Veľkosť textu

Tlačové správy a vyhlásenia

Žiadosť o opatrenia pre osoby so zdravotným postihnutím Vážený pán minister, dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti so situáciou v našej spoločnosti spojenej s opatreniami na ochranu zdravia obyvateľov pred koronavírusom. Ako člena Ústredného krízového štábu Vás prosím o riešenie akútnych otázok existencie ľudí so zdravotným postihnutím v pracovnom procese, v chránených dielňach, v sociálnych podnikoch, zamestnávajúcich ľudí so zdravotným postihnutím a tiež vo ve... 27.03.2020
Taxislužba pre všetkých? Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím eviduje a rieši podnety týkajúce sa podmienok prepravy nevidiacich osôb sprevádzaných vodiacim psom, ako aj podnety týkajúce sa podmienok prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík. Z tohto dôvodu sme začali realizovať v Bratislave prieskum na tému, či a za akých podmienok môžu nevidiace osoby sprevádzané vodiacim psom, ako aj osoby s obmedzenou schopnosťou po... 26.02.2020
Nevhodnosť ustanovovania zariadení, poskytujúcich sociálne služby, za opatrov... Právna úprava o opatrovníkoch osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony v ust. § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka umožňuje, aby súd za opatrovníka ustanovil orgán miestnej správy alebo jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať svojím menom. Prípadný stret záujmov opatrovníka a opatrovanca je riešený v ust. § 30 Občianskeho zákonníka tak, že ak dôjde k st... 18.12.2019
Zlepšenie podmienok v psychiatrických zariadeniach je nevyhnutné Od augusta 2019 vykonáva komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím monitorovacie návštevy psychiatrických zariadení. Cieľom kontrolných návštev je posilniť ochranu ľudských práv osôb nachádzajúcich sa v psychiatrických zariadeniach, zlepšiť zaobchádzanie s nimi a podmienky, v ktorých tieto osoby žijú.... 05.11.2019
Vyjadrenie k novele zákona rodičovského príspevku Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská, sa dňa 30.09.2019 písomne obrátila na prezidentku Slovenskej republiky, Zuzanu Čaputovú, so žiadosťou, aby zvážila podpis parlamentom schválenej novely zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.... 30.09.2019
Stanovisko komisárky vo veci ochrany práv pani Zdenky Zemánkovej, matky so zd... Podľa informácií zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina ako aj od starej matky zo strany matky pani Zdenky Zemánkovej mám informáciu, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina podal vo veci maloletého Zdenka Zemánka niekoľko návrhov na začatie súdneho konania, a to návrh na obmedzenie rodičovských práv matky maloletého a návrh na prijatie maloletého do ústavnej starostlivosti.... 20.09.2016
Prípad maloletého Marca v Základnej škole Brehy je zdrvujúci a konanie štátny... Podľa Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, „všetci zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sú zhrození z udalosti násilného odvlečenia maloletého Marca z vyučovania v obci Brehy dňa 13.mája 2016. Takéto konanie štátnych úradníkov nemožno ospravedlniť. Ak je tento postup v súlade so zákonom, tak takýto zákon je v rozpore so záujmom dieťaťa. Rovnako za neprijateľné a absolútne nevhodné pova... 18.05.2016
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal činnosť Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca 2016 vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, 83 154  Bratislava. Osoby ho môžu podávať prostredníctvom webového portálu, emailom na adre... 14.03.2016
 <  1 - 2 >
Zobrazené výsledky 21-28 (z 28)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom