Súhlas dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba týmto čestne prehlasujem, že dávam svoj výslovný a bezvýhradný súhlas Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, so sídlom Račianska 153, 831 54  Bratislava, IČO: 50200232, aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovával osobné údaje.
Čestne prehlasujem, že som si prečítal/a a pochopil/a podmienky spracovania osobných údajov a súhlasím so zberom, uložením a spracovaním všetkých mojich osobných údajov, vrátane citlivých osobných údajov Prevádzkovateľom pre vyššie uvedené účely a za vyššie uvedených podmienok.

Potvrdzujem, že som bol-a oboznámený/a so všetkými skutočnosťami, že všetky osobné údaje, ktoré poskytnem sú presné a pravdivé a že ich poskytujem dobrovoľne.