Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

COVID-19

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (koronavírus)
 
Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na call centre s nepretržitou prevádzkou Odpovede na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 môžete získať na nasledujúcich miestach

 

Web: korona.gov.sk
E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk
Telefón: *0123
Telefón: +421 800 221 234

 

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny


Web: employment.gov.sk
E-mail: covid19@employment.gov.sk
E-mail: covid19@praca.gov.sk
Telefón: +421 2 20 46 11 00

 

Ďalšie weby: ec.europa.eu
Ďalšie weby: zmos.sk
Ďalšie weby: ip.gov.sk
Ďalšie weby: izp.sk
Ďalšie weby: nczisk.sk
Ďalšie weby: mzv.sk
Ďalšie weby: consilium.europa.eu
Ďalšie weby: sk.wikipedia.org

 

Ďalšie informácie Štandardné postupy Easy-to-read informácie Často kladené otázky Informácie na prevzatie Mapa výskytu na Slovensku Mapa výskytu vo svete

Úradné hodiny

Zmena úradných hodín
 
Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 10.3.2020 vrátane do 31.3.2020. O aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

 

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime,
s výnimkou osobných návštev

 

Oznamy

Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asiste... 25.03.2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z. z., účinný je od 27.03.2020.    ... 31.03.2020
Zasielanie zoznamu klientov zatvorených sociálnych služieb pre potreby OČR Sociálna poisťovňa upozorňuje zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni mailom poslať zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak pre uzatvorenie zariadenia pre určitú skupinu fyzických osôb im ju posky... 31.03.2020
Humanitárna pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomo c pre fyzické a právnické osoby na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov zjednodušeným a urýchleným postupom.... 31.03.2020
Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny Od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmena sa týka stredy, kedy budú úrady práce otvorené v čase od 13:00 do 16:00 hod. ... 31.03.2020
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR Aktualizovaný prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR vydaných v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) platný od soboty, 28. marca 2020.... 31.03.2020
Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19), vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 30.03.2020
Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúce sa osôb s ťaž... Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v Čl. IV sa upravuje aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.... 28.03.2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdel... Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom.... 27.03.2020
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Vďaka spolupráci dborníkov z organizácií Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board (Miroslav Cangár), Forum for Human Rights (Maroš Matiaško), SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien (Mária Machajdíková), SocioFórum - www.socioforum.sk (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka), Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (Zuzana Stavrovská - komisárka pr... 27.03.2020
Prvá sociálna pomoc v čase pandémie MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.... 25.03.2020
Na verejnosti len s rúškami, viaceré opatrenia na ochranu seniorov Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Ľudia budú povinní nosiť ochranné rúška, dôchodcovia by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov, Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlení nemocnice na liečbu koronavírusu a mnohé ďalšie opatrenia.... 24.03.2020
Koronavírus a skončenie pracovného pomeru Nakoľko súčasné preventívne opatrenia týkajúce sa prevencie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie mnohých maloobchodných či výrobných prevádzok, viacerí zamestnávatelia sa dostávajú do zlej ekonomickej situácie, kedy je nemožné zabezpečiť pokrytie nákladov súvisiacich s vyplácaním mzdy zamestnancov. Na túto skutočnosť reagujú znižovaním počtu svojich zamestnancov.... 24.03.2020
Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom ochranné rúška? Veľmi aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred ochorením COVID-19 je používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napr. ochranné rúška, respirátory, rukavice a pod.... 24.03.2020
Linka pomoci pre rodičov a pedagógov Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke VÚDPaP. V súvislosti s ochorením COVID-19 a s núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky oh... 20.03.2020
Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.... 20.03.2020
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002  Z. z., platí od 16.03.2020 od 6:00 hod. Od 16.03.2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (eshop) a don... 19.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – ... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné opatrenia.... 19.03.2020
Kontakty na inšpektoráty práce poskytujúce poradenstvo Prosíme všetkých žiadateľov o poradenstvo, aby kontaktovali miestne príslušný inšpektorát práce podľa miesta sídla zamestnávateľa! Urýchlite tak vybavenie svojich požiadaviek... 18.03.2020
Pracovná a sociálna oblasť v súvislosti s koronavírusom V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu. Zároveň žiada všetkých zamestnancov, aby informovali svojho zamestnávateľa, že sa vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou, ktorá mohla byť nakazená novým koronavírusom. Predíde sa tak šíreniu ochorenia.... 17.03.2020
Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolin... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým ochorením COVID-19 (koronavírus) posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov. Počnúc 17.03.2020 od 08,00 hod. sa môžu občania obracať s otázkami na odborníkov tak emailom a telefonicky aj na nové adresy.... 16.03.2020
 |<  < 1 2  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 26)

Informácie na prevzatie

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
14.03.2020 Easy-to-read - Coronavirus (EN) NáhľadEasy-to-read - What is it? How to stay safe?
14.03.2020Popis: Easy-to-read - What is it? How to stay safe?
14.03.2020 EasyRead_Coronavirus_forEnglish.pdf 1270057 bytov
14.03.2020 Easy-to-read - Koronavírus (SK) NáhľadEasy-to-read - Čo to je? Ako sa chrániť? Slovenská verzia vznikla vďaka spolupráci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
14.03.2020Popis: Easy-to-read - Čo to je? Ako sa chrániť? Slovenská verzia vznikla vďaka spolupráci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
14.03.2020 EasyRead_Coronavirus_forSlovak.pdf 1133768 bytov
22.03.2020 Koronavírus (ľahké čítanie) NáhľadDokument bol vytvorený prekladom pôvodného originálu, vytvoreného vďaka organizácii "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s." (www.spmpcr.cz)
22.03.2020Popis: Dokument bol vytvorený prekladom pôvodného originálu, vytvoreného vďaka organizácii "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s." (www.spmpcr.cz)
22.03.2020 Koronavirus_lahke_citanie.pdf 1852698 bytov
20.03.2020 COVID-19 a zamestnanie NáhľadCOVID-19 a zamestnanie - poradenské linky inšpektorátov práce
20.03.2020Popis: COVID-19 a zamestnanie - poradenské linky inšpektorátov práce
20.03.2020 kontakty-inspekcia-prace-poradenstvo.pdf 817054 bytov
20.03.2020 Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislo... NáhľadZáväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020
20.03.2020Popis: Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020
20.03.2020 mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf 685080 bytov
20.03.2020 Oznámenie pre poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb k... NáhľadOznámenie pre poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb k poskytovaniu finančného príspevku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 16. 3. 2020
20.03.2020Popis: Oznámenie pre poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb k poskytovaniu finančného príspevku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 16. 3. 2020
20.03.2020 oznamenie-mpsvr-sr-ambulantne-sluzby.pdf 320143 bytov
20.03.2020 10 odporúčaní, keď ste doma Náhľad10 odporúčaní, keď ste doma (COVID-19)
20.03.2020Popis: 10 odporúčaní, keď ste doma (COVID-19)
20.03.2020 10-odporucani-ked-ste-doma-COVID-19.pdf 304341 bytov
28.03.2020 4 veci, ktoré musíte vedieť o COVID-19 (Koronavírus) NáhľadČo to je, ako sa chrániť, ako ho rozpoznať a čo robia zdravotníci (COVID-19)
28.03.2020Popis: Čo to je, ako sa chrániť, ako ho rozpoznať a čo robia zdravotníci (COVID-19)
28.03.2020 4-veci-ktore-musite-vediet-o Koronaviruse-COVID-19.pdf 2288969 bytov
20.03.2020 Čo robiť ak ste chorý NáhľadČo robiť ak ste chorý (COVID-19)
20.03.2020Popis: Čo robiť ak ste chorý (COVID-19)
20.03.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID-19.pdf 341104 bytov
28.03.2020 Osobné ochranné pomôcky NáhľadPoužívanie osobných ochranných pomôcok (OOP)
28.03.2020Popis: Používanie osobných ochranných pomôcok (OOP)
28.03.2020 Osobne-ochranne-pomocky-COVID-19.pdf 4079246 bytov
20.03.2020 Osoby s vyšším rizikom ochorenia NáhľadOsoby s vyšším rizikom ochorenia (COVID-19)
20.03.2020Popis: Osoby s vyšším rizikom ochorenia (COVID-19)
20.03.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID-19.pdf 339315 bytov
20.03.2020 Pomoc sebe a druhým NáhľadPomoc sebe a druhým (COVID-19)
20.03.2020Popis: Pomoc sebe a druhým (COVID-19)
20.03.2020 Pomoc-sebe-a-druhym-COVID-19.pdf 286515 bytov
20.03.2020 Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD pre poskytovan... NáhľadMetodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o dospelých počas pandémie COVID-19 – základné postupy.
20.03.2020Popis: Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o dospelých počas pandémie COVID-19 – základné postupy.
20.03.2020 MU_VLD-19-03.pdf 415673 bytov
20.03.2020 Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytov... NáhľadMetodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19 – základné postupy
20.03.2020Popis: Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19 – základné postupy
20.03.2020 MU_VLDaD-19-03.pdf 421061 bytov
20.03.2020 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR NáhľadOpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - Vláda SR vyhlásila núdzový stav na: a) držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby, b) držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby, c) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, d) právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, e) právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, f) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, g) Úrad verejného zdravotníctva SR, h) regionálne úrady verejného zdravotníctva..
20.03.2020Popis: Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - Vláda SR vyhlásila núdzový stav na: a) držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby, b) držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby, c) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, d) právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu...
20.03.2020 opatrenie-mzsr-18-3-2020.pdf 762543 bytov
27.03.2020 Návrh na zatvorenie zariadení a obmedzenie osobnej slobody Náhľad
27.03.2020 Navrh_zatvorenie-zariadeni_a_obmedzenie-osobnej-slobody.pdf 638776 bytov
27.03.2020 Odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia soci... Náhľad
27.03.2020 Odporucane_postupy_v_suvislosti_s_COVID-19_pre_ZSS.zip 8707530 bytov
27.03.2020 Príloha 1 - Návrhy tém pre spracovanie krízového plánu a príklady Náhľad
27.03.2020 Priloha_1_KP_temy.pdf 332702 bytov
27.03.2020 Príloha 2 - Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby ... Náhľad
27.03.2020 Priloha_2_kriza_tim24-7.pdf 175441 bytov
27.03.2020 Príprava na krízovú situáciu zariadení sociálnych služieb Náhľad
27.03.2020 Priprava_na_situaciu_ZSS.pdf 783754 bytov
24.03.2020 Pokyny pre občanov NáhľadVšeobecné informácie a pokyny na konanie v konkrétnych situáciách.
24.03.2020Popis: Všeobecné informácie a pokyny na konanie v konkrétnych situáciách.
24.03.2020 Pokyny_pre_obcanov.pdf 441956 bytov
28.03.2020 WELCOME: Aplikácia pre rodičov i pedagógov NáhľadMetodika pre pedagógov pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom zariadení a aplikácia pre rodičov aj pedagógov na zmapovanie vývinu dieťaťa.
28.03.2020Popis: Metodika pre pedagógov pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom zariadení a aplikácia pre rodičov aj pedagógov na zmapovanie vývinu dieťaťa.
28.03.2020 Welcome-Pomoc-v-mimoriadnej-situacii.pdf 1655356 bytov

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom