Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov, ako aj iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje: Údaje týkajúce sa identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno definovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu.

Účel spracúvania osobných údajov: Posúdenie podnetu osoby so zdravotným postihnutím, ktorá sa obrátila na prevádzkovateľa - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Všetky osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané na základe zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným rámcom pre plnenie úloh Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje len v rozsahu potrebnom na naplnenie uvedeného účelu a bude ich spracovávať iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené a len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Trvanie spracovania údajov: Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov po udelení Vášho súhlasu nižšie, alebo kým váš súhlas nebude odvolaný.

Bezpečnosť dát: Prevádzkovateľ zaviedol vhodné organizačné a technické opatrenia proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu k Vašim osobným údajom. Zamestnanci Prevádzkovateľa a iné fyzické osoby, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení ich pracovnej zmluvy alebo inej dohody o dodaní práce.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva.
Pri spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše práva: Kedykoľvek sa môžete informovať o procese spracovávania Vašich osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo na:
 • odvolanie súhlasu v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali,
 • prístup, teda na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame,
 • opravu údajov, ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
 • výmaz (na zabudnutie), t. j. máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
 • obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať,
 • prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu,
 • namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

S akýmikoľvek otázkami, či požiadavkami sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu spracovateľa:
 • elektronickou poštou na adrese dpo@komisar.sk,
 • telefonicky na čísle +421 908 675 389,
 • listovou zásielkou,
 • osobne na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
  Račianska 153, 831 54  Bratislava.
   
  Počas úradných hodín pre styk s verejnosťou
  Pondelok:
  08:00-17:00
  Utorok
  08:00-16:00
  Streda
  08:00-17:00
  Štvrtok
  08:00-16:00
  Piatok
  08:00-14:00
 

Kontakt

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko