Usmernenie k zabezpečeniu sociálnych služieb ľuďom z Ukrajiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska.
Usmernenie pre VÚC, obce/mestá  a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska - 25.03.2022
 
V súlade s Usmernením pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny z 3. marca 2022, vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) v zmysle § 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022, na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny usmernenie k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb  osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska .
 • Obec/mesto/VÚC určí sociálnych pracovníkov, ktorí budú nepretržite (tzn. 24/7) k dispozícii pre spádové registračné centrum za účelom identifikácie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny, ktoré potrebujú bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby. Osobe, aj jej príbuzným, poskytnú základné sociálne poradenstvo. Určení sociálni pracovníci úzko spolupracujú s Intervenčným tímom Ministerstvo zdravotníctva SR, regionálnymi koordinátormi Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
 • Osobám prichádzajúcim  z Ukrajiny, ktoré spĺňajú právny status pobytu na území Slovenskej republiky sa poskytuje sociálna služba v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) Podrobnejšie podmienky upravuje Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb
  v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny (z 3. marca 2022,
  zverejnené na webovom sídle MPSVR SR: poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf (gov.sk).
  • Poskytovateľ pobytovej sociálnej služby je povinný vyčleniť maximálne 30 % z aktuálne neobsadených miest zo svojej registrovanej kapacity na bezodkladné poskytovanie sociálnej služby pre odídencov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 zákona  o sociálnych službách.
  • Poskytovateľ zabezpečí umiestnenie v izolácii pre osobu prichádzajúcu z Ukrajiny na obdobie nevyhnutné na získanie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v zariadení.
  • VÚC spracuje prehľad ubytovacích kapacít a prehľad voľných miest určených na poskytovanie sociálnej služby v rámci územnej pôsobnosti samosprávneho krajaPoskytovatelia sociálnych služieb – ako určené subjekty hospodárskej mobilizácie (verejný poskytovateľ sociálnej služby, neverený poskytovateľ sociálnej služby, VÚC, poskytovatelia sociálnych služieb zriadení obcou alebo mestom) – raz týždenne predložia na príslušný VÚC prehľad ubytovacích kapacít a prehľad voľných miest určených na poskytovanie sociálnej služby (Príloha č. 1 – Prehľad voľných miest určených na poskytovanie sociálnej služby). VÚC  uvedené zoznamy spracuje a raz týždenne, vo štvrtok do konca pracovnej doby, zašle na MPSVR SR, na e-mailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk.
  • VÚC určí zodpovednú kontaktnú osobu, ktorá bude rovnomerne koordinovať zabezpečovanie bezodkladného poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (u verejných poskytovateľov sociálnej služby a neverejných poskytovateľov sociálnej služby). A to v počte takom, aby bolo naďalej zachované poskytovanie sociálnej služby záujemcovi o sociálnu službu so štátnym občianstvom SR, respektíve občanovi s registrovaným pobytom na území SR. V prípade naplnenia voľných miest určených na bezodkladné umiestnenie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny v na území danej VÚC, VÚC zašle MPSVR SR požiadavku o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bezodkladne týmto osobám  v inom kraji, na e-mailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk.

Ak sa odídencovi z Ukrajiny začne poskytovať pobytová sociálna služba poskytovateľ sociálnej služby túto informáciu zašle MPSVR SR, na e-mailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk v priloženom formulári podľa Prílohy č. 2.


Súvisiace odkazy:
Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)