Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína konanie v prípade odtiahnutia pacienta zdravotníkom nemocnice L. Pasteura v Košiciach

V súvislosti s medializovaným prípadom, keď bol na videu zachytený zdravotnícky pracovník oddelenia urgentného príjmu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ktorý odtiahol človeka s barlou z budovy nemocnice, začína konať komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Je neprípustné, aby v inštitúciách, ktoré majú ľuďom pomáhať, dochádzalo k takémuto správaniu, a to dokonca zo strany odborného zdravotníckeho pracovníka,

hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
 

Aj keby sa daný pacient správal nevhodne, nemôže byť takýmto nedôstojným a ponižujúcim spôsobom vyvedený z budovy.


Z videa, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach a v televíznych reportážach, vyplýva, že zdravotnícky pracovník porušil práva zakotvené v Ústave Slovenskej republiky zaručujúce nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Podľa Ústavy SR tiež nemožno nikoho mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Podľa Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je povinnosťou zdravotníckeho pracovníka vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom.

Podľa etického kódexu  

zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.


Okrem toho považujeme konanie zdravotníckeho pracovníka za konanie v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná: Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, Dohovor OSN o ochrane ľudských práv a slobôd aj Dohovor OSN proti mučeniu, trestaniu alebo inému neľudskému zaobchádzaniu.

Konanie zverejnené vo videu považujeme za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, preto prešetríme konkrétne skutkové okolnosti prípadu,

zdôrazňuje komisárka Zuzana Stavrovská.

Zároveň pripomíname, že 1. mája 2023 komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím pribudla kompetencia monitorovať dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu, trestaniu alebo inému neľudskému zaobchádzaniu. V súvislosti s novou kompetenciou sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s verejným ochrancom práv aj komisárom pre deti podieľa na vytváraní Národného preventívneho mechanizmu na predchádzanie mučeniu, trestaniu alebo inému neľudskému zaobchádzaniu. 

Z doručovaných podnetov, ktoré rieši Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, môžeme vysledovať zhoršujúcu sa spoločenskú klímu voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Ide napríklad o nevhodné a hrubé správanie sa k ľuďom so zdravotným postihnutím zo strany zamestnancov rôznych inštitúcií a subjektov.
 
Súvisiace odkazy:
Reportáž Televízie Markíza, 6.6.2023 - Vytiahol pacienta z nemocnice | TV Markíza (markiza.sk)