pondelok 29.03.2021

Odporúčanie pre občanov so zdravotným postihnutím k platbe koncesionárskych poplatkov

Dňa 29. marca 2021 sa konalo pracovné stretnutie na tému „Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupcovia RTVS.
Na úvod stretnutia nás zástupcovia RTVS informovali o tom, ako celý systém vyberania koncesionárskych poplatkov funguje. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím poukázala na to, že okrem novej právnej úpravy, účinnej od 1. januára 2013 je potrené poukázať aj na spôsob správy pohľadávok a vymáhanie premlčaných pohľadávok aj za viac ako 10 rokov. Komisárka tiež upozornila na to, že pokiaľ by RTVS zasielala Výzvy na úhradu nedoplatkov skôr, neboli by tie nedoplatky za koncesionárske poplatky také vysoké a premlčané. Komisárka informovala o pripravovanej iniciatíve zmeniť zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, v rámci ktorej máme záujem presadiť zmenu právnej úpravy tak, aby nebolo možné vymáhať premlčané pohľadávky.

18. marca 2021 bola schválená novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorá nadobudne účinnosť od 1. júla 2021. Cieľom schváleného návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť koncesionárske poplatky. Sociálna poisťovňa ich bude hlásiť priamo RTVS. Taktiež zanikne povinnosť preukazovať vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu. Platiteľ bude povinný vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť koncesionársky poplatok iba písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní. Ďalej sme prediskutovali, ako je možné vzniknutú situáciu s vymáhaním nedoplatkov riešiť, aby sa do budúcna zabránilo vymáhaniu tak vysokých a premlčaných pohľadávok od ľudí so zdravotným postihnutím. RTVS prisľúbila vo Výzvach na zaplatenie nedoplatku poučiť resp. vyzvať ľudí, ktorí v minulosti predložili doklady o tom, že sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, aby sa ohlásili RTVS a znovu zaregistrovali. 

Pokiaľ obdržíte výzvu na úhradu nedoplatkov starších ako tri roky, k tomu, aby ste tento nedoplatok neplatili je nevyhnutné uplatniť si námietku premlčania práva na čiastky staršie tri roky spätne od doručenia výzvy. RTVS potom môže žiadať zaplatenie dlhu len za tri roky, ktorý nie je premlčaný. Následne potom zostane dlh v sume 167,04 EUR (za tri roky to predstavuje 4,60 EUR x 36 mesiacov), na úhradu ktorého môžete RTVS požiadať o splátkový kalendár na zaplatenie v splátkach v rozsahu najviac 12 mesiacov, t. j. 11,42 EUR mesačne. Ak však z dôvodu sociálnej a finančnej situácie alebo vzhľadom na majetkové pomery uvedenú úhradu nie je možné z vašej strany zaplatiť ani v splátkach, potom je možné požiadať RTVS o odpustenie dlhu. K tomu je však potrebné, aby ste takúto žiadosť aj písomne odôvodnili a tiež zdokladovali svoju neschopnosť platiť ani v splátkach. Odpustenie dlhu musí osobitná komisia RTVS preskúmať a rozhodnúť. Oslobodenie od úhrady nie je automatické ale záleží od individuálnych podmienok žiadateľa.  

V tejto súvislosti vyzývame všetkých občanov so zdravotným postihnutím, ktorí si nesplnili svoju povinnosť oznámiť RTVS vznik, zmenu alebo zánik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť koncesionársky poplatok, aby túto skutočnosť RTVS oznámili a zaregistrovali sa elektronicky priamo na webovej stránke RTVS uhrady.rtvs.sk/domacnosti/akvizicia alebo na pošte.