Potrebujeme odstraňovať nielen architektonické bariéry, ale najmä bariéry v myslení

3. december je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa stretávame s množstvom prípadov, keď práve tie inštitúcie, ktoré majú ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáhať, im naopak pomoc upierajú a zabraňujú im tak v napĺňaní potreby žiť čo najviac nezávislý život.
Potrebujeme preto odstraňovať v spoločnosti nielen architektonické bariéry, ale aj bariéry v myslení, a následne aj bariéry v samotných zákonoch. Za takmer 6-ročné obdobie existencie Úradu komisára sa podarilo iniciovať a presadiť napríklad tieto legislatívne úpravy:
  • zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu a opatrovateľský príspevok, ktorého výška sa už neodvíja od výšky životného minima, ale rovná sa minimálnej mzde;
  • zrušenie obmedzenia, keď dieťa so zdravotným postihnutím mohlo navštevovať školské zariadenie len 20 hodín týždenne na to, aby jeho rodič mohol poberať opatrovateľský príspevok;
  • odstránenie práva spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov odmietnuť montáž schodiskovej plošiny v spoločných priestoroch bytových domov;
  • zrušenie vekovej hranice 65 rokov pri schvaľovaní peňažného príspevku na kompenzáciu - kúpu auta a priznanie osobnej asistencie;
  • zmenu zákona o sociálnych službách, vďaka čomu už zariadenie sociálnych služieb nemôže byť opatrovníkom klientovi, ktorému zároveň poskytuje sociálnu službu, a zákon mu tiež priznáva dôverníka.
 
Dnes je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pripomíname si ho od roku 1981 z iniciatívy OSN. Práve v predvečer tohto dňa v roku 2015 bola na Slovensku historicky prvýkrát zvolená komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - Zuzana Stavrovská.


Súvisiace odkazy:
International Day of People with Disabilities (idpwd.org)
International day of persons with disabilities (who.int)

International Day of Persons with Disabilities (IDPD), 3 December 2021 | United Nations Enable