Ukrajinci so zdravotným postihnutím môžu požiadať o kompenzačné pomôcky

Українці з інвалідністю можуть звернутися за компенсаційною допомогою
Nižšie je článok v ukrajinčine. / Нижче представлена стаття українською мовою.

Vláda SR v máji 2022 schválila zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Jeho súčasťou je aj  umožnenie poskytnutia vrátených pomôcok (napríklad barlí či invalidných vozíkov, ale aj načúvacích aparátov a mnohých iných pomôcok) a zdvíhacích zariadení – zo skladov úradov práce, soc. vecí a rodiny, do užívania odídencom Ukrajiny.
 
Zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení je uverejnený na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Sociálne veci a rodina (link prikladáme k článku).
 
Ako  nás informoval riaditeľ Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím Ján Gabura, v zozname je uvedené, aké konkrétne kompenzačné pomôcky a zdvíhacie zariadenia boli vrátené príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenska a zároveň je uvedená informácia, ktorý konkrétny úrad nimi disponuje (údaje sú spracované podľa jednotlivých krajov).
 
V prípade záujmu ministerstvo práce odporúča, aby sa osoby so zdravotným postihnutím, ktorým bolo na Slovensku poskytnuté dočasné útočisko, resp. im toto zaniklo v súvislosti s ich žiadosťou o azyl alebo doplnkovú ochranu, obrátili priamo  na konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý podľa uvedeného zoznamu disponuje požadovanou vrátenou kompenzačnou pomôckou alebo zdvíhacím zariadením.
 

Článok v ukrajinčine / текст українською мовою

Українці з інвалідністю можуть звернутися за компенсаційною допомогою

 У травні 2022 року уряд Словацької Республіки схвалив закон про деякі соціальні заходи у зв'язку з ситуацією в Україні. Він також включає в себе можливість надання зворотних допоміжних засобів (таких як милиці або інвалідні коляски) та підйомного обладнання - від складів управлінь зайнятості, соціальних справ і сім'ї, до користування виїжджаючих з України.
 
Перелік повернутих компенсаційних засобів та підйомного обладнання оприлюднено на сайті Центрального управління праці, соціальних справ та сім'ї, в розділі Соціальні справи та сім'я (прикріплюємо посилання на статтю).у переліку вказується, які конкретно компенсаторні засоби та підйомне обладнання були повернуті компетентному управлінню праці, соціальних справ та сім'ї. при цьому вказується інформація, доступна конкретному органу (дані обробляються по окремих регіонах).
 
У разі зацікавленості Мінпраці рекомендує особам з інвалідністю, які отримали тимчасовий притулок у Словаччині або припинили це робити у зв'язку із заявою про надання притулку або додаткового захисту, звертатися безпосередньо до конкретного Управління праці, соціальних справ та сім'ї, яке, згідно з наведеним вище переліком, має необхідну повернуту компенсаційну допомогу або підйомне обладнання.
Súvisiace odkazy:
Vrátené kompenzačné pomôcky a zdvíhacie zariadenia > ÚPSVaR (gov.sk)