme našli u ministra školstva porozumenie pre náš pohľad a dohodli sme sa na pravidelnej výmene informácií a skúseností.

Stretnutie vnímame ako dobrý začiatok konštruktívnej spolupráce s aktuálnym vedením Ministerstva školsva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšovaní postavenia detí so zdravotným postihnutím v školskom systéme.Súvisiace odkazy:
Niektoré zmeny v novele školského zákona sú krokom späť, komisárka žiada urgentné stretnutie s pover - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Novela školského zákona dáva nádej na pozitívne zmeny, je to však len začiatok - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)