piatok 08.03.2024

Nezabúdajme ani na ženy so zdravotným znevýhodnením

Medzinárodný deň žien (8. marec) je medzinárodne uznávaný a bol stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Bojovali za zrušenie povinného desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.
V dosahovaní rovnoprávnosti, spravodlivosti, mieru a rozvoja žien dosiahlo ľudstvo vo svojej histórii veľký pokrok. Nezabúdajme však, že v prípade dievčat a žien so zdravotným postihnutím nás ešte čaká veľmi dlhá cesta.

Spomeňme napríklad len začleňovanie do škôlok a škôl, a teda právo na vzdelanie, ako aj možnosť uplatniť sa na voľnom trhu práce, kde sme stále svedkami toho, že v prípade zdravotného postihnutia je možnosť zamestnať sa rapídne nižšia v porovnaní s ľuďmi bez zdravotného znevýhodnenia, a tým trpí aj právo na nezávislý život. Otázka násilia páchaného na ženách a zneužívania žien je obrovským problémom. Ženy so zdravotným postihnutím - či už telesným, zmyslovým, duševným a mentálnym - sú 2 až 5 krát viac ohrozené násilím, ako ženy bez zdravotného postihnutia.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je Slovenská republika viazaná, hovorí:
Článok 6 - Ženy so zdravotným postihnutím
  1. Zmluvné strany uznávajú, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú vystavené viacnásobnej diskriminácii, a v tejto súvislosti prijmú opatrenia, aby im zabezpečili plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd.
  2. Zmluvné strany prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie plného rozvoja, pokroku a rozšírenia oprávnení žien s cieľom zaručiť im uplatňovanie a využívanie ľudských práv a základných slobôd ustanovených v tomto dohovore.

Prajeme ženám so zdravotným postihnutím, aby štát, v ktorom žijú, tieto záväzky napĺňal a odstraňoval nedostatky, aby sa im žilo lepšie a kvalitnejšie. Všetkým ženám prajeme, aby spoločnosť čoraz viac smerovala k tomu, že sa žiadne ich práva nebudú porušovať.