pondelok 04.03.2024

Ľudí so zdravotným postihnutím sprevádzame aj v súdnych konaniach, chceli by sme mať možnosť pokračovať aj na Ústavný súd a ESĽP

Veľa prípadov našich podávateľov riešime aj na súdoch, keď vstupujeme do súdnych konaní, pomáhame podávať opravné prostriedky a podobne. V prípadoch, ktoré nedopadnú v prospech podávateľa, je možné ísť ďalej, ale v tom ÚKOZP zatiaľ nemá kompetenciu.
Dlhoročnou výzvou pre náš úrad je preto legislatívna zmena, ktorá by nám umožnila podať individuálnu ústavnú sťažnosť podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa súčasného stavu môže podať individuálnu sťažnosť fyzická či právnická osoba, ktorej práva boli porušené, a musí byť zastúpená advokátom. Mnohí ľudia so zdravotným postihnutím však nemajú finančné prostriedky na advokáta.

Vzhľadom na naše súčasné oprávnenia - vstupovať do súdneho konania a podávať opravné prostriedky - by sme v tých súdnych konaniach, do ktorých sme vstúpili, chceli v prípade neúspešného súdneho rozhodnutia sprevádzať človeka so zdravotným postihnutím aj pri podaní ústavnej sťažnosti tak, aby bolo možné jeho vec dotiahnuť až na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

Túto legislatívnu zmenu sme sa snažili už viackrát presadiť v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novelám či už Zákona č. 491/1991 Zb. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, podľa ktorého § 19 Účastníci a vedľajší účastníci konania,

„ak sú nimi právnické alebo fyzické osoby, musia byť v konaní pred Ústavným súdom zastúpení advokátom. V plnomocenstve musí byť výslovne uvedené, že je udelené na zastupovanie pred Ústavným súdom“;

žiaľ, bezúspešne. Takisto tento návrh predkladáme každoročne vo výročných správach o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci odporúčaní vláde SR, konkrétne Ministerstvu spravodlivosti SR.

Oceňujeme, že podľa medializovaných informácií (v reakcii poskytnutej tlačovej agentúre TASR) sa Ministerstvo spravodlivosti zmene nebráni. 


Tlačová správa TASR:
bitly.ws/3eSBN