štvrtok 13.01.2022

Kedy sa môže mesto alebo obec obrátiť na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím?

Združenie miest a obcí Slovenska informuje vo svojich newsletteroch (č. 59/2021 a č. 60/2021) o národnom projekte "Modernizácia miestnej územnej samosprávy", v ktorých sa zameriavajú na zmeny v oblasti opatrovníckeho práva a na práva a povinnosti samosprávy vo vzťahu k opatrovníctvu dospelých.
Kapitoly č. 17  a č. 18 v druhej časti newslettera (č.60/2021)  spresňujú postup, ako môže obec dať podnet Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Úrad môže využiť novú kompetenciu, ktorá platí od 1.4.2021 – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie opatrovanca, a to na účel posudzovania a monitorovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Newsletter tiež informuje o právomociach a kompetenciách Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vstúpiť na pomoc a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím do civilných súdnych konaní na strane účastníka konania, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím.


 
 Zmeny v oblasti opatrovníckeho práva - Práva a povinnosti samosprávy vo vzťahu k Opatrovníctvu dospelých (I. časť)


 
 Zmeny v oblasti opatrovníckeho práva - Práva a povinnosti samosprávy vo vzťahu k Opatrovníctvu dospelých (I. časť)