pondelok 02.11.2020

Žiadosť o zmenu vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky, ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím na základe podnetov mimovládnej organizácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, zastupujúcej rodiny a ľudí s mentálnym postihnutím, ako aj v mene ostatných ľudí so zdravotným postihnutím, na ktorých sa vzťahuje výnimka z testovania podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) až k) a ustanovenia § 2 písm. f) až j) vyhlášky č. 16/2020
dovoľujem si Vás požiadať o zmenu povinnosti preukazovať dôvod nevykonania testovania na COVID-19 pre osoby uvedené vyššie konkrétne pre:
  • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
tak, aby tieto osoby neboli povinné v období od 02.11.2020 do 09.11.2020 predkladať namiesto negatívneho výsledku testu RT-PCR alebo antigénového testu potvrdenie od lekára podľa odseku 4.

O uvedené žiadam z dôvodu faktickej nemožnosti týchto osôb si takéto potvrdenie včas zabezpečiť, v dôsledku čoho sú tieto osoby neprimeraným spôsobom bez vlastného zavinenia fakticky vystavené prísnemu zákazu vychádzania z bydliska a zároveň im je tak znemožnená účasť na pravidelných aktivitách, často úzko spojených so starostlivosťou o zdravie (napr. rehabilitácie, fyzioterapie, pobyt v dennom stacionári).

Dovoľujem si upozorniť na to, že vyhláška, ktorá povinnosť zabezpečiť si potvrdenie od lekára stanovuje, bola zverejnená až v piatok poobede dňa 30.10.2020, pričom jej platnosť je od 02.11.2020.
Osoby so zdravotným postihnutím počas víkendových dní 30.10.2020 – 01.11.2020, keď lekári neordinujú a zároveň viacerí lekári boli zúčastnení na realizácii celoplošného testovania, nemali ani teoretickú možnosť zabezpečiť si u svojho lekára vyhláškou stanovené potvrdenie včas.
Tiež si dovolím upozorniť na skutočnosť, že v súčasnej dobe zabezpečenie potvrdenia všeobecného lekára alebo potvrdenia pediatra je z dôvodu protiepidemiologických opatrení značne problematické až nemožné. Aktuálne platí režim, že na návštevu lekára je potrebné sa objednať a následne čakať na termín, a teda je skôr teoretickou možnosťou ako reálnou, že osoby so zdravotným postihnutím budú schopné si potvrdenie stanovené vyhláškou vybaviť skôr, ako sa skončí obdobie aktuálne platnej vyhlášky.

Zabezpečenie tejto povinnosti zároveň považujem pre osoby so zdravotným postihnutím za mimoriadne ohrozujúce aj z dôvodu, že ľudia so zdravotným postihnutím majú oslabenú imunitu, čo bolo aj dôvodom, pre ktorý sa týmto osobám neodporúčalo zúčastniť sa celoplošného testovania, hoci mnohí sa napriek tomu práve z dôvodu platnosti prísneho zákazu vychádzania testovania zúčastnili, aby svoje pravidelné aktivity mohli realizovať.

V záujme osôb so zdravotným postihnutím ako vhodnejšie riešenie navrhujem, aby tieto osoby preukazovali dôvody netestovanie svojou vlastnou sebaidentifikáciou, resp. prostredníctvom sprevádzajúcej osoby.

V prípadoch, kedy tieto osoby prichádzajú do zariadenia, ktoré pravidelne navštevujú (napr. do denného stacionára, sociálneho podniku, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo školy, materskej školy), pracovníkom týchto zariadení je zdravotný status týchto ľudí dobre známy.


Týmto si Vás dovoľujem požiadať kladné vybavenie mojej žiadosti a o bezodkladné oznámenie odpovede na moju žiadosť.


Zostávam s úctou

JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím