štvrtok 14.05.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie

Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 8.5.2020 upravujú vybrané postupy a podmienky v rámci sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich poskytovania v čase mimoriadnej situácie, kedy nie je možné, aj vzhľadom na prijaté rozhodnutia Ústredného krízového štábu, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, objektívne plniť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy niektoré z podmienok pri poskytovaní sociálnej služby a v plnom rozsahu uplatňovať niektoré práva prijímateľov sociálnych služieb.
V súlade s nariadením sa po dobu mimoriadnej situácie alebo aj po dobu bezprostredne nasledujúcu:
 • neuplatňuje právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na osobný kontakt s rodinou (v nadväznosti na zákaz návštev prijímateľov)
 • umožňuje začať poskytovať sociálnu službu v zariadení podmienenom odkázanosťou novému klientovi až po absolvovaní 14-dňovej preventívnej karantény a testovania na COVID-19 v zariadení určenom obcou alebo VÚC alebo u poskytovateľa, ktorý má na to vytvorené stanovené podmienky a klientovi po ukončení hospitalizácie po absolvovaní  testovania na COVID-19
 • neuplatňujú niektoré dôvody na výmaz z registra poskytovateľov (napr. nesplnenie oznamovacej povinnosti)
 • umožňuje poskytovať týždennú sociálnu službu v zariadeniach aj počas víkendov a sviatkov
 • upúšťa od „personálneho normatívu“ vo vybraných zariadeniach krízovej intervencie
 • umožňuje poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni počas celého dňa (nie len prenocovanie)
 • umožňuje poskytovanie opatrovateľskej služby v obmedzenom rozsahu aj fyzickej osobe v karanténe pre podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo ktorá má toto ochorenie (napr. nákup potravín, donáška jedla, zabezpečenie  liekov)
 • umožňuje nahradiť doklady o príjme na účely určenia výšky úhrady za sociálnu službu čestným prehlásením o príjme
 • poskytuje finančný príspevok na prevádzku zo strany samosprávy v plnej výške pri ambulantnej sociálnej službe v zariadeniach podmienených odkázanosťou aj počas dočasného prerušenia ich prevádzky a pri pobytovej službe aj počas neprítomnosti prijímateľa dlhšej ako 30 dní;
 • neplynú a odpúšťajú sa zmeškané lehoty v konaniach samosprávy
 • umožňuje po zaškolení vykonávať opatrovanie aj fyzickej osobe bez splnenia kvalifikačných predpokladov

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/116/20200508


 

Zdroj:
www.employment.gov.sk