Monitorovanie práv osôb so zdravotným postihnutím
Monitorovaním zisťujeme aktuálny stav dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach, konštatujeme porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím a navrhujeme prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie.
Národný preventívny mechanizmus proti mučeniu, týraniu a neľudskému zaobchádzaniu
Slovenská republika ratifikovala dňa 4. júla 2023 Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý nadobudol platnosť dňa 19. októbra 2023. Na národnej (vnútroštátnej) úrovni bola každému zmluvnému štátu stanovená povinnosť ustanoviť, určiť alebo zachovať jeden alebo viacero kontrolných orgánov pre predchádzanie takémuto konaniu.
Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím


Táto kniha vznikla s podporou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(Autor © prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., 2024)

Kontakt pre verejnosť

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko

Kontakt pre médiá

Štefánia Kačalková
Hovorkyňa úradu
JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka. Vďaka tomu budeme môcť onedlho zverejniť výsledky tohto prieskumu.
Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností v spojených regionálnych voľbách
V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka. Vďaka tomu sa nám podarilo spracovať tieto informácie do zverejnených výsledkov.