Prijmeme právnika/právničku pre oblasť sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti

Do tímu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hľadáme kolegu na referát zdravotníctva a sociálneho poistenia. Životopisy je možné posielať do 1. decembra 2022.

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI​

Hľadáme bystrého a samostatného kolegu/kolegyňu, aby prevzal/a úplnú zodpovednosť za vybavovanie právnej agendy v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zameranú na dodržiavanie ľudských práv v oblasti sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti poskytovanej osobám so zdravotným postihnutím s nasledovnou náplňou práce:
 • spracovávanie a právne posudzovanie podnetov a listinnej dokumentácie podávateľov
 • za oblasť sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti
 • príprava a vyhodnocovanie právnych stanovísk, analýz, vyjadrení, súdnych podaní
 • návrhy a pripomienky k legislatívnym zmenám týkajúcich sa danej oblasti práce
 • príprava podkladov a účasť v pracovných skupinách na prípravu legislatívnych návrhov
 • cestovanie za klientmi a partnermi
 • osobné stretnutia s klientmi
 • evidencia aktivít v elektronickom systéme
 • spoluúčasť na výkone monitorovacej činnosti

 

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY

 • dlhodobo stabilná pozícia
 • aktívna účasť v procese ochrany ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím
 • možnosť ovplyvňovať národné politiky
 • pracovné prostredie v bezbariérovej budove
 • moderné kancelárske priestory
 • príjemný malý pracovný tím
 • pružný pracovný čas
 

DRUH PRACOVNÉHO POMERU

Plný úväzok
 

ODMENA

1500 - 1900 EUR/mesiac
 

NÁSTUP

ASAP
 

MIESTO VÝKONU PRÁCE

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
​Slovensko
 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Uchádzačovi o pracovnú pozíciu odporúčame starostlivo zvážiť svoje predpoklady a po splnení predpokladov stanovených na pozíciu zaslať v stanovenom termíne žiadosť spolu s platnými požadovanými dokladmi Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

V žiadosti o zaradenie do výberového konania uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate a označte ju slovami:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania pod číslom konania KZP/02/11/2022/04R


V žiadosti ďalej uveďte:
 • svoj titul, meno a priezvisko
 • telefonický kontakt, e-mailový kontakt a korešpondenčnú adresu

K žiadosti priložte aj tieto požadované listiny:
 1. motivačný list
 2. profesijný štruktúrovaný životopis
 3. kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 4. čestné prehlásenie o bezúhonnosti, pričom výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac uchádzať predloží k dohodnutému nástupu do práce
 5. písomné čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 6. písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v Žiadosti o zaradenie do výberového konania a v priložených dokumentoch
 7. súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, že uchádzač o pracovnú pozíciu nedoručí spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania aj požadované listiny, nebude do výberového konania zaradený.

Výberové konanie sa bude konať online dňa 12.12.2022. Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú vopred informovaní e-mailom o termíne výberového konania, pričom telefonicky sa dohodne termín (presný čas) online konania.

Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať online formou s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi požadované predpoklady.

Otázky vo výberovom konaní budú zostavené z nasledovných častí:
 • prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi a motivácii na výkon činnosti na obsadzovanej pozícii
 • odpovede uchádzača na otázky členov výberovej komisie, ktoré budú zamerané na overenie odborných, osobnostných a iných predpokladov na výkon obsadzovanej pozície
 • všeobecný prehľad
 • rýchlosť uvažovania
 • schopnosť tvorivo myslieť.

V priebehu výberového konania uchádzač o pracovnú pozíciu preukáže predovšetkým:
 • znalosť zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru
 • znalosť zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov so zameraním najmä na problematiku postupu rozhodovania o invalidných dôchodkoch
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov
 • so zameraním sa na osoby so zdravotným postihnutím vybrané zákonné ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zdravotnej starostlivosti.

Pozvánka na výberové konanie sa zasiela uchádzačom na nimi uvedenú e-mailovú adresu.
Uchádzač, ktorý nebol zaradený do výberového konania, bude upovedomený spôsobom a na adresu, ktoré uchádzač uvedie v žiadosti o zaradenie do výberového konania.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2022


POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
Právo, vítané je zameranie na medicínske právo

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti
Internet, Kancelárske aplikácie (Microsoft Word, Outlook, Excel) - Pokročilý

Vodičský preukaz
B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • bezúhonnosť
 • základný prehľad v oblasti sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti poskytovanej osobám so zdravotným postihnutím
 • empatický a tolerantný prístup k osobám so zdravotným postihnutím
 • sociálne cítenie
 • sebadôvera
 • svedomitosť a spoľahlivosť
 • samostatnosť
 • adaptabilita a flexibilita
 • vynikajúce organizačné schopnosti, „time management“
 • dôslednosť a systematickosť v práci
 • vysoká motivácia
 • analytické a štrukturálne myslenie, cit pre detail a zároveň schopnosť vidieť veci v súvislostiach (Big Picture)
 • počítačová gramotnosť (Internet, Microsoft Word, Outlook, Excel...)
 • kultivovaný verbálny a písomný prejav, ovládanie slovenského štátneho spisovného jazyka.
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť samostatne sa rozhodovať
 • komunikačné zručnosti
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • skúsenosť s dobrovoľníckymi aktivitami v súvislosti s pomocou ľuďom so zdravotným postihnutím alebo iným zraniteľným skupinám​
 

KONTAKT A MIESTA PRE ZASIELANIE ŽIVOTOPISOV

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je možné zaslať elektronicky cez portál profesia.sk, e-mailom doručeným najneskôr dňa 01.12.2022 alebo poštou tak, aby poštová zásielka bola podaná na poštovú prepravu najneskôr dňa 01.12.2022.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi zašlite elektronicky v termíne do 01.12.2022 na adresu​:
sekretariat@komisar.sk

Kontaktná osoba:
JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím


Súvisiace odkazy:
Právnik pre oblasť sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (PROFESIA.SK)