Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 14/2022 - Zadlžila sa a byt jej vydražili. Dôchodkyňu s vážnou diagnózou vyhodil nový vlastník na ulicu pre 900 EUR

To, že so starobou prichádzajú aj rôzne zdravotné problémy, je už všeobecne známe. So zdravotnými ťažkosťami prichádzajú neraz aj problémy finančné. Ak je na uhrádzanie všetkých nákladov človek vo vysokom veku s vážnou diagnózou sám, môže sa stať, že mu hrozí až strata bývania. Je to v poriadku? Kto má vtedy zasiahnuť a ako? Ako je možné, že byt takéhoto človeka ide do dražby, dokonca ho z bytu vyhodia a nikoho nezaujíma, kam sa podeje? A čo je najhoršie - prečo tomu nezabránia ani orgány činné v trestnom konaní, ak sa na nich zúfalý človek obráti?  ...
Príbeh 14/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
23.11.2022
04.01.2023
Porušenie domovej slobody
Podávateľka podnetu žiada o preskúmanie uznesenia prokurátora vydaného v predsúdnom konaní nadriadeným prokurátorom.
Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0547/2022/03R
Pošta
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 12/2022 - Keď človek s ťažkým mentálnym postihnutím vplyvom svojej diagnózy ruší nočný pokoj susedov. Čo s tým?

Život človeka s ťažkým mentálnym postihnutím nie je veľakrát jednoduchý preňho, ani pre jeho príbuzných, ktorí sa oňho starajú, a niekedy ani pre ich susedov. Príbuzní sa s nekontrolovateľnými a príliš hlasnými prejavmi musia zmieriť a naučiť sa s nimi žiť. Horšie je to už so susedmi, ktorí majú nárok na nočný pokoj. Je však v poriadku snažiť sa dostať z domu preč človeka s mentálnym postihnutím len preto, lebo ich jeho prejavy rušia? Je to to isté, ako keď niekto v noci úmyselne púšťa nahlas hudbu? Kde je hranica medzi vzájomnou toleranciou a právom na zachovanie nočného pokoja?...
Príbeh 12/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
22.09.2022
29.09.2022
Zmena opatrovníka na návrh susedov osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
Rodina žiada o pomoc v konaní vedenom na okresnom súde, pretože susedia podali návrh na zmenu opatrovníka, ktorým je sestra osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony z dôvodu, že je hlučný, čo údajne obťažuje susedov.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0435/2022/03R
E-mail
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 15/2020 - Podľa názoru súdu, práva osoby v súdnom konaní sú dostatočne chránené procesným opatrovníkom

Nie je zriedkavé, že návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony podávajú najbližší príbuzní osoby, o ktorej spôsobilosti má súd rozhodnúť. Tejto osobe zo zákona súd ustanoví procesného opatrovníka, ktorým častokrát býva rodinný príslušník, ktorý podal návrh na začatie konanie. Takéto konanie súdu je v rozpore s postavením kolízneho (procesného) opatrovníka, ktorý má hájiť záujmy osoby, o spôsobilosti ktorej sa rozhoduje...
Príbeh 15/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
04.08.2020
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie konania synov dotknutej osoby, ktorí ju chcú obmedziť v spôsobilosti na právne úkony. Podľa tvrdenia dotknutej osoby ju synovia umiestnili na psychiatrii neoprávnene, jeden z nich to vybavil u bývalej spolužiačky z medicíny. Myslí si, že ju chcú pripraviť o majetok - peniaze a byt. Vnuk jej vybavil advokát...
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0417/2020/03R
E-mail
Koná sa
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
Bc. Dominika Podlucká

Príbeh 13/2019 - "Nezištná pomoc" alebo ako sa dostať rýchlo k majetku

Starší ľudia sa nevedia účinne brániť, najmä, keď sú odkázaní na pomoc iných. Ešte horšie je to v prípade, keď trpia duševnou chorobou, ktorá sa prejavila až v starobe....
Príbeh 13/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
31.10.2019
20.11.2020
Pomoc pri vrátení vlastníctva bytu
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri vrátení vlastníctva bytu. Nevie o tom, že podpísala darovaciu zmluvu, ktorou byt previedla na svoju známu.
Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0570/2019/03R
Osobne
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová

Príbeh 20/2019 - Opatrovník a jeho práva pri nakladaní s účtom opatrovanca v banke

Podávateľke podnetu – manželke, ako súdom ustanovenej opatrovníčke manžela, Slovenská sporiteľňa a. s. neumožnila vykonávať na účte manžela bankové operácie z dôvodu, že odmietla banke predložiť rozsudok súdu o pozbavení svojprávnosti manžela. Ako dôvod podávateľka podnetu banke uviedla, že rozsudok obsahuje mnoho citlivých údajov, ktoré zamestnanci banky nemajú dôvod vedieť. Banke odovzdala podávateľka podnetu k dispozícii Listinu o ustanovení za opatrovníka a taktiež Zápisnicu o sľube opatrovníka....
Príbeh 20/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
16.07.2019
19.08.2019
Prešetrenie postupu SLSP a.s.
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie postupu SLSP a.s., ktorá odmieta uznať Listinu o ustanovení opatrovníka za postačujúcu pri zrušení trvalého príkazu na platby za zrušené poistenie. Počas šetrenia podnetu banka TP zrušila ale len vzhľadom k tomu, že platby sa z poisťovne vracali. Oprávnenie opatrovníčky robiť úkony v mene opatrovanca naďal...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0374/2019/03R
E-mail
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová

Príbeh 18/2019 - Platnosť právneho úkonu osoby liečenej na duševnú chorobu

Tento príbeh je o zneužívaní seniorov a osôb trpiacich duševnou chorobou, ktorým nebola obmedzená spôsobilosť na právne úkony. Pod prísľubom zbavenia sa dlhov prevádzajú svoje vlastníctvo bytu, uspokoja sa s ústnym prísľubom, že v v nehnuteľnosti môžu ostať bývať....
Príbeh 18/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
27.03.2019
04.04.2019
Prešetrenie kúpno-predajnej zmluvy.
Dotknutá osoba má podozrenie, na základe psychického stavu svojej matky, že nevedome predala byt. Súd jej určil vysťahovať sa a keďže ešte nemajú v rukách písomný rozsudok, matka stále v byte býva. Dotknutá osoba žiada o prešetrenie kúpnej zmluvy, aby matka o byt neprišla.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0184/2019/03R
Pošta
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová

Príbeh 16/2019 - Nerešpektovanie zákonného zástupcu detí spoločnosťou SPP a.s.

Slovenský plynárenský priemysel,a.s. odmietol uzavretie zmluvy o odbere plynu z dôvodu, že podávateľka podnetu nie je zapísaná ako vlastníčka nehnuteľnosti. Tú vlastnia jej dvaja synovia, jeden je maloletý, ktorého je zákonným zástupcom, druhý je plnoletý a obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, tomu je súdom ustanovená za opatrovníčku....
Príbeh 16/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
11.03.2019
18.03.2019
Uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu
Podávateľka potrebuje pomôcť s uzatvorením zmluvy o dodávke plynu. Na liste vlastníctva firugujú jej deti, 23 ročný syn (pozbavený spôsobilosti na právne úkony) a 11 ročný maloletý syn.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0127/2019/03R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová

Príbeh 17/2019 - Záujem osoby so zdravotným postihnutím a konanie opatrovníka

Podávateľ podnetu žiadal o pomoc pri komunikácii s opatrovníkom svojho syna, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ako rodič nemal žiadne informácie o tom, na čo je používaný dôchodok syna. Opatrovník, mesto na Východnom Slovensku, chcel umiestniť podávateľovho syna do domova sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, a to z dôvodu nevyhovujúcich životných podmienok. Podávateľ podnetu tvrdil, že sa on i manželka o syna príkladne starajú a chcú sa o neho starať aj naďalej....
Príbeh 17/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
01.02.2019
27.03.2019
Preverenie postupu opatrovníka
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri komunikácii s opatrovníkom svojho syna, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ako rodičia nemajú žiadne informácie o tom, na čo je používaný dôchodok ich syna. Opatrovník chce umiestniť jeho syna do domova sociálnych služieb z dôvodu nevyhovujúcich životných podmienok. Podávateľ podnetu tvrdí, že sa...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0056/2019/03R
Pošta
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. PhDr. Ivona Kardianová

Príbeh 14/2019 - Je čas zmeniť právnu úpravu o spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby

Podávateľ podnetu, ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony pred 20 rokmi, nesie toto bremeno minulosti, a to aj keď pred súdom preukázal schopnosť postarať sa o bežné záležitosti v živote človeka. Zmena statusu je viac ako nemožná....
Príbeh 14/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
20.02.2018
03.05.2018
Vrátenie spôsobilosti na právne úkony.
Podnet vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0074/2018/03R
Osobne
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
Mgr. Veronika Veslárová

Príbeh 15/2019 - Prieťahy v súdnom konaní a nesprávny procesný postup súdu

Podávateľ podnetu je pozbavený spôsobilosti na právne úkony od roku 2002. V októbri 2013 podal na Okresný súd Košice – okolie návrh na prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony. Návrh je z dôvodu miestnej príslušnosti od novembra 2013 na Okresnom súde v Michalovciach. Súd návrh zamietol v júni 2016. Podávateľ podnetu sa proti tomu odvolal, odvolací súd vec vrátil ako predčasne predloženú z dôvodu, že I. stupňový súd mu nedoručoval svoj rozsudok, spis sa stále nachádza na I. stupňovom súde....
Príbeh 15/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
18.09.2017
22.03.2022
Žiadosť o intervenciu v konaní o prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony
Podávateľ podnetu podal žiadosť na príslušný súd vo veci prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony ešte v roku 2014. Žiada komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím o pomoc v tomto konaní. Namieta dĺžku konania a domnieva sa, že sudca je voči nemu zaujatý.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0367/2017/03R
Osobne
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. PhDr. Ivona Kardianová