pondelok 04.05.2020

Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 (Koronavírus)

Vydané v zmysle § 6, ods. 1, písmeno d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie.
V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19.

Základné informácie:

1. Distribúciu kazetových rýchlotestov na prítomnosť protilátok IgM/IgG proti COVID-19 (ďalej ako „rýchlotest“) pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC).
2. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra.
3. V prípade, že v prevádzke sociálnych služieb takýto pracovník nie je, vykonáva sa testovanie podľa spresnenia VÚC.
4. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19 sa bude vykonávať rýchlotestom.
5. Narábanie s odpadom sa riadi osobitnými pravidlami – Príloha č. 1.

Detailnejšie informácie:

1. Distribúciu rýchlotestov na koronavírus pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný VÚC

 • Rýchlotesty na koronavírus obsahujú v jednom balení 25 rýchlotestov a 2 reagencie. Expedované budú na VÚC zo skladu štátnych hmotných rezerv, kde si ich zástupca VÚC prevezme. Vzhľadom na balenia testov odporúčame zvážiť pri zariadeniach s menším počtom testovaných, aby distribúciu do prevádzky robil priamo pracovník, ktorý bude testovanie vykonávať. Ten prinesie so sebou materiálne vybavenie pre testovanie vrátane rýchlotestov, najmä pri prevádzkach, ktoré nemajú k dispozícii vlastnú sestru.
 • Následne bude VÚC prideľovať poskytovateľom sociálnych služieb rýchlotesty na koronavírus na základe počtu zamestnancov a prijímateľov zariadenia sociálnych služieb. Pridelené testy dostanú tí poskytovatelia, ktorí nahlásia na VÚC sestru z vlastného personálu, ktorá bude vykonávať testovanie.
 • VÚC si následne spresní, či poskytovateľ má k pracovnej dispozícii sestru, ktorá po príslušnom poučení vykoná testovanie u poskytovateľa, vrátane vyhodnotenia rýchlotestu a to vo všetkých jeho prevádzkach. Súčasne si VÚC spresní aj počty testovaných osôb v rozdelení na zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Do počtu sa zahrnú všetci zamestnanci podľa stavu (teda aj tí, čo sú na PN, OČR, a pod.) a prijímatelia sociálnych služieb.
 • Spôsob a časy distribúcie rýchlotestov jednotlivým poskytovateľom, určí príslušný VÚC. Rýchlotesty budú distribuované iba tým poskytovateľom, ktorí vedia zabezpečiť sestru z vlastných zamestnancov.

2. Príprava na testovanie a vykonanie testovania u poskytovateľov s prítomnosťou vlastného zdravotníckeho pracovníka.

 • Poskytovateľ neodkladne určí sestru (alebo viacero sestier), ktorá bude vykonávať testovanie.
 • Určená sestra absolvuje poučenie prostredníctvom inštruktážnych materiálov dostupných na: www.standardnepostupy.sk/testovanie-sars-cov-2/
 • Poskytovateľ uskladní testy predpísaným spôsobom a to podľa návodu výrobcu, ktorý je súčasťou balenia.
 • Pripraví priestor a nádobu na uskladnenie odpadu vznikajúceho pri testovaní. Zásady sú uvedené v prílohe č. 1.
 • Pripraví dostatočný počet formulárov „Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19“. Formulár je v prílohe č. 2.
 • Poskytovateľ na dennej báze reportuje výsledky testovania zaslaním vyplnenej tabuľky na emailové adresy uvedené v tomto usmernení a to podľa VÚC, v ktorom je miesto poskytovania sociálnej služby.

 

Tabuľka: Výsledky testovania rýchlotestami - VZOR

Tabuľku nájdete na adrese: 
www.komisar.sk/Komisarka/media/Informacie/MPSVRSR/MPSVR-Tabulka-vysledkov-testovania-rychlotestami-04-05-2020.xlsx

Kontakty – epidemiológovia za kraj - Emailové adresy :

 

 • Trenčiansky kraj – tn.stefkovicova@uvzsr.sk
 • Bratislavský kraj – ba.truska@uvzsr.sk
 • Trnavský kraj – tt.kollarova@uvzsr.sk
 • Prešovský kraj – po.epidemiologia@uvzsr.sk
 • Košický kraj – seligova@ruvzke.sk
 • Žilinský kraj – za.epi@uvzsr.sk
 • Banskobystrický kraj – maria.avdicova@vzbb.sk
 • Nitriansky kraj – nr.tinakova@uvzsr.sk
 • Poskytovateľ vykoná testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na základe poučenia a video inštruktáže MZ SR. Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb môžu po vyššie uvedených povinných náležitostiach vykonávať aj viaceré sestry zariadenia sociálnych služieb. V prípade, že miesto výkonu sestry je vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb, môže vykonávať testovanie v každom z týchto zariadení.
 • Zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní vykonáva podľa prílohy č. 1.

3. Príprava na testovanie a vykonanie testovania u poskytovateľov, ktorí sú bez vlastného zdravotníckeho pracovníka

 • VÚC vyzve poskytovateľa, ktorý nevie zabezpečiť testovanie prostredníctvom vlastného personálu, aby oznámil túto skutočnosť.
 • Poskytovateľ, ktorý v prevádzke sociálnych služieb nemá sestru alebo je neprítomná z dôvodu PN, OČR, karantény a pod., a preto nevie zabezpečiť testovanie prostredníctvom vlastného personálu, o tejto skutočnosti informuje VÚC v mieste ktorého poskytuje sociálnu službu. Ďalej sa riadi pokynmi VÚC.
 • Ak poskytovateľ nemá možnosť vykonať testovania prostredníctvom zmluvnej ADOS, osobu na výkon testovania v takomto zariadení určí VÚC. Odporúčame využiť nasledovné možnosti:
  a. Prostredníctvom ADOS
  b. Prostredníctvom mobilného odberného miesta
  c. Prostredníctvom ošetrujúceho lekára, respektíve sestry ošetrujúceho lekára
  d. Prostredníctvom sestry iného poskytovateľa
 • Poskytovateľ bez sestry určenej na testovanie, nedostáva rýchlotesty do prevádzky.
 • Likvidáciu odpadu z testovania a reportovanie na dennej báze v takomto prípade vykonáva ten, kto vykonáva testovanie.

4. Postup, ak je osoba pozitívna pri testovaní na COVID-19

 • V prípade pozitívneho výsledku rýchlotestu (IgM+IgG- alebo IgM+IgG+ alebo IgM- IgG+), poskytovateľ bezodkladne telefonicky kontaktuje územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) so žiadosťou o vyhotovenie tzv. Covid19PASSu (pozn. Covid19PASS je elektronická objednávka na odber biologického materiálu výterom z nosohltana za účelom PCR vyšetrenia SASR-CoV-2).
 • Na základe pozitívneho výsledku testovania rýchlotestom sa neodkladne pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení, vrátane karatény osôb podozrivých z nákazy.
  · Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ.
 • V prevádzke sú nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické).
 • Po potvrdení pozitivity COVID-19 metódou RT-PCR je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ ako aj príslušného všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade pozitivity je aktivovaný ALERT systém (systém včasnej reakcie a odpovede na podnet) regionálne príslušným infektologickým pracoviskom v spolupráci s RÚVZ, ktoré ALERT vyhodnotí a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych na PCR prítomnosť SARS-CoV-2 u poskytovateľa.
 • Ďalší postup je potrebné realizovať v súčinnosti s príslušným RÚVZ, ktorý nariaďuje adekvátne protiepidemické opatrenia.

5. Doplnkové informácie

 • V prípade, ak počet doručených testov nebude postačovať, najmä z dôvodu chýb, poškodenia alebo závadnosti testu, je nutné neodkladne odoslať požiadavku na príslušný VÚC, ktorý po dohode neodkladne doručí chýbajúce testy.
 • Po vykonaní testov metódou RT-PCR bude poskytovateľ o výsledku informovaný cez RÚVZ, ktorý aktivuje cestou regionálne príslušného infektologického pracoviska ALERT systém a prešetrí situáciu telemedicínou alebo na mieste a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych pacientov.
 • Zamestnanci, ktorí nastúpia do zamestnania po OČR, PN, karanténe, dovolenke budú testovaní najneskôr v deň nástupu do zamestnania.
 • U zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorí už boli na prítomnosť koronavírusu testovaní sa test bude vykonávať najskôr po uplynutí 21 dní od posledného testovania.
 • Osobné ochranné prostriedky zabezpečuje poskytovateľ sociálnych služieb, ak vykonáva testovanie vlastným personálom.
 • V prípade nezrovnalostí v počte zaslaných testov voči počtom testovaných alebo v prípade iných nezrovnalostí, je potrebné uvedené skutočnosti koordinovať s VÚC. V prípade, ak vznikne potreba na navýšenie rýchlotestov, túto požiadavku je potrebné zaslať z VÚC neodkladne na MPSVR SR.

V prípade závažných problémov pri priebehu testovania kontaktujte Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prílohy:

Príloha č. 1 Zber a lilvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

Príloha č. 2 Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19.


 

Zdroj:
www.employment.gov.sk