Monitorovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím
Monitorovaním zisťujeme aktuálny stav dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach, konštatujeme porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím a navrhujeme prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie.

Kontakt pre verejnosť

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko

Kontakt pre médiá

Štefánia Kačalková
Hovorkyňa úradu
JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov