Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 5/2023 - Ťažko chorý syn, starajúca sa matka bez práce, no podľa štátu nemajú nárok na finančnú pomoc

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z našich skúseností často povedia človeku „A“, no nepovedia „B“. Zamietnu žiadosť o jeden typ peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ale neporadia, že spĺňa nárok na iný typ príspevku. Takisto nevezmú do úvahy sociálne dôsledky zdravotného postihnutia žiadateľa a jeho rodiny. Neraz argumentujú Zákonom o rodine, podľa ktorého sa rodinný príslušník má o svojho odkázaného príbuzného postarať. Na to, že pre to musí často zanechať svoje živobytie, už úrady akosi zabúdajú....
Príbeh 5/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
06.12.2023
22.01.2024
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu - nepriznanie
Podávateľka podnetu žiada o súčinnosti pri vypracovaní a podaní odvolania voči rozhodnutiu o nepriznaní príspevku na osobnú asistenciu synovi, aj vzhľadom k tomu, že v krátkej dobe predtým jej nepriznal úrad práce príspevok na opatrovanie, teda žiadnu kompenzáciu ŤZP jej synovi, ktorému poskytuje všetku starostlivosť a nemôže vykonávať zamestnanie.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/PO/0759/2023/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 23/2023 - Namiesto života v zariadení sociálnych služieb mal žiť v nemocnici

Starostlivosť o ľudí, ktorých zdravotné postihnutie sa prejavuje ťažko zvládnuteľným a často aj agresívnym správaním, je špecificky náročná. Takíto ľudia často prežijú svoj život v rôznych zariadeniach, dlhodobo ide spravidla o špecializované zariadenia v systéme sociálnych služieb. Aj keď by špecializované zariadenia mali vedieť postupovať v súlade so špecifickými potrebami týchto ľudí a „zvládnuť“ starostlivosť o nich, nie vždy je tomu tak. Klienti, s ktorými si nevedia poradiť, často trávia dlhý čas na psychiatrických oddeleniach nemocníc či v psychiatrických liečebniach. Nasledovný prípad je zvláštny v tom, že opatrovník klientovi nezabezpečil jeho základné životné potreby a klient musel zostať na psychiatrickom oddelení aj v čase, keď už na to neexistovali medicínske dôvody....
Príbeh 23/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
11.10.2023
04.12.2023
Žiadosť o umiestnenie do vhodného sociálneho zariadenia
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pre ich pacienta žiadosť o umiestnenie do vhodného sociálneho zariadenia. Má podozrenie na neľudské zaobchádzanie s osobou zbavenou spôsobilosti na právne úkony.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/PO/0646/2023/06R
Pošta
Ukončené so sledovaním
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Klenovský

Príbeh 30/2023 - Deti s autizmom sú pre štát ako kúsok puzzle, ktorý nikam nezapadá

Pri deťoch so zdravotným postihnutím nám každý rok „vyskakujú“ podnety týkajúce sa detí s autizmom alebo širšie – pervazívnou vývinovou poruchou , resp. poruchou autistického spektra (PAS). Starostlivosť o ne je náročná na špecifické zručnosti a odoberá množstvo mentálnej aj fyzickej kapacity. Štát by mal v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím poskytovať rodičom potrebnú pomoc pri starostlivosti o deti, no špecificky pri tejto skupine – detí s PAS to nerobí dostatočne. Jednak systematicky nepripravuje školy a nezabezpečuje pre ne potrebné personálne, finančné a materiálno-technické podmienky tak, aby školy zvládli zabezpečiť pre žiakov s PAS prezenčnú výučbu. Tá sa deje často len za cenu značného úsilia v individuálnych prípadoch. Deti s PAS potom zostávajú na domácom vzdelávaní s rodičmi, ktorí prichádzajú o možnosť zabezpečiť rodine príjem. Štát však ani tu v mnohých prípadoch neprichádza na pomoc a rodičom odopiera peňažný príspevok na opatrovanie. Prečo je to tak? Žiaľ, v rozpore s odbornými výskumami počúvame od predstaviteľov štátu rôzne laické vyjadrenia, napríklad, že tieto deti sú len nevychované, že ich je v poslednej dobe priveľa, aby to bola pravda, dokonca, že autizmus neexistuje (!). Tiež počúvame, že v prípade dieťaťa s autizmom ide o bežnú rodičovskú starostlivosť porovnateľnú s deťmi bez tejto vývinovej poruchy a rodič predsa má zvládať plniť si svoje rodičovské povinnosti. Ako je potom možné, že keď príde na ...
Príbeh 30/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
10.10.2023
20.10.2023
Npriznanie peňažného príspevku na opatrovanie syna s autizmom
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo veci odvolania sa proti zamietnutiu žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie syna s autizmom. Podávateľka namieta, že úrad práce a posudkový lekár vôbec neprihliadol na preložené lekárske správy a popísané nízke funkčné schopnosti jej syna.
Poučenie o správnom postupe - odvolanie
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/PO/0640/2023/07R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 18/2023 - Keď vás musia do sobášnej siene vyniesť na rukách

Malo by byť samozrejmosťou, že verejné budovy majú bezbariérové vstupy a vnútorné priestory, do ktorých sa ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu dostanú bez prekážok. Často si ani neuvedomujeme, že aj účasť na svadobnom obrade rodinného príslušníka môže imobilným osobám spôsobovať problémy....
Príbeh 18/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
09.10.2023
03.11.2023
Bariérový prístup do sobášnej siene
Podávateľka podnetu namieta, že do sobášnej siene v radnici v Starom Meste v Košiciach nie je zabezpečený bezbariérový prístup. Podľa informácií uvedených v podnete je vo vnútorných priestoroch budovy radnice nevyhovujúci prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a pre rodičov s malými deťmi. Osoby na vozíku musia do sobášnej siene vyná...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/PO/0637/2023/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 11/2023 - Z dobrovoľnej hospitalizácie sa stalo nezákonné obmedzenie osobnej slobody v psychiatrickej liečebni

Nasledujúci príbeh nie je vymyslený, aj keď by sa mohlo zdať, že tieto riadky sú skôr ako dej z nejakého hororového filmu. Bohužiaľ, aj toto je realita psychiatrických zariadení. Ak si neželáte elektrokonvulzívnu liečbu (tzv. „elektrošoky“) – nasadia vám ju. Ak si želáte ísť do domáceho liečenia, nerešpektujú vás. Ak sa pýtate, dokedy tam budete, nikto vám nič nepovie. Pripomína vám to väzenie? Dokonca je to ešte horšie, pretože väzni majú presne vymeranú dĺžku a určené podmienky trestu. Ľudia liečiaci sa v psychiatrických zariadeniach pritom na rozdiel od väzňov nič nespáchali, neporušili žiadny zákon – sú „vinní“ jedine preto, že majú tzv. „diagnózu F“ ....
Príbeh 11/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
07.08.2023
05.09.2023
Nedobrovoľná hospitalizácia.
Nedobrovoľná hospitalizácia je hospitalizácia bez informovaného súhlasu. Podávateľka podnetu žiada o pomoc, poradenstvo, ak nechce byť ďalej hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, pričom pri hospitalizácii pôvodne udelila súhlas s hospitalizáciou.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/PO/0494/2023/04R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Kristína Čahojová

Príbeh 6/2023 - Komunikačné bariéry „za okienkami“ bánk či poisťovní

Zvyšovanie povedomia spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím, ich právach či potrebách patrí medzi dôležité záväzky vyplývajúce z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nie každý si dokáže predstaviť, ako konkrétne nedostatok povedomia širokej spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím dopadá na ich životy. V našej činnosti tieto dopady vidíme denne. Neraz ide aj o úplne bežné situácie, napríklad riešenie poistnej udalosti či uvoľnenie peňazí z bankového účtu, ktoré zažíva každý z nás. Ľudia so zdravotným postihnutím však môžu potrebovať pri ich riešení dodatočnú pomoc a podporu, ktorej sa im bez povedomia na strane človeka sediaceho „za prepážkou“ nemusí dostať, a to z dôvodu prostého nepochopenia špecifickej potreby osoby so zdravotným postihnutím. Mnoho verejných služieb navyše jednoducho nepočíta s tým, že by mali byť nejakým spôsobom prístupné a prispôsobené aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Spísali sme dva krátke prípady, ktoré sme v tejto súvislosti riešili....
Príbeh 6/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
25.07.2023
07.09.2023
Uznanie stornovania zájazdu a vrátenie časti zaplatenej ceny za zájazd
Podávateľka podnetu žiada o usmernenie a radu pri uznaní stornovania zájazdu a vrátenie časti zaplatenej ceny za zájazd.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0464/2023/03R
E-mail
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 20/2023 - Kým bola v nemocnici, mesto jej spílilo značku

Viaceré mestá na Slovensku majú problém s parkovaním. Riešia ho, nanešťastie, aj tak, že rušia vyhradené parkovacie miesta osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a nahrádzajú ich všeobecnými značeniami pre držiteľov preukazov ŤZP. Najdlhšie to sledujeme v Košiciach, kde, žiaľ, ani naše opakované upozornenia, ani prokuratúra nezabránili zhoršovaniu kvality života obyvateľov so zdravotným postihnutím....
Príbeh 20/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
28.06.2023
13.09.2023
Zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta
Na základe informácií zverejnených v médiách začala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím konať z vlastnej iniciatívy vo veci zrušenia parkovacieho miesta počas hospitalizácie dotknutej osoby v nemocnici. Zo zverejnených informácií sme zistili, že dotknutá osoba mala vyhradené parkovacie miesto v blízkosti jej bytu na Húskovej ulici v...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0408/2023/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 27/2023 - Bariérové priestory škôl sú naďalej príčinou neprístupnosti vzdelávania deťom so zdravotným postihnutím

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím venuje špecifickú pozornosť právu na vzdelávanie a zaväzuje Slovenskú republiku, aby deti so zdravotným postihnutím nevylučovala z hlavného vzdelávacieho prúdu, ale aby vytvárala také úpravy v školách, aby sa aj deti so zdravotným postihnutím mohli plnohodnotne vzdelávať spolu so zdravými rovesníkmi. Samotné budovy škôl majú byť bezbariérové, čo vyplýva aj z ďalšieho záväzku z Dohovoru, a to sprístupňovať verejné prostredie a verejné budovy aj osobám so zdravotným postihnutím. Hoci sú tieto záväzky premietnuté aj do slovenských zákonov, stále sa stretávame so situáciami, že školy vrátane základných nie sú prístupné vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím, a to ani na úrovni bezbariérového vstupu do budovy školy. Mnohé školy bariéry neodstraňujú, naopak, radšej nezákonne odmietajú prijať dieťa so zdravotným postihnutím na vzdelávanie....
Príbeh 27/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
14.06.2023
Odmietnutie prijatia žiaka s obmedzenou mobilitou do spádovej školy
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri riešení postupu spádovej školy, ktorá odmietla prijať na vzdelávanie žiaka so zachovaným normointelektom len preto, že je odkázaný na invalidný vozík a škola vraj nemá podmienky na jeho vzdelávanie. Škola zároveň nevyvinula žiadnu aktivitu za účelom vytvorenia podmienok, hoci rodičia oslovili školu už pol ro...
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0367/2023/07R
Elektronický formulár
Koná sa
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 12/2023 - „Poľský“ prístup zdravotnej poisťovne k umelému prerušeniu tehotenstva

Systém zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia na Slovensku funguje nedostatočne. Je bezohľadné a smutné, ak si onkologická pacientka, ktorej lekár odporučí ísť veľmi rýchlo na interrupciu zo zdravotných dôvodov, musí drahý zákrok, ktorý je navyše psychicky aj fyzicky ťažký, zaplatiť sama. Naše snahy vyvolať o tom rokovanie s ministerstvom zdravotníctva sú zatiaľ bez odozvy....
Príbeh 12/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
06.06.2023
09.01.2024
Nepreplatenie zákroku umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov
Podávateľka podnetu žiada o pomoc. Ako onkologická pacientka musela zo zdravotných dôvodov podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ktoré si musela financovať v plnej výške.
Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0329/2023/04R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Kristína Čahojová

Príbeh 4/2023 - Až Najvyšší súd potvrdil mladej žene nárok na osobnú asistenciu, trvalo to však tak dlho, že jej to už nepomohlo

Často sme svedkami toho, keď úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane a vytrvalo mnohým ľuďom so zdravotným postihnutím zamietajú žiadosti o príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, hoci na ne spĺňajú nárok. Nie každý má energiu a odhodlanie bojovať za svoje práva na súdoch. Nasledujúci príbeh je dôkazom, že aj keď dá človekovi za pravdu až Najvyšší súd SR, môže to byť napokon Pyrrhovo víťazstvo: prišlo príliš neskoro a životné okolnosti (pre predošlé nesprávne rozhodnutia úradov) medzitým nabrali iný smer....
Príbeh 4/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
29.05.2023
06.06.2023
Žiadosť o pomoc s odvolaním
Podávateľka podnetu žiada o pomoc s odvolaním proti rozhodnutiu úradu práce o neschválení príspevku na kúpu osobného motorového vozidla bez automatickej prevodovky.
Poučenie o správnom postupe - odvolanie
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0311/2023/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 9/2023 - Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neznamená, že človeku zakážeme návštevy

Na Slovensku existovali desiatky rokov jediné dva právne nástroje ochrany ľudí s mentálnym postihnutím, resp. s problémami v oblasti duševného zdravia, a tým bolo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo jej obmedzenie. Cieľom bolo ochrániť tieto osoby a ich majetkové práva – napríklad, aby neuzavreli nevýhodné zmluvy. Taký človek však v praxi nemohol o sebe rozhodovať, bol izolovaný a strácal svoju identitu. Od 1. júla 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti Civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého už nie je možné pozbaviť človeka spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, môže byť iba obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Súd vtedy určí, v ktorých právnych úkonoch danú osobu obmedzuje a ustanoví jej opatrovníka. Ten preberá zodpovednosť za určené právne úkony opatrovanca, ktoré vykonáva. Napriek tomu aj dnes pretrváva taká predstava verejnosti o ľuďoch, ktorí sú obmedzení v spôsobilosti na právne úkony, že ich opatrovníci môžu rozhodovať nielen o tom, či podpíšu nejakú zmluvu, prípadne, čo si kúpia zo svojho dôchodku, ale napr. aj o tom, kde budú bývať, čo budú jesť a s kým sa budú stretávať....
Príbeh 9/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
19.05.2023
01.07.2023
Zákaz návštev klientky v zariadení pre seniorov
Podávateľka namieta, že zo strany zariadenia nebolo umožnené, aby navštívila svoju tetu, babkinu sestru. Zariadenie takto konalo na príkaz dcéry, ktorú súd ustanovil za jej opatrovníčku.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0288/2023/03R
E-mail
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 3/2023 - Prieťahy v rozhodovaní úradu práce pripravili ťažko skúšanú rodinu o 4000 EUR

V roku 2023 ešte doznievali niektoré opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, medzi ktorými bolo aj vypustenie plynutia lehôt úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj keď v máji 2023 opäť začali plynúť lehoty tak, ako v čase pred pandémiou, neprimeraná dĺžka konania sa v podnetoch opakuje pravidelne. Mnohé rodiny sa tak dostávajú do ťažkej sociálnej a finančnej situácie, na čo opakovane upozorňujem a komunikujem o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny....
Príbeh 3/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
20.04.2023
24.07.2023
Nevyplatenie pomernej časti priznaného príspevku na osobnú asistenciu a dĺžka lehoty
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie postupu úradu práce, nakoľko jej bol priznaný príspevok na osobnú asistenciu aj za obdobie od podania žiadosti, t. j. od marca minulého roka, ale úrad práce odmieta výplatu pomernej časti príspevku za uvedené obdobie, keďže zmluva o výkone osobnej asistencie je podpísaná až od 1.1.2023. Žiada o prešetrenie...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0232/2023/02R
Pošta
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 14/2023 - Šetrí Sociálna poisťovňa na ľuďoch, ktorí sa nevedia biť o svoje práva?

Podstatnou skutočnosťou pre vznik nároku na invalidný dôchodok je dátum vzniku invalidity a má rozhodujúci vplyv na to, či osoba so zdravotným postihnutím bude mať právo na invalidný dôchodok alebo nie. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne pri tom musia prihliadať na lekárske správy, ale v praxi sa často stáva, že tak nerobia, svoje rozhodnutie neodôvodnia a akoby až „svojvoľne“ rozhodnú v neprospech žiadateľa....
Príbeh 14/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
19.04.2023
20.06.2023
Zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok z dôvodu chýbajúcich dôb dôchodkového poistenia.
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo pre manžela. Manžel podávateľky obdržal rozhodnutie Sociálnej poisťovne nie je poberateľom invalidného dôchodku. Jeho žiadosť bola zamietnutá kvôli chýbajúcim dobám dôchodkového poistenia. Potrebuje pomoc s odvolaním vo vzťahu k vzniku invalidity.
Poučenie o správnom postupe - odvolanie
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0226/2023/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Kristína Čahojová

Príbeh 21/2023 - Keď sa starostka „nestará“: Protizákonné a neľudské snahy o vysťahovanie človeka s mentálnym postihnutím

V roku 2023 sme častejšie ako inokedy riešili prípady, keď sa vedenia miest alebo obcí snažili nezákonne vysťahovať osoby so zdravotným postihnutím z obecných alebo mestských nájomných bytov, a to bez primeranej bytovej náhrady, len tak „na ulicu“, bez súdneho rozhodnutia. Starostom a primátorom priamo Zákon o obecnom zriadení ukladá povinnosť starať sa o svojich obyvateľov, obzvlášť, ak sú to ľudia so zdravotným postihnutím, a títo sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii....
Príbeh 21/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
13.04.2023
20.04.2023
Bytová problematika
Brat podávateľky býval spolu s mamou v obecnom nájomnom byte. Starostka obce mu oznámila ukončenie nájomného vzťahu a žiadala ho, aby uvoľnil nájomný byt a vysťahoval sa do 30. apríla 2023 bez akejkoľvek bytovej náhrady. Zároveň mu oznámila, že nájomná zmluva uzavretá s jeho matkou končí dňom jej úmrtia, t. j. 30. marca 2023 a v zmysle plat...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0210/2023/05R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 13/2023 - Samosprávam miest a obcí by nemali byť ľahostajné osudy ich obyvateľov

Mestá a obce by mali voči svojim obyvateľom plniť nielen oficiálne a formálne povinnosti, ale aj sa živo a proaktívne zaujímať o svojich obyvateľov, ktorí sú zraniteľní – napríklad žijú sami, sú vo vysokom dôchodkovom veku alebo majú rôzne diagnózy. Obzvlášť malé obce, kde sa ľudia navzájom poznajú, by s tým nemali mať žiadny problém a aj ľudsky sa zaujímať o to, či takýmto obyvateľom niečo nechýba, či nepotrebujú sociálnu službu alebo asistenciu. V prípade diagnózy demencia, ktorej výskyt sa medzi staršími občanmi s vekom zvyšuje a do budúcna, s ohľadom na demografiu, ešte porastie, by tiež mali mať pripravené formy pomoci....
Príbeh 13/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
04.04.2023
02.10.2023
Neposkytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti po úraze hlavy a umiestnenie v psychiatrickej ...
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti jej sestry po úraze hlavy. Sestra by sa mala toho času nachádzať v psychiatrickej liečebni.
Odloženie podnetu § 22
Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0201/2023/04R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Kristína Čahojová

Príbeh 24/2023 - Aj človek obmedzený v spôsobilosti na právne úkony má svoje práva

Často sa stretávame so situáciou, keď sa opatrovník rozhodne, že je potrebné umiestniť človeka obmedzeného v spôsobilosti na právne úkony do zariadenia sociálnych služieb, no on sám s tým nesúhlasí, prípadne má inú predstavu o druhu a forme poskytovanej sociálnej služby. Na Slovensku neexistuje zákonná úprava pre takéto situácie. Zvlášť, ak je opatrovníkom danej osoby obec, ide o mimoriadne citlivú oblasť zásahov do práv osôb so zdravotným postihnutím. V obdobných prípadoch z iných krajín konal aj Európsky súd pre ľudské práva. Dôsledkom toho je napríklad aj nová zákonná úprava v Českej republike: ustanovuje, že ak sa človeku obmedzenému v spôsobilosti na právne úkony má poskytovať pobytová sociálna služba a on s tým nesúhlasí, vždy musí konať príslušný súd....
Príbeh 24/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
28.03.2023
20.06.2023
Slobodná vôľa osoby obmedzenej na právne úkony
Podávateľka žiada o konzultáciu vo veci výkonu rozhodnutia OS o rozhodovaní opatrovníka o mieste pobytu opatrovanca a napĺňania slobodnej vôle osoby obmedzenej na právne úkony
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0184/2023/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 29/2023 - Peňažný príspevok na kúpu auta je štátny luxus - možný, ale ťažko dostupný

Ľuďom, ktorí sú pre zdravotné postihnutie odkázaní na prepravu osobným motorovým vozidlom (teda nie sú schopní cestovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy) Slovenská republika umožňuje získať peňažný príspevok na kúpu auta, jeho prevádzku, a dokonca kompenzuje aj zvýšené náklady na benzín . Všetko v súlade so záväzkom štátu ukotvenom v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím zabezpečiť osobnú mobilitu. Človek by si povedal: „aký luxus pre ľudí so zdravotným postihnutím, kto by nechcel nové auto“. O to viac, keď sa v roku 2023 príspevok na kúpu auta zvýšil dvojnásobne, až na 16 600 EUR. Realita má však ďaleko od závideniahodnej situácie. Pravidelne nám prichádzajú podnety, keď posudkový lekár úradu práce najskôr posúdil žiadateľa ako osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj ako osobu odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, no v momente, keď sa o tento príspevok uchádzal, bol razom prehodnotený tak, že na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom odkázaný nie je. Dokonca v niektorých prípadoch prišiel aj o status osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalšou nášľapnou mínou je zákonná podmienka preukázať pravidelnú realizáciu zákonom vymedzených aktivít – chodenie do práce, školy či zariadenia sociálnych služieb. A tu sa stretávame so spochybňovaním zo strany úradov práce, napríklad, že síce žiadateľ podmienky spĺňa, ale jeho škola je príliš blízko bydliska, „tak nech ide pešo“. Treťou nášľapnou mínou sú rôzne kreatívne, ale pritom n...
Príbeh 29/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
20.03.2023
30.03.2023
Nepriznanie peňažného príspevku na kúpu nového osobného motorového vozidla
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri spísaní odvolania vo veci nepriznania peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pre dcéru. O príspevok žiadala a bol priznaný pred viac ako 8 rokmi. Auto je už však značne opotrebované a poruchové, preto žiadali o ďalší peňažný príspevok. Úrad práce žiadosť zamietol z dôvodu, že auto je ešte po...
Poučenie o správnom postupe - odvolanie
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0162/2023/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 1/2023 - Bez príspevku pre nedostatočné poradenstvo úradom práce

Nie je raritou, keď Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nahrádza prácu úradu práce a radí žiadateľom, aké majú možnosti vo svojich konkrétnych životných situáciách. Radi pomôžeme a poradíme, ale nie je to naša primárna agenda. Poskytovanie poradenstva v súvislosti s peňažnými príspevkami na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia skutočne patrí v prvom rade medzi povinnosti úradov práce. Prípad pani Anny je ďalším v rade, ktorý svedčí o tom, že úrady práce si tieto povinnosti plnia nedostatočne. Na náš úrad sa obráti možno iba zlomok ľudí z tých, ktorým úrady práce dostatočne neporadili alebo dostatočne nevyhodnotili ich potrebu, a preto ostali bez príspevkov, na ktoré majú pritom oprávnený nárok....
Príbeh 1/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
14.03.2023
20.11.2023
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
Podávateľka podnetu žiada o preverenie postupu dotknutého úradu a urobenie nápravných opatrení, nakoľko im nebolo poskytnuté žiadne poradenstvo, žiadosť riadne zdokladovali a podľa zákona sa snažili preukázať jej opodstatnenosť, napriek tomu im bola zamietnutá bez odôvodnenia.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0152/2023/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 25/2023 - Kde je hranica medzi rozhodovaním za klienta v zariadení sociálnych služieb a jeho podporou pri rozhodovaní?

V zariadeniach sociálnych služieb sa v dôsledku legislatívnych zmien znižuje počet klientov, ktorí boli v minulosti pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Od roku 2016 už totiž nie je možné človeka úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ale len obmedziť ho v spôsobilosti na (vybrané) právne úkony. Zvyšujúci sa počet klientov spôsobilých na niektoré právne úkony, resp. plne spôsobilých na právne úkony predstavuje pre zariadenia sociálnych služieb aj prirodzené zvyšovanie nárokov na poskytovanie podpory klientom pri ich rozhodovaní sa v rôznych oblastiach života. V súvislosti s tým však môžu vznikať rôzne pochybnosti, či bola podpora skutočne poskytnutá tak, že sledovala výlučne záujem klienta. Nie každá pochybnosť je pritom opodstatnená – každú však treba zodpovedne a objektívne preveriť. Aj to je úloha pre náš úrad....
Príbeh 25/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
14.03.2023
12.06.2023
Domov sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie v Domove sociálnych služieb.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0153/2023/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 26/2023 - Majú klienti zariadení sociálnych služieb právo na bezplatný prístup k Wi-Fi?

Bezdrôtová internetová sieť je dnes samozrejmosťou už takmer všade – v nákupných centrách, dopravných prostriedkoch, hoteloch... Kým donedávna sme boli zvyknutí na to, že klientmi zariadení sociálnych služieb sú najmä ľudia v takom veku alebo s takými diagnózami, ktorí internet nepotrebovali alebo nevedeli využívať, dnes je už situácia iná. S mobilom a internetom už vedia pracovať aj najmenšie deti a podobne je to aj s klientmi zariadení sociálnych služieb, najmä tí v mladšom veku, aj keď dnes už nie je raritou ani to, keď mnohí dôchodcovia surfujú na internete úplne bez problémov. Niet preto divu, že sa otvára aj otázka prístupu na internet v zariadeniach sociálnych služieb....
Príbeh 26/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
03.03.2023
08.03.2023
Internetové pripojenie v DSS
Podávateľ podnetu žiada o pomoc, prešetrenie v DSS, nakoľko v zariadení DSS im nechcú dovoliť wifi - internetové pripojenie.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0127/2023/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 15/2023 - Keď musíte Sociálnej poisťovni dokazovať, že ste na tom naozaj až tak veľmi psychicky zle, že potrebujete invadlidný dôchodok

V konaní o odvolaní o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok som narazila na zvláštnu prax Sociálnej poisťovne, ktorou núti žiadateľov o invalidný dôchodok nechať sa hospitalizovať v nemocnici za účelom potvrdenia ich nepriaznivého zdravotného stavu – ide o takzvané „diagnostické hospitalizácie“....
Príbeh 15/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
01.03.2023
24.07.2023
Invalidný dôchodok
Podávateľka podnetu si podala odvolanie v neschválení invalidného dôchodku. Žiada o poradenstvo v prípade neschválenia invalidného dôchodku, aký je ďalší postup pri podaní žaloby na súd.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0120/2023/04R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Kristína Čahojová

Príbeh 8/2023 - Nie je možné človeka obmedziť v spôsobilosti na právne úkony len preto, aby jeho rodina mohla vplývať na spôsob jeho života

Nedotknuteľnosť osoby je garantovaná Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami. Nie je možné osobu obmedziť v spôsobilosti na právne úkony, pokiaľ nie sú splnené zákonom vymedzené dôvody. Žiaľ, niekedy sme svedkami toho, že rodinní príslušníci, hoci aj v dobrej viere, sa snažia svojho príbuzného obmedziť v spôsobilosti na právne úkony, aj keď na to neexistujú zákonné dôvody....
Príbeh 8/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
17.02.2023
25.08.2023
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony - žiadosť o vstup do konania
Okresný súd nás žiada o vstup do konania vo veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0101/2023/03R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 19/2023 - Po rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie aj naďalej zostali bariéry

Rekonštrukcia komplexu jednej z najvýznamnejších slovenských kultúrnych inštitúcií, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, sa po nekonečných prieťahoch, problémoch, nesplnených plánov a navyšovaní rozpočtov koncom roka 2022 skončila. Vďaka rekonštrukcii vznikli expozície, ktoré nemajú na Slovensku obdobu. Mysleli by ste si, že samozrejmosťou bude stopercentná bezbariérovosť, ako sa na moderné kultúrne stánky v 21. storočí patrí? Žiaľ, o stopercentnej bezbariérovosti sa hovoriť nedá....
Príbeh 19/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
23.01.2023
24.05.2023
Prístupnosť vnútorných priestorov Slovenskej národnej galérie
Podávateľka namietala, že vo vnútorných priestoroch novej budovy Slovenskej národnej galérie je umiestnený architektonický prvok (stĺp), ktorý bráni prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaným na invalidný vozík a iné pomôcky. Podávateľka v podnete uviedla, že do priestoru za stĺpom sa osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu dost...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0037/2023/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 16/2023 - Príliš dlhé čakanie na priznanie invalidného dôchodku zo zahraničia pre nedôslednú prácu Sociálnej poisťovne

Postup Sociálnej poisťovne pri vybavovaní starobných alebo invalidných dôchodkov slovenských občanov zo zahraničia bol až donedávna zbytočne zdĺhavý a neefektívny. Sociálna poisťovňa totiž zasielala všetky podklady k individuálnemu prípadu do zahraničia fyzicky poštou. V nasledujúcom príbehu sa navyše stalo, že poslala nekompletnú dokumentáciu. Žiadateľ preto čakal aj niekoľko mesiacov a nebyť jeho vlastnej iniciatívy, na chybu Sociálnej poisťovne by sa možno ani nebolo prišlo. Žiadateľ by mohol ostať bez dôchodku zo zahraničia, na ktorý má pritom oprávnený nárok. Od februára 2023 však Sociálna poisťovňa prešla na elektronický systém výmeny údajov, a tak by sa už prípady, ako je tento, nemali opakovať. Aj tento príbeh je však smutným dôkazom prieťahov v konaní Sociálnej poisťovne, na ktoré upozorňujeme už dlhodobo, a ktoré môžu mať závažné dôsledky na kompletnú socio-ekonomickú situáciu žiadateľov....
Príbeh 16/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
16.12.2022
11.09.2023
Invalidný dôchodok
Podávateľ namieta prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne v úkonoch voči Českej správe sociálneho zabezpečenia. Podávateľ podnetu žiada o preskúmanie postupu Sociálnej poisťovne ohľadom invalidného dôchodku.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0594/2022/04R
Pošta
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 33/2022 - Keď sa dvaja súrodenci "bijú" o sestru v zariadení sociálnych služieb

Každý klient zariadenia sociálnych služieb má právo na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí. Špecifický okruh problémov predstavujú vzájomne odlišné až protichodné predstavy rodinných príslušníkov klienta, ktorí presadenie svojej predstavy očakávajú od zariadení sociálnych služieb. Vtedy je dôležité, aby zariadenie dodržalo práva svojich klientov....
Príbeh 33/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.12.2022
03.01.2023
Odmietnutý kontakt so sestrou v zariadení sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo, radu, ako by si mohol svoju sestru na sviatky a na Vianoce, zobrať domov zo zariadenia sociálnych služieb. Jeho staršia sestra bola zbavená svojprávnosti, ktorá za života ich matky bola zverená ďalšej sestre. Po smrti matky, nemajú so svojou nesvojprávnou sestrou žiadny kontakt, tento im bol upieraný. Sestr...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0591/2022/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 28/2022 - Ako osobné stretnutia s predstaviteľmi samospráv pomáhajú zlepšovať kvalitu života obyvateľov so zdravotným postihnutím

Jednou z našich aktivít sú výjazdové dni komisárky. Organizujeme ich s cieľom posilniť presadzovanie záujmov osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, skúmať ich názory a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu. V neposlednom rade pri tom nadviažeme spoluprácu a komunikáciu s danou samosprávou. Neraz sme sa presvedčili, že po našej návšteve v niektorom meste sa dali do pohybu zmeny v prospech obyvateľov so zdravotným postihnutím.  ...
Príbeh 28/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
06.12.2022
14.12.2022
Prehodnotenie návrhu VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpad...
Podávateľ podnetu žiada o prehodnotenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 6/2022 o miestnych daniach tak, že nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti, ako aj poplatku za odpad bud...
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0572/2022/05R
Osobne
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 14/2022 - Zadlžila sa a byt jej vydražili. Dôchodkyňu s vážnou diagnózou vyhodil nový vlastník na ulicu pre 900 EUR

To, že so starobou prichádzajú aj rôzne zdravotné problémy, je už všeobecne známe. So zdravotnými ťažkosťami prichádzajú neraz aj problémy finančné. Ak je na uhrádzanie všetkých nákladov človek vo vysokom veku s vážnou diagnózou sám, môže sa stať, že mu hrozí až strata bývania. Je to v poriadku? Kto má vtedy zasiahnuť a ako? Ako je možné, že byt takéhoto človeka ide do dražby, dokonca ho z bytu vyhodia a nikoho nezaujíma, kam sa podeje? A čo je najhoršie - prečo tomu nezabránia ani orgány činné v trestnom konaní, ak sa na nich zúfalý človek obráti?  ...
Príbeh 14/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
23.11.2022
04.01.2023
Porušenie domovej slobody
Podávateľka podnetu žiada o preskúmanie uznesenia prokurátora vydaného v predsúdnom konaní nadriadeným prokurátorom.
Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0547/2022/03R
Pošta
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 32/2022 - Ako môžu voliť klienti zariadení sociálnych služieb, ak jedinou možnosťou je voliť v mieste trvalého pobytu?

Pri spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy v októbri 2022 si volič mohol uplatniť svoje volebné právo iba tak, že bol fyzicky prítomný v mieste bydliska vo svojom volebnom okrsku. Na rozdiel od iných volieb sa nedalo voliť v inom volebnom okrsku s využitím voličského preukazu. Keďže sociálne služby sa svojou podstatou zameriavajú aj na rozvoj schopností klientov tak, aby sa mohli opätovne začleniť do spoločnosti a viesť samostatný život, značné množstvo klientov trvalý pobyt v zariadení sociálnych služieb nemá. Keďže neraz ide o zariadenia v iných mestách a obciach, než v ktorých majú klienti trvalý pobyt, na uplatnenie svojho volebného práva mali takíto klienti mali sťažené možnosti svoje volebné právo uskutočniť....
Príbeh 32/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
03.11.2022
25.11.2022
Volebné práva prijímateľa zariadenia sociálnych služieb
Podávateľka podnetu žiada o poradenstva, akým má mesto ako opatrovník zabezpečiť naplnenie volebného práva prijímateľa sociálnych služžie, keď toto zariadenie nechce poskytnúť prijímateľke sprievod do volebnej miestnosti.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0508/2022/06R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 28/2023 - Deti so zdravotným postihnutím zažívajú zlú dostupnosť vzdelávania aj v špeciálnych školách

V prípadoch detí s ťažším stupňom a druhom zdravotného postihnutia sa stále stretávame s pomerne rozšíreným názorom v laickej verejnosti, ale aj v školstve, že tieto deti nepatria do bežných škôl, že v špeciálnych školách im bude lepšie. Majú tam vraj väčší priestor aj lepšie podmienky na zabezpečenie vzdelávania a na kvalitnú prácu s deťmi so zdravotným postihnutím. V praxi sa však v špeciálnom školstve stretávame s podobnými bariérami vo vzdelávaní ako v bežných školách: žiaci čelia šikane, nedostatočným materiálnym podmienkam, nedostatku odborného personálu, ktorý by s nimi pracoval, znižovaniu rozsahu vzdelávania z nezákonných dôvodov, ako aj vylučovaniu a vyčleňovaniu zo vzdelávania. Všetky tieto „neduhy“ sú v rozpore s právom na vzdelávanie a záväzkami štátu definovanými v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 28/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
19.10.2022
14.03.2024
Zabezpečenie vzdelávania v domácnosti zo strany špeciálnej základnej školy
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri reálnom zabezpečení vzdelávania jej syna v domácom prostredí, keďže škola odporučila synovi individuálne vzdelávanie. Jej syn navštevoval najprv základnú školu, neskôr začal navštevovať špeciálnu základnú školu, ale pre zhoršujúci sa zdravotný stav nie je schopný dochádzať ani tam (ležiaci). Podávateľka podn...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0484/2022/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 2/2022 - Opatrovateľský príspevok mu neschválili, ale nárok na príspevok na osobnú asistenciu spĺňa. To mu však úrad práce zamlčal

Nie každý človek je zorientovaný v peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Stáva sa, že človek požiada o jeden typ príspevku, o ktorom sa domnieva, že by bol v jeho situácii vhodný, no v skutočnosti naň nespĺňa nárok a bol by preňho vhodnejší iný typ príspevku alebo služby. Často sa však stretávame s tým, že úrady práce bezradných žiadateľov neusmernia, ale im iba zamietnu žiadosť. Povinnosť poskytnúť sociálno-právne poradenstvo pritom úradom vyplýva priamo zo zákona....
Príbeh 2/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
17.10.2022
05.01.2023
Opatrovateľský príspevok nepriznaný
Podávateľka podnetu kontaktovala úrad komisára s témou, ktorej sa venuje. Ide o opakované zamietnutie žiadosti a nepriznanie príspevku na opatrovanie osoby s ŤZP. Manžel dotknutej osoby žiada o pomoc, nakoľko mu opäť nebol príspevok na opatrovanie manželky priznaný. Proti rozhodnutiu podal odvolanie, odvolacie konanie prebieha, čaká na ďalšie ro...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0479/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová