streda 14.02.2024

Novela trestného zákona by sa nemala „šiť horúcou ihlou“

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská so znepokojením sleduje dianie v súvislosti so zmenami v trestnom zákone, ktoré poslanci NR SR schválili 8. februára 2024 v skrátenom legislatívnom konaní bez medzirezortného pripomienkového konania.
Jednou zo zmien je aj skrátenie premlčacích dôb, po uplynutí ktorých zaniká trestnosť činu, pričom zmena sa dotýka množstva trestných činov vrátane tých proti životu a zdraviu (napr. úmyselné ublíženie na zdraví s následkom smrti, nedovolené prerušenie tehotenstva bez súhlasu tehotnej ženy, zabitie), proti slobode a ľudskej dôstojnosti (napr. obchodovanie s ľuďmi, pozbavovanie a obmedzovanie osobnej slobody, vydieranie), či trestných činov proti rodine a mládeži (opustenie dieťaťa, zanedbanie povinnej výživy, únos), a to aj v prípade ich spáchania na chránenej osobe, ktorou je aj osoba so zdravotným postihnutím.
 
Osobitne zarezonovalo skrátenie premlčacích lehôt pri trestných činoch znásilnenie, sexuálne násilie či sexuálne zneužívanie.
 
Ako  upozorňuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, väčšina ľudí, ktorí zažili sexuálne zneužívanie v detstve, o tejto skúsenosti buď neprehovorí vôbec, alebo až so značným časovým odstupom. Tzv. neskoré odhalenia zneužívania sú pre túto oblasť sexuálneho násilia typické. Osoby so skúsenosťou sexuálneho zneužívania sa však namiesto podpory a pomoci často stretávajú so spochybňovaním zo strany laickej aj odbornej verejnosti. 
 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ženy so zdravotným postihnutím sú 2 až 5-krát náchylnejšie stať sa obeťami násilia v porovnaní so ženami bez zdravotného postihnutia. Pre svoje zdravotné znevýhodnenie, či už fyzické alebo mentálne, sa dokážu ubrániť alebo vyhľadať pomoc ešte menej, ako ženy bez zdravotného postihnutia. Čo ak sa násilia na žene či dieťati so zdravotným postihnutím dopúšťa práve ten, kto ich oficiálne opatruje, poberá na to finančné príspevky, a má tak nad nimi aj finančnú nadvládu? Aj preto je vymanenie sa z kruhu násilia často náročné až nemožné.
 
Aj preto sa každoročne zapájame do kampane ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH organizovanej Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách, ako aj do tzv. „Bubnovačky“ za detstvo bez násilia organizovanej Centrom Slniečko, n.o..
 
V roku 2023 sme sa podrobne vyjadrovali aj k téme sexuálneho zneužívania intelektuálne či inak znevýhodnených deti a mládeže: Deti sexuálne zneužívajú zväčša ich najbližší, hovorí Úrad komisárky pre zdravotne postihnutých - podcast (aktuality.sk)

Poukazovali sme aj na nízku mieru odhaľovania sexuálneho násilia a zneužívania, pokiaľ k nemu dochádza v uzavretom prostredí inštitucionalizovanej starostlivosti o deti aj dospelých.

V rámci novej pôsobnosti Národného preventívneho mechanizmu v zmysle Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu venujeme tejto problematike zvýšenú pozornosť pri monitorovaní zariadení.
 
Podľa nedávnych zistení Generálnej prokuratúry SR dochádza k sexuálnemu násiliu páchanému na deťoch aj v reedukačných centrách, pričom mnoho klientov centier sú práve deti s mentálnym alebo psychosociálnym zdravotným postihnutím.
 
Osoby so zdravotným postihnutím sú obzvlášť zraniteľné, čo sa týka rizika, že sa stanú  obeťou trestného činu znásilnenie, sexuálne násilie či sexuálne zneužívanie, a zároveň sú ako obete vo veľmi oslabenej pozícii pri nahlasovaní, odhaľovaní a preukazovaní tejto trestnej činnosti.

Preto dôrazne odmietame zásadné zmeny trestnej legislatívy, ktoré pozíciu osôb so zdravotným postihnutím ako obetí trestných činov ešte viac oslabujú, a zároveň musíme dôrazne odmietnuť prejavy sekundárnej viktimizácie obetí sexuálneho a rodovo podmieneného násilia a bagatelizovanie ich skúseností a tráum, ku ktorej vo verejnom priestore dochádza v súvislosti s presadzovaním týchto narýchlo prijatých zmien trestnej legislatívy.