Neoprávnené vymáhanie koncesionárskych poplatkov

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) vymáhala koncesionársky poplatok od podávateľa podnetu, ktorý v zákonom určenej lehote predložil potvrdenie o tom, že je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. RTVS ho vyzvala na úhradu nedoplatku koncesionárskeho poplatku, aj keď bol premlčaný.
Príbeh 36/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
utorok 20.11.2018
štvrtok 31.10.2019