Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 28/2022 - Ako osobné stretnutia s predstaviteľmi samospráv pomáhajú zlepšovať kvalitu života obyvateľov so zdravotným postihnutím

Jednou z našich aktivít sú výjazdové dni komisárky. Organizujeme ich s cieľom posilniť presadzovanie záujmov osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, skúmať ich názory a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu. V neposlednom rade pri tom nadviažeme spoluprácu a komunikáciu s danou samosprávou. Neraz sme sa presvedčili, že po našej návšteve v niektorom meste sa dali do pohybu zmeny v prospech obyvateľov so zdravotným postihnutím.  ...
Príbeh 28/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
06.12.2022
14.12.2022
Prehodnotenie návrhu VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpad...
Podávateľ podnetu žiada o prehodnotenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 6/2022 o miestnych daniach tak, že nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti, ako aj poplatku za odpad bud...
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0572/2022/05R
Osobne
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 17/2023 - Neochota zamestnávateľa umožniť parkovanie pre zamestnankyňu s ťažkým zdravotným postihnutím

Mať prácu stále nie je pre ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku samozrejmosťou. Prvými, kto by pre nich mal vytvárať pracovné podmienky, by mali byť štátne inštitúcie. Smutné je, ak práve štátna inštitúcia nie je ochotná prispôsobiť pracovné podmienky zamestnancovi so zdravotným postihnutím. Na problematiku poukazuje prípad pani Kristíny, ktorej meno sme na jej žiadosť zmenili....
Príbeh 17/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
11.10.2022
23.01.2023
Vyhradené parkovacie miesto
Podávateľka namieta, že zamestnávateľ Okresný úrad Bratislava – katastrálny odbor (ďalej len „úrad“), jej ako osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odmietol prideliť parkovacie miesto. V podnete uviedla, že pred budovou úradu je parkovisko, na ktorom je časť parkovacích miest (11 parkovacích miest) ohraničená rampou a zvyšná časť je určená pr...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0465/2022/05R
Pošta
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 24/2022 - Ani také inštitúcie ako ministerstvá nie sú úplne bezbariérové

Úrady bez bariér by mali byť samozrejmosťou. Aj nedostatočne vyškolení zamestnanci na vrátnici a pri informačných pultoch môžu spôsobiť, že človek na vozíku sa nedostane tam, kam potrebuje. O to alarmujúcejšie je, že sa tak deje v budovách štátnych inštitúcií, ktoré by mali ísť v bezbariérovosti príkladom....
Príbeh 24/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
04.05.2022
28.07.2022
Bezbariérovosť na Ministerstve zdravotníctva SR
Podnet z vlastnej iniciatívy, poukazuje na bariérový prístup na Ministerstvo zdravotníctva SR. Na plote je len tabuľka s odkazom, na telefónne číslo, kde sa dalo dovolať po 20 minútach, až na tretí pokus. Zrejme vstup bezbariérový majú z druhej strany, ale ani pani vrátnička nevedela podať správnu informáciu.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0204/2022/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh bez čísla/2022 - Netolerantné správanie kuriéra Slovenskej pošty voči nepočujúcej

Ak ste nepočujúci, môže sa vám stať, že kuriér vám balík nedoručí. Hoci v dnešnej dobe môžeme písať SMS správy, četovať, používať rôzne mobilné aplikácie, kuriéri využívajú zvyčajne iba telefonovanie. Nasledujúci príbeh naznačuje, že to vyžadujú dokonca aj od nepočujúcich. Paradoxom je to najmä vtedy, keď sú kuriéri fyzicky iba pár metrov od domu adresátov, ktorým sa snažia dovolať, že si majú prísť pre balík pred dom. Pre Slovenskú poštu je však zrejme jednoduchšie zaviesť povinnosť pre ľudí s poruchami sluchu vopred oznámiť prítomnosť sluchového postihnutia e-mailom, ako zvoliť najmenej komplikovaný - ľudský prístup a napísať či už SMS správu alebo vystúpiť z auta a ohlásiť sa pri vchodových dverách. (Nepočujúci majú či už svetelnú signalizáciu alebo majú signálneho psa, ktorý ich upozorní, že im zvoní telefón alebo že niekto zvoní pri dverách.)...
Príbeh bez čísla/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
02.05.2022
02.08.2022
Doručovanie kuriérom Slovenskej pošty
Podávateľka podnetu sa sťažuje na kuriéra Slovenskej pošty, ktorý jej mal doručiť balík. Práve vtedy bola bez asistenta. Podávateľka podnetu napísala kuriérovi sms s cieľom dohodnúť si prebratie balíka. Prišiel asistent a mu volali, kde dostali odpoveď, že balík podávateľke nedoručí. Podávateľka podnetu sa sťažovala na infolinke pošty, kde dosta...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0198/2022/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 41/2022 - Barly, gitara a bezbariérové ubytovanie pre pána Leonida

Malo by byť samozrejmosťou, že ubytovacie zariadenia majú bezbariérové vstupy a ponúkajú aj bezbariérové izby prispôsobené potrebám ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nedostatky v tejto oblasti zažili aj odídenci z Ukrajiny ubytovaní v Gabčíkove v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)....
Príbeh 41/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
05.04.2022
11.04.2022
Bezbariérové ubytovanie
Dotknutá osoba - utečenec so statusom dočasného útočiska nás žiada o pomoc v presťahovaní z 2. poschodia na 1. poschodie, respektíve na nižšie podlažie, aby nebol odkázaný na používanie výťahu. Výťah je často nefunkčný, alebo je často obsadený. Keď ide pešo po schodoch, je to pri jeho zdravotných problémoch náročné a bolestivé, schody sú pre neh...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0152/2022/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 23/2022 - Odstráni Slovenská pošta bariérový vstup do hlavnej pošty v Prievidzi?

Dostať sa na poštu v mestách na Slovensku nie je pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jednoduché - musia prekonať chodníky plné výmoľov, vysoké obrubníky, a napokon schody. Imobilní ľudia, ale aj seniori a rodičia s kočíkmi sú často odkázaní na milosť a nemilosť okoloidúcich. Prekážky, nielen fyzické, prekonávajú doslova na každom kroku....
Príbeh 23/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
02.03.2022
03.03.2022
Bariérový vstup do budovy Hlavnej pošty v Prievidzi
Na základe informácií zverejnených v médiách a odvysielanej reportáže začala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím z vlastnej iniciatívy konať vo veci bariérového vstupu do budovy Hlavnej pošty na Námestí slobody v Prievidzi. Budova, v ktorej pošta v Prievidzi poskytuje svoje služby, je pre ľudí na vozíku a s obmedzenou schopnosťou pohy...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0097/2022/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 22/2022 - Potrebuje stoličkový výťah, obec ju namiesto toho chce presťahovať

Na montáž zdvíhacieho zariadenia - teda aj stoličkového výťahu v spoločných častiach bytového domu už nie je potrebný súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a teda ani obce alebo mesta v prípade nájomných bytov. Napriek tomu sa stále stretávame so snahou susedov zabrániť montáži stoličkového výťahu na schodiská bytových domov, ak si ho potrebuje zabezpečiť človek so zdravotným postihnutím....
Príbeh 22/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
21.02.2022
06.05.2022
Montáž stoličkového výťahu v nájomnej bytovke pre ZŤP osobu
Podávateľka podnetu, žiada o poradenstvo, nakoľko starosta obce, jej nechce montáž stoličkového výťahu odsúhlasiť. Ponúka jej byt na prízemí, ktorý z osobných a zdravotných dôvodov nechce, nakoľko býva v súčasnom byte 11 rokov.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0084/2022/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 25/2022 - Keď je schodisková plošina dlhodobo nefunkčná

Aj ľudia odkázaní na invalidný vozík, tak ako všetci občania, si potrebujú vybavovať rôzne záležitosti na úradoch, nakúpiť alebo túžia ísť do prírody na výlet. Na prekonávanie bariér im slúžia rôzne pomôcky. Jednou z nich je aj schodisková plošina - často umiestnená napríklad v podchodoch, aby sa ľudia na invalidných vozíkoch dokázali presúvať napríklad na zastávky MHD. Neraz sa stretávame s tým, že takéto schodiskové plošiny sú nefunkčné alebo na nich nefunguje zvonček, ktorým si majú privolať pomoc, alebo ktorý im schodiskovú plošinu spojazdní....
Príbeh 25/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
04.02.2022
29.07.2022
Výťah pre imobilných
Podávateľka podnetu žiada o pomoc, radu a vyriešenie situácie. Problém spočíva v nefunkčnom výťahu, ktorý majú niekoľko rokov. Osoby s vozíkom musia zniesť po schodoch na rukách. Sami sa tieto osoby nikde nedostanú.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0045/2022/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 27/2022 - Vstup do sauny s barlami zakázaný?

Mnohé relaxačné centrá dnes lákajú na rôzne wellness zážitky reklamou o tom, že disponujú mnohými typmi sáun či ochladzovacích systémov. V saunovom svete SAUNIA, ktoré sa nachádza v bratislavskom nákupnom centre Aupark, sa reklama končí slovami: „U nás si vyberie skutočne každý.“ V reklame však chýbal dôvetok „...okrem imobilného návštevníka.“...
Príbeh 27/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
28.01.2022
19.05.2022
Vstup do saunového sveta
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie vstupu do saunového sveta, kde chcela ísť so svojím synom zdravotne postihnutým do saunového sveta, ktorý jej nebol umožnený. Túto situáciu berie ako diskrimináciu, bola by nerada, aby podobnú skúsenosť zažívali ďalší zdravotne znevýhodnení ľudia.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0034/2022/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 63/2020 - Tlačové konferencie je nevyhnutné tlmočiť do slovenského posunkového jazyka

Prístup k informáciám zaručuje osobám so zdravotným postihnutím Článok 21 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa tohto článku majú osoby so zdravotným postihnutím právo na to, aby sa im poskytovali informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia a to včas a bez dodatočných nákladov. Denne sa vysiela v rozhlase a v televízii obrovské množstvo dôležitých správ a rozhodnutí, ktoré nie sú pre nepočujúcich zrozumiteľné a dostupné. Celková situácia v tejto dobe pandémie je v oblasti zverejňovania informácií pre nepočujúcich ľudí najhoršia....
Príbeh 63/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
19.10.2020
20.10.2020
Zabezpečenie tlmočenia na tlačových konferenciách Úradu vlády SR
Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím bolo doručených 180 podnetov, v ktorých osoby so sluchovým postihnutím namietali nezabezpečenie tlmočenia počas konania tlačovej konferencie predsedu vlády SR dňa 17. októbra 2020, ktorá sa týkala plošného testovania obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0564/2020/05R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 29/2020 - Vážny úraz po použití výťahu v poliklinike

Staršie budovy nemocníc je zložité zrekonštruovať tak, aby boli úplne bezbariérové vo všetkých svojich prevádzkach (častiach)....
Príbeh 29/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
21.09.2020
29.12.2020
Bariérový výťah v nemocnici a s tým spojený úraz
Podávateľ podnetu namietal bariérový prístup v budove Polikliniky nachádzajúcej sa v Nemocnici AGEL v Košiciach-Šaci. Výťah zastavil tak, že podlaha výťahovej kabíny zostala po otvorení dverí približne 20 cm nad úrovňou podlahy, čím vznikol schod. Pri vystupovaní z výťahu si jeho matka zlomila členok pravej nohy a ešte v ten deň musela byť urgen...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0559/2020/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 39/2020 - RTVS svoj postup pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov nezmenila ani po opakovaných výzvach

Od roku 2017 upozorňujem na postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). RTVS vymáha koncesionárske poplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nepreukázali nárok na oslobodenie v zákonom určenej lehote. Občanom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskych poplatkov za obdobie, ktoré presahuje 3 roky. Podľa môjho názoru osoby so zdravotným postihnutím by mali byť od platenia koncesionárskych poplatkov automaticky oslobodené....
Príbeh 39/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
10.09.2020
21.09.2020
Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov
Podávateľka podnetu žiadala o poradenstvo ohľadne platenia koncesionárskych poplatkov. Namietala postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) vo veci platenia úhrady (tzv. koncesionárskeho poplatku) podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorýc...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0491/2020/05R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 34/2020 - Nemožnosť osôb na vozíku využiť turistickú atrakciu

Článok 30 ods. 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zaručuje osobám so zdravotným postihnutím prístup k miestam konania rekreačných, záujmových a športových aktivít . Prevádzkové pokyny na využívanie niektorých rekreačných a turistických atrakcií však nie sú vždy správne naformulované a automaticky vylučujú všetky osoby s akýmkoľvek druhom a rozsahom zdravotného postihnutia z ich využívania....
Príbeh 34/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
21.08.2020
24.09.2020
Podmienky používania atrakcie - tobogánu v areáli „Chodník korunami stromov“ v Bachledovej doline
Podávateľ žiada preverenie podmienok používania atrakcie - tobogánu v areáli „Chodník korunami stromov“ v Bachledovej doline osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Z podnetu vyplýva, že viacero osôb s telesným a iným zdravotným postihnutím prejavilo záujem o využitie tobogánu nachádzajúceho sa v areáli „Chodník korunami stromov“ v Bachledovej ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0450/2020/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 33/2020 - Zákaz vstupu vodiaceho psa do reštaurácie

Ak by ste chceli navštíviť reštauráciu Ramen Kazu v centre hlavného mesta SR Bratislavy s vodiacim psom, môže sa vám stať, že sa vnútri reštaurácie nenajete. Hoci je vodiaci pes nevyhnutná súčasť vášho života, môže vás personál vyzvať, aby ste si sadli von na terasu s odôvodnením, že kuchár má alergiu na psy. ...
Príbeh 33/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
21.07.2020
28.07.2020
Odmietnutie vstupu s vodiacim psom do stravovacieho zariadenia
Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava-Staré Mesto-stred postúpilo na prešetrenie podnet, ktorý sa týka odmietnutia vstupu nevidiacej osoby s vodiacim psom do reštaurácie Ramen Kazu na Panskej ulici v Bratislave (ďalej len „reštaurácia“). Pri vstupe do reštaurácie personál dotknutej osobe oznámil, aby si sadli vonku na terasu z dôvodu, ž...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0383/2020/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 36/2020 - Na športovcov s intelektuálnym znevýhodnením Ministerstvo školstva SR „zabudlo“

Podľa Zákona o športe majú športovci s intelektuálnym znevýhodnením právo na odmeny za účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád. Ministerstvo školstva SR vo Výzve o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 na športovcov s mentálnym znevýhodnením "zabudlo". Na základe Zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu (tzv. renta športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny) štát za reprezentáciu oceňuje športovcov s telesným, sluchovým a zrakovým postihnutím. Športovci so zníženým intelektom oceňovaní nie sú. Takáto právna úprava jednoznačne diskriminuje športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v porovnaní so športovcami s inými druhmi zdravotného postihnutia....
Príbeh 36/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
24.06.2020
27.04.2021
Diskriminácia športovcov s intelektuálnym znevýhodnením
Štát za reprezentáciu oceňuje športovcov s telesným postihnutím, nepočujúcich a nevidiacich športovcov, ale športovcov so zníženým intelektom nie.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0328/2020/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 25/2021 - Keď je elektrický skúter ako náhrada invalidného vozíka väčší ako vyhradený priestor v MHD

Osobnú mobilitu, teda to, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím mohli slobodne dopravovať, kam potrebujú, im zaručuje Článok 20 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa neho sú zmluvné strany - teda štáty, ktoré sú ním viazané, vrátane Slovenskej republiky, povinné uľahčiť im osobnú mobilitu takým spôsobom a v takom čase, aký si títo ľudia sami zvolia. Niekedy je však problémom to, že pomôcka, ktorú daný človek so zdravotným postihnutím používa, je väčšia, než povoľujú rozmery dané v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy....
Príbeh 25/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
19.06.2020
19.05.2021
Preprava osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu na štvorkolesovom elektrickom skútri v dopravných p...
Podávateľ podnetu namieta ne/umožnenie nástupu a výstupu na štvorkolesovom elektrickom skútri do dopravných prostriedkov MHD. Poukazuje na to, že umožnenie, resp. neumožnenie nástupu osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu na štvorkolesovom elektrickom skútri do dopravných prostriedkov MHD závisí od ochoty vodiča autobusu, električky, trolejbusu...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0315/2020/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 64/2020 - Rúško na tvári sťažuje osobám so sluchovým postihnutím prístup k informáciám

V oblasti prístupu k informáciám, nielen o pandémii sú najohrozenejšou skupinou osoby so sluchovým postihnutím, ktoré pri bežnej komunikácii používajú primárne hovorenú reč a nie posunkový jazyk. V dôsledku nariadených opatrení a povinnosti nosiť rúško na tvári je pre ne ťažké porozumieť hovorenej reči....
Príbeh 64/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
16.06.2020
07.07.2020
Komunikačná prístupnosť a právo osôb so sluchovým postihnutím na prístup k informáciám
Podávateľka namieta porušovanie práv osôb so sluchovým postihnutím, ktoré pri bežnej komunikácii používajú primárne hovorenú reč a nie posunkový jazyk. V podnete podávateľka namieta, že v čase pandémie COVID-19 boli zavedené bezpečnostné opatrenia na nosenie rúšok na tvári s cieľom zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu pri osobnom kontakte. Pou...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0310/2020/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 37/2020 - Vozičkári „odrezaní od sveta“ v dôsledku rekonštrukcie električkovej trate

Rekonštrukcia električkovej trate veľmi skomplikovala voľný pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale aj rodičom s kočíkmi. Presvedčili sme sa o tom pri dlho očakávanej modernizácii Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Pohyb osôb na vozíku bol na viacerých úsekoch veľmi sťažený. Na niektorých úsekoch dokonca úplne nemožný. Na chodníkoch sa nachádzalo množstvo prekážok a rôznych bariér. Tiež bola ohrozená bezpečnosť chodcov....
Príbeh 37/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
25.05.2020
28.05.2020
Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály
Podávateľ v podnete upozornil na viacero prekážok a bariér na komunikáciách (chodníkoch) na úseku od Molecovej ulice po zastávku „Chatam Sófer“, na ktorom v súčasnosti prebieha modernizácia Dúbravsko–Karloveskej električkovej radiály. Poukazuje na to, že na viacerých úsekoch je pohyb po chodníku pre osoby na vozíku veľmi sťažený, resp. nemožný. ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0264/2020/05R
Facebook
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 32/2020 - Zložitosť použitia bezbariérovej toalety na hlavnej železničnej stanici v Bratislave

Bezbariérová toaleta pre osoby na vozíku v každej verejnej budove a na verejnom priestranstve by mala byť samozrejmosťou. Často však verejné budovy a verejné priestranstvá takúto toaletu nemajú. Niekedy môže byť táto toaleta neprístupná alebo nefunkčná. Prípadne, ak existuje, slúži ako sklad....
Príbeh 32/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
14.01.2020
23.04.2020
Sprístupnenie WC pre imobilných na Hlavnej stanici v Bratislave
Podávateľka podnetu žiada o sprístupnenie WC pre imobilných na Hlavnej stanici v Bratislave. V podnete uvádza, že keď chce použiť toaletu pre imobilných, musí odovzdať preukaz ŤZP a jej osobné údaje sú tak dostupné pre predavačov rôznych predajných stánkov. Poukazuje tiež na to, že toaletu určenú pre imobilných navštevujú predavači a ďalší zames...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0017/2020/05R
Facebook
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 26/2019 - Pre vozíčkarov už viac nebudú byty väzením

Ročne riešim niekoľko podnetov týkajúcich sa odstránenia bariér v bytových domoch. Medzi tie patrí aj osud obyvateľky bytového domu v Humennom, ktorá splnila podmienky na priznanie plnej výšky peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – na kúpu stoličkového výťahu. Avšak vlastníci bytov v tomto dome zmarili pomoc štátu, pretože nedali súhlas na montáž tohto zdvíhacieho zariadenia. Z dôvodu, že k montáži stoličkového výťahu v zákonnej lehote nedošlo, musela táto pani peňažný príspevok úradu práce vrátiť....
Príbeh 26/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
05.08.2019
08.08.2019
Bezbariérový prístup v bytovom dome
Na základe uverejnenej reportáže sme začali z vlastnej iniciatívy konať vo veci dotknutej osoby, ktorá býva na poschodí v bytovom dome bez výťahu a zo strany vlastníkov bytov jej nie je umožnené namontovať zdvíhacie zariadenie (stoličkový výťah), na ktorý jej bol poskytnutý peňažný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné (ďalej...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0415/2019/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 31/2019 - Zákaz vstupu vodiaceho psa do reštaurácie

V reštaurácii v Motoreste Dubník sa jednoducho nenajete, ak prídete so psom, a to nie hocijakým, ale s vodiacim. Je to nevyhnutná súčasť vášho života, pretože nevidíte....
Príbeh 31/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
26.06.2019
04.09.2019
Odmietnutie vstupu do reštaurácie s vodiacim psom
Podávateľka podnetu žiada prešetriť postup prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia, do ktorého bolo zabránené vstúpiť nevidiacej osobe s vodiacim psom.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0349/2019/05R
Pošta
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 29/2019 - "Právo voliť" pod schodmi volebnej budovy

Osoby so zdravotným postihnutím často poukazujú na bariérový prístup do volebných miestností, ktoré sa vo väčšine prípadov nachádzajú v školách....
Príbeh 29/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
07.06.2019
08.10.2019
Bezbarierový prístup do budovy gymnázia a vo vnútorných priestoroch budovy gymnázia
Podávateľ podnetu namieta bariérový prístup do budovy Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre, v ktorej dve triedy slúžia ako volebné miestnosti.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0304/2019/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 28/2019 - Niekedy stačí na zabezpečenie bezbariérového prístupu sprevádzkovať výťah

Obyvateľka mesta Rožňava poukazovala na bariérový prístup do budovy a na bariéry vo vnútri budovy, v ktorej sídli Regionálne poradenské a informačné centrum, Podnikateľský inkubátor a zubná ambulancia....
Príbeh 28/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
26.05.2019
09.10.2019
Bezbarierový prístup do budovy
Podávateľka podnetu Podávateľka namieta bariérový prístup do budovy a v budove na Zakarpatskej 19 v Rožňave, v ktorej sídli Regionálne poradenské a informačné centrum, Podnikateľský inkubátor a zubná ambulancia. V budove sa výťah nachádza, avšak nie je v prevádzke. Vchod do budovy je na vyvýšenej rampe, ku ktorej vedie šikmá rampa. Nakoľko však ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0285/2019/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 38/2019 - Nie všetci dôchodcovia majú nárok na dotáciu na rekondičný pobyt

Z dotácií na podporu rekondičných aktivít sú vylúčení starobní dôchodcovia, ktorí namiesto starobného dôchodku poberajú invalidný dôchodok....
Príbeh 38/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
23.05.2019
30.10.2019
Poskytovanie dotácií na rekondičné pobyty invalidným dôchodcom
Podávateľka podnetu, predsedníčka občianskeho združenia, žiada o pomoc a podporu pri zmene legislatívnej úpravy vo veci vyplácania štátnych účelových dotácii na rekondičné pobyty pre invalidných dôchodcov. V praxi sa stretávame so situáciou, že na osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú poberateľmi invalidného dôchodku, nie je možné uplatniť ...
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0280/2019/05R
Pošta
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 75/2020 - Mladiství, ktorí surovo napadli mladého muža s mentálnym postihnutím, boli napokon potrestaní

Pri riešení podnetov týkajúcich sa zlého zaobchádzania a fyzického napadnutia osôb so zdravotným postihnutím sa často stretávam s tým, že orgány činné v trestnom konaní oznámenie o spáchaní takéhoto skutku odmietnu, resp. postúpia na príslušný okresný úrad na prejednanie priestupku. S takýmto postupom a rozhodovaním orgánov činných v trestnom konaní zásadne nesúhlasím....
Príbeh 75/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
13.05.2019
29.05.2020
Fyzické napadnutie osoby so zdravotným postihnutím
Na základe reportáže uverejnenej Televíziou Markíza začala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím z vlastnej iniciatívy preskúmavať prípad týkajúci sa surového napadnutia dotknutej osoby s mentálnym postihnutím, ktorý bol slovne a fyzicky napadnutý pri futbalovom ihrisku v Malých Ripňanoch dvoma teenegermi. V uvedenej veci bolo začaté t...
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0261/2019/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 31/2020 - Neprístupnosť volebných miestností sťažuje imobilným osobám výkon volebného práva

Čakanie pod schodmi budovy s volebnými miestnosťami. Možnosť voliť len do volebnej schránky a bez paravánu zabezpečujúceho tajnosť volieb. Upútanie pozornosti iných okoloidúcich a strpenie ich zvedavých pohľadov. Takto volia mnohí ľudia odkázaní na invalidný vozík....
Príbeh 31/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
15.03.2019
19.03.2020
Bariérový prístup do volebnej miestnosti
Podávateľ namietal bariérový prístup do volebnej miestnosti volebného okrsku č. 4, ktorá sa nachádza v Kalokagatii v Trnave. Domáha sa preloženia volebnej miestnosti do iných priestorov, ktoré budú vhodné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, nakoľko priestory v Kalokagatii nie sú prispôsobené podmienkam zaručujúcim bezproblé...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0148/2019/05R
Osobne
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 30/2019 - Niektoré budovy je problém úplne debarierizovať

Vozíčkar sa do budovy Miestneho úradu Bratislava–Rača nedostane. Tento úrad patrí medzi množstvo verejných budov, ktoré majú bariérový vstup a aj vnútorné priestory sú bariérové....
Príbeh 30/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
12.03.2019
15.05.2019
Bariérový vstup do budovy Miestneho úradu a bariérovosť vnútorných priestorov
Podávateľka podnetu upozornila na bariérový vstup do budovy Miestneho úradu, ako aj bariérovosť vnútorných priestorov v budove Miestneho úradu. Schodiská, ktoré musia osoby so zdravotným postihnutím prekonávať, im spôsobujú značné prekážky.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0138/2019/05R
Osobne
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 30/2020 - Bezbariérové izby v hoteloch na slovensku sú vzácnosťou

Malo by byť štandardom, aby hotely a ubytovacie zariadenia ponúkali bezbariérové izby prispôsobené potrebám osôb odkázaných na invalidný vozík. V súčasnosti nájsť hotel s takýmito izbami je však na Slovensku veľmi zložité. Prešetrovali sme podnet, v ktorom City Hotel Bratislava odmietol ubytovať rodinu z Portugalska. Svoj postup odôvodnil tým, že jeden člen rodiny mal zdravotné znevýhodnenie a používal invalidný vozík a hotel nemal k dispozícii izbu pre takéhoto hosťa....
Príbeh 30/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
28.02.2019
24.03.2020
Odmietnutie ubytovania v hoteli pre osobu na vozíku
Rodina zo zahraničia mala zaistený pobyt v Bratislave v hoteli, ktorý mali rezervovaný, avšak v hoteli na recepcii ich informovali o tom, že ich nemôžu ubytovať preto, že hotel nie je uspôsobený pre vozíčkára.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0105/2019/05R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 32/2019 - Obmedzený pohľad na futbalový zápas „za zľavu“

Aj osoby so zdravotným postihnutím majú mať prístup k miestam konania rekreačných, záujmových a športových aktivít. Zaručuje to Článok 30 ods. 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Hlavná tribúna futbalového štadióna „MOL ARÉNA“ v Dunajskej Strede je pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, odkázaných na invalidný vozík, nedostupná. Pre osoby na vozíku sú vyhradené iba miesta v prepojovacích rohoch medzi tribúnami....
Príbeh 32/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
12.12.2018
02.12.2019
Ne/dostupnosť futbalového štadióna pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
Obyvatelia Dunajskej Stredy namietajú nedostupnosť A-tribúny futbalového štadióna MOL Aréna pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázané na invalidný vozík. V podnete uvádzajú, že zľavnená permanentka na miesto vyhradené pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je v cene od 15 – 25 EUR, pričom tieto osoby môžu obsadiť miesta v celom pri...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0516/2018/05R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 36/2019 - Neoprávnené vymáhanie koncesionárskych poplatkov

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) vymáhala koncesionársky poplatok od podávateľa podnetu, ktorý v zákonom určenej lehote predložil potvrdenie o tom, že je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. RTVS ho vyzvala na úhradu nedoplatku koncesionárskeho poplatku, aj keď bol premlčaný....
Príbeh 36/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
20.11.2018
22.08.2019
Koncesionárske poplatky
Podávateľ podnetu namietal postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) vo veci platenia úhrady (tzv. koncesionárskeho poplatku) podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úhrade za služby poskytované verejnosti“...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0485/2018/05R
Osobne
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová