Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.


Stav súladu
Tieto webové sídla sú v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.
 1. Výnos č. 55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 • § 15 písm. f)
 • § 16 písm. c) bod 2
 1. Príloha č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
 • bod 1.1.2
 • bod 3.4
 • bod 5.1.3
 • bod 5.2
 • bod 5.3
 • bod 5.5
 • bod 13.3
 • bod 13.9

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
neprimerané zaťaženie
 • bod 1.1
 • bod 1.2
 • bod 1.3
 • bod 1.4
 • bod 2.1
 • bod 2.2
 • bod 2.4
 • bod 3.1
 • bod 3.3
 • bod 4.1
 • bod 5.1.3
 • bod 5.2
 • bod 5.3
 • bod 5.5
 • bod 13.3
 • bod 13.9

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.01.2019.

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01.03.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: admin@komisar.sk

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk