Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácii môžete podať písomne:
 • týmto elektronickým formulárom,
 • elektronickou poštou na adresu sekretariat@komisar.sk,
 • faxom na číslo 02/20 420 300,
 • listovou zásielkou,
 • osobne na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počas úradných hodín pre styk s verejnosťou.
  (Račianska 153, 831 54  Bratislava 35)
 

V žiadosti je nutné uviesť

  meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  adresa pobytu žiadateľa,
  požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
  text s uvedením, aké informácie žiadateľ požaduje sprístupniť.

Súvisiace dokumenty

Uvedený text o sprístupňovaní informácií
Tlačivo „Žiadosť o sprístupnenie informácií“ (preklik na žiadosť)
Zákon č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (preklik na zákon)
 

Prílohy

Žiadosť o sprístupnenie informácií
Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií pre podanie žiadosti poštovou zásielkov. Typ: Názov súboru: Ziadost-o-spristupnenie-informacii.pdf
Zákon o slobode informácií
Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Typ: Názov súboru: ZZ_2000_211_20160701.pdf

Sprístupňovanie informácií

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii). Podľa § 3 zákona o slobode informácií, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Ak ste sa rozhodli využiť toto právo, vyplňte prosím nižšie uvedené tlačivo „Žiadosť o sprístupnenie informácií“.
Údaje o žiadateľovi informácií
Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií
Podať informácie:*

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

 • Podanie
 •  
 • Elektronicky
 • Osobne
 • E-mailom