Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Tlačové správy a vyhlásenia

Tlačová správa k účasti športovcov na paralympijských hrách v Tokiu 2020 a k ... Dňa 24. augusta 2021 sa začína najväčší sviatok športovcov so zdravotným postihnutím, ktorým sú paralympijské hry v Tokiu 2020, ktoré majú zároveň aj svoj historický význam. Športovci so zdravotným postihnutím sa vracajú do spoločného dejiska olympijských a paralympijských hier už druhýkrát. No s tohtoročnými hrami je spojená aj ďalšia významná medzinárodná udalosť.... 19.08.2021
Návrhy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do programového vyhláseni... Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážená pani podpredsedníčka vlády SR, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie aktualizácie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím. ... 10.04.2021
Výzva komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na uprednostňovanie očkova... Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská vyzýva všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na očkovaní proti vírusu COVID-19, aby maximálne vyšli v ústrety osobám so zdravotným postihnutím. Je to spolu s dôchodcami najzraniteľnejšia skupina obyvateľstva. ... 31.03.2021
Žiadosť o vytvorenie registračného priestoru na prednostné zaradenie osôb s ť... Vážený pán minister, dovoľujem si obrátiť na Vás ako na komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc a o poskytnutie stanoviska k súčasnej situácii súvisiacej s očkovaním a s ním súvisiacou registráciou, nakoľko sa na mňa neustále obracajú občania a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s podnetmi týkajúcimi sa registrácie na očkovanie, či priority v poradí očkovania pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím. ... 19.03.2021
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má dnes 5 rokov Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. S cieľom napĺňať špecializovanú pôsobnosť úradu pomoci a ochrany ľuďom so zdravotným postihnutím danú v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ... 01.03.2021
Stanovisko úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím k šikanóznemu p... Od roku 2017 prešetrujem podnety, v ktorých ma osoby so zdravotným postihnutím upozorňujú na postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). RTVS vymáha koncesionárske poplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nepreukázali nárok na oslobodenie v zákonom určenej lehote. Občanom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskeho poplatku, často aj po uplynutí premlčacej doby. Osoby so zdravotným postihnutím by pritom mali b... 10.02.2021
Odporúčanie pre občanov so zdravotným postihnutím k platbe koncesionárskych p... Dňa 29. marca 2021 sa konalo pracovné stretnutie na tému „Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupcovia RTVS.... 29.03.2021
Výzva na okamžité zastavenie vymáhania premlčaných pohľadávok Vážený pán generálny riaditeľ, z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím si Vás dovoľujem vyzvať, aby RTVS okamžite upustila od vymáhania premlčaných niekoľkoročných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov. Súčasne si Vás dovoľujem vyzvať k tomu, aby RTVS upustila od zasielania Výziev na zaplatenie premlčaných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov.... 26.02.2021
Ľudské práva pacientov so zdravotným postihnutím v zdravotníckych zariadeniac... Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v piatok 5. februára 2021 svojimi 92 hlasmi návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.... 07.02.2021
Tlačová konferencia so zvieracou ombudsmankou Vo štvrtok, 4. februára 2021 sa konala prvá tlačová konferencia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a zvieracej ombudsmanky Zuzany Stanovej.... 04.02.2021
Ďalší vývoj situácie okolo zariadenia pre seniorov v Prievidzi V Prievidzi sa v pondelok 25. januára 2021 konalo verejné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa dalo sledovať online. Na zasadnutí sa prerokovávala aj niekoľkokrát medializovaná situácia poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov v Prievidzi na uliciach J. Okáľa a M. Rázusa. ... 28.01.2021
Zníženie poplatkov pre ŤZP Už od roku 2017 sa Úrad pre osoby so zdravotným postihnutím snaží, aby boli osoby so zdravotným postihnutím odbremenené, alebo im boli znížené poplatky za odvoz komunálneho odpadu, dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva.... 27.11.2020
Starobní dôchodcovia, ktorí namiesto starobného dôchodku poberajú invalidný d... Minulý rok viacerí podávatelia podnetov a občania na stretnutiach upozornili úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na to, že si nemôžu uplatniť dotáciu na úhradu rekondičného pobytu z dôvodu, že poberajú skôr priznaný invalidný dôchodok namiesto starobného dôchodku. V systéme starobných dôchodkov to nie je nijako výnimočné. Sociálna poisťovňa vypláca seniorom ten dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, a preto sa môže stať, že senior ... 16.11.2020
Žiadosť o pomoc pri zabezpečení prístupnosti informácií pre nepočujúcich a sl... V piatok 6. novembra 2020 sa uskutočnilo významné online stretnutie kvôli nespokojnosti ľudí so sluchovým postihnutím, ale aj nepočujúcich, ktorí nepoužívajú slovenský posunkový jazyk. Práve títo ľudia sa v dôsledku súčasnej pandemickej situácie nevedia dostať k dôležitým informáciám z televíznych obrazoviek, pretože moderátori, ale aj politici pred kamerami majú na tvárach rúška. Výnimkou je spravodajstvo televízie TA3. ... 06.11.2020
Žiadosť o zmenu vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej ... Vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky, ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím na základe podnetov mimovládnej organizácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, zastupujúcej rodiny a ľudí s mentálnym postihnutím, ako aj v mene ostatných ľudí so zdravotným postihnutím, na ktorých sa vzťahuje výnimka z testovania podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) až k) a ustanovenia § 2 písm. f) až j) vyhlášky č. 16/2020... 02.11.2020
Výnimky so zákazu vychádzania pre osoby so zdravotným postihnutím Od dnešného dňa, 9. novembra 2020 môžu osoby so zdravotným postihnutím pre účel uplatnenia výnimky so zákazu vychádzania bez potreby negatívneho antigénového testu nahradiť potvrdenie od lekára čestným vyhlásením. ... 09.11.2020
Žiadosť o individuálne podmienky na testovanie osôb so zdravotným postihnutím Vážený pán minister Krajniak, Vážený pán minister Krajčí, dovoľujem si Vás týmto požiadať v mene všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí okrem ostatných obyvateľov sa majú zúčastniť celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19, aby vzhľadom na ich špecifické zdravotné podmienky, ohrozené zdravie v dôsledku oslabenej imunity, mnohí po zložitých zdravotníckych úkonoch, chemoterapiách, mnohí s duševnými poruchami alebo autistickými diagnóza... 21.10.2020
Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ako vyplýva z dnešného uznesenia vlády (v prílohe), podľa ktorého niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú (nevzťahuje sa na ne zákaz vychádzania). (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky) ... 28.10.2020
Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 sa obmedzenia podľa bodu A) nevzťahujú na osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu. (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky) ... 23.10.2020
Prosba v mene rodičov starajúcich sa o deti so zdravotným postihnutím Posledné dni aj v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a uvoľňovaním opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vnímame silnejúci hlas zúfalých rodičov detí so zdravotným postihnutím, ktorým sa už viac ako dva mesiace nedostáva sociálnych služieb, na ktoré sú ich deti odkázané. Mnohí už na pokraji svojich ľudských síl sa o svoje deti starajú 24 hodín nonstop bez možno... 28.05.2020
Pandémia v zariadení sociálnych služieb Na základe medializovaných informácií začala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská posudzovať situáciu v zariadení a dodržiavanie ochrany práva na život a zdravie klientov zariadenia.... 14.04.2020
Návrh opatrení na podporu chránených dielní, chránených pracovísk a registrov... Vážený pán Minister, dovoľujeme si predložiť Vám materiál vypracovaný subjektami, ktoré zastupujú mnohých ľudí so zdravotným postihnutím v pracovnom prostredí (chránené dielne, chránené pracoviská, sociálne podniky). Predmetom materiálu je upozornenie na situáciu v tejto oblasti zamestnanosti, na doteraz neriešené postupy a návrhy na prijatie opatrení pre túto oblasť.... 09.04.2020
Návrhy na zaradenie problémov na riešenie do programového vyhlásenia vlády Sl... Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Vážená pani podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2020 – 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím.... 02.04.2020
Dlhoročný problém konečne vyriešený V súvislosti so včerajším nálezom ústavného súdu o diskriminačných vekových hraniciach v kompenzáciách je pravdepodobné, že ministerstvo práce bude musieť dôslednejšie skúmať vekové hranice v legislatíve. Vítam rozhodnutie Ústavného súdu SR z 2. apríla 2020, ktorý rozhodol o diskriminačných vekových hraniciach pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.... 02.04.2020
Žiadosť o opatrenia pre osoby so zdravotným postihnutím Vážený pán minister, dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti so situáciou v našej spoločnosti spojenej s opatreniami na ochranu zdravia obyvateľov pred koronavírusom. Ako člena Ústredného krízového štábu Vás prosím o riešenie akútnych otázok existencie ľudí so zdravotným postihnutím v pracovnom procese, v chránených dielňach, v sociálnych podnikoch, zamestnávajúcich ľudí so zdravotným postihnutím a tiež vo ve... 27.03.2020
  < 1 - 2  > 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 27)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom