piatok 29.05.2020

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 (Koronavírus)

Konzílium odborníkov odsúhlasilo plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 (Koronavírus), a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlo testami, padlo rozhodnutie, podľa ktorého sa už od stredy 3. júna začne realizovať zmierňovanie opatrení. Ide ako o denné, tak aj o ambulantné sociálne služby.

Plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo veľmi úzkej súčinnosti s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb (najmä AOPSS, APSS a Sociofórum) a zástupcami samosprávnych orgánov (Združenie SK8, ZMOS, či ÚMS).

„Ďakujem všetkým klientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť a obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich najzraniteľnejších. Som rád, že už môžeme postupne uvoľňovať ochranné opatrenia aj v sociálnych službách. Ostaňme však všetci zodpovední a obozretne pristupujme k návratu do života pred koronou. Zariadenia aj naďalej zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie,“ zdôrazňuje minister Milan Krajniak.

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie:

 

I. FÁZA -> od 03.06.2020

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb

A

Otvorenie ambulantných foriem zariadení sociálnych služieb odkázanosti; s výnimkou služieb pre osoby s vekom 62 rokov a viac

§ 38

Domov sociálnych služieb -> ambulantná forma

§ 39

Špecializované zariadenie -> ambulantná forma

§ 38, 39

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie > umožnenie návratu klientov s týždennou formou do celoročnej formy ZSS

§ 40

Denný stacionár

2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách

A

Umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov ZSS, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch pobytových ZSS, mimo izieb klientov

B

Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb

C

Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť

D

Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára

E

Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch ZSS

F

Umožnenie vykonania revízií v ZSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov

G

Uzatváranie prevádzkovania karanténnych miest, ak nie sú využívané suspektnými klientmi z terénnych služieb krízovej intervencie

 

II. FÁZA -> od 08.06.2020

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb

A

Otvorenie ambulantných zariadení sociálnych služieb odkázanosti, pre seniorov s vekom 62 rokov a viac

§ 35

Zariadenie pre seniorov -> ambulantná forma

§ 36

Zariadenie opatrovateľskej služby -> ambulantná forma

§ 38

Domov sociálnych služieb -> ambulantná forma

§ 39

Špecializované zariadenie -> ambulantná forma

§ 40

Denný stacionár

2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách

A

Umožnenie návštev v pobytových ZSS aj na izbách klientov, ak ju obýva sám

B

Umožnenie návratu klientov do celoročnej formy ZSS podmienených odkázanosťou po pobyte v domácom prostredí

C

Umožnenie prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)

D

Pohyb klientov zariadení služieb krízovej intervencie mimo zariadenia bez obmedzení

 

III. FÁZA -> od 15.06.2020

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb

A

Otvorenie týždennej formy v zariadení sociálnych služieb odkázanosti pre osoby s vekom do 62 rokov*

§ 38

Domov sociálnych služieb -> týždenná forma

§ 39

Špecializované zariadenie -> týždenná forma

2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách

A

Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

B

Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti; na víkend alebo sviatky.

C

Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu

* Nebude povinná karanténa 14 dní, ale čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do zariadenia.
 

IV. FÁZA -> od 01.07.2020 **

1. Opatrenia v otváraní sociálnych služieb
A Otvorenie všetkých zvyšných druhov a foriem sociálnych služieb
2. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných službách
A Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych
obmedzeniach a s prípravou na II. vlnu
B Obnovenie dodávateľských prác a ostaných revízií
** Predpokladané ukončenie IV. fázy je 31. august 2020.
 

V. Opatrenia v zmene uvoľňovania

A

Uzavretie sociálnych služieb alebo zmena režimových opatrení v prípade výskytu ochorenia COVID-19 v poskytovaných sociálnych službách.

 • Poskytovateľ sociálnych služieb v takomto prípade bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR - odbkrman@employment.gov.sk podľa prílohy.
 • Ďalej postupuje podľa pokynov miestne príslušného RÚVZ a MPSVR SR.

B

Ostatné opatrenia v zmene uvoľňovania.

 • Opatrenia sú vyhlasované príslušným orgánom (napr. hlavný hygienik SR, Krízový štáb, Vláda SR, RÚVZ) a realizuje ich dotknutý subjekt a jeho zriaďovateľ ak je ním obec / mesto alebo VÚC.
 • Opatrenia riadi MPSVR SR prostredníctvom svojich usmernení a v prípade potreby ďalšími nástrojmi v rámci platnej legislatívy.
 • Opatrenia a usmernenia budú záväzné pre všetky dotknuté subjekty.

Zdôvodnenie uvoľňovania opatrení

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych služieb.
Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.
Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný,  t.j. je  na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností. Nespustenie fázy uvoľňovania, resp. jej posun do inej fázy nebude mať vplyv na nárok a vyplatenie FP z rozpočtovej  kapitoly   MPSVR  SR   (nárok  zostáva   zachovaný)  v súlade  s nariadením   vlády  SR   č. 70/2020 Z. z..

Minimálne podmienky uvoľňovania opatrení

Konkrétne podmienky, pri dodržaní rámca podmienok určených v príslušnom usmernení si poskytovatelia sociálnych služieb upravia vo vnútornom predpise napr. v prevádzkovom poriadku, pláne riešenia krízovej situácie, domácom poriadku a pod., v závislosti od druhu sociálnej služby, cieľovej skupiny prijímateľov, ako aj priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (napr. podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, dĺžku a frekvenciu návštev, prechádzok, spôsob a frekvenciu upratovania, postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu...). O obsahu týchto podmienok sú informovaní zamestnanci, prijímatelia, aj ich rodinní príslušníci.

Rámcové     podmienky    pre    otvorenie    ambulantných     foriem    zariadení    sociálnych    služieb podmienených odkázanosťou

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi (ak je sociálna služba poskytovaná klientom, ktorí nie sú schopní toto opatrenie dodržať, odporúča sa dočasne znížiť ich počet – poskytovateľ si upraví v krízovom pláne);
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom;
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné;
 • Pravidelné čistenie priestorov podľa spracovaného plánu;
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa);
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov na dezinfekciu priestorov;
 • Upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy a frekvenciu používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok), vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke;
 • Počet klientov môže byť obmedzený napr. v závislosti od ich možností a schopností akceptovať  a dodržiavať obmedzenia (odstup, používanie OOP), t.j. dočasne sa môže znížiť časový rozsah poskytovanej sociálnej služby (menej hodín denne, alebo sociálna služba sa bude poskytovať len vo vybraných dňoch v týždni).

Rámcové    podmienky    pre    umožnenie  návštev   v     pobytových zariadeniach podmienených odkázanosťou

 • Preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (ak je to možné vzhľadom na priestory zariadenia, možnosti klientov, prípadne aktuálne počasie);
 • Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch zariadenia;
 • Výnimkou budú klienti pripútaní na lôžko (návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiológických požiadaviek);
 • Používanie OOP zo strany návštevníkov aj klientov (ak je to z ich strany možné);
 • Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku imobilného klienta) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy). Odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov na dezinfekciu priestorov;
 • Vo vnútorných priestoroch pre návštevy je potrebné zabezpečiť časté vetranie.
 • Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 25m2, môže byť návšteva len jedným návštevníkom, s výnimkou rodinných príslušníkov;
 • Skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy;
 • Poskytovateľ vypracuje a zverejní plán a režim návštev (napr. maximálny počet osôb na jednu návštevu, frekvencia návštev u jedného klienta, prípustné striedanie osôb vykonávajúcich návštev, maximálna dĺžka návštevy, maximálny počet návštev v ZSS v rovnakom čase a pod. pri dodržaní stanovených podmienok.

Rámcové podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa mimo priestorov pobytových zariadení podmienených odkázanosťou, absolvovanie lekárskych vyšetrení a úradných záležitostí a pohybu klientov zariadení krízovej intervencie mimo zariadenia

 • V zariadení podmienenom odkázanosťou sa odporúča v I. fáze len krátkodobé opustenie priestorov ZSS, v intervale do 60 min, odporúčame ich realizovať v sprievode zamestnanca ZSS alebo dobrovoľníka a to maximálne v skupinách do 5 klientov s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody);
 • Individuálne krátkodobé opustenie priestorov počas dňa ako aj dĺžku opustenia, môže zvážiť poskytovateľ sociálnej služby na základe individuálneho prístupu
 • Lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí je v prvej fáze možné absolvovať len v sprievode zamestnanca; v II. fáze samostatne;
 • Klienti zariadení podmienených odkázanosťou by sa v rámci samostatného krátkodobého opustenia zariadenia mali vyhnúť uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody), okrem priestorov lekárskych vyšetrení;
 • Pri krátkodobom opustení priestorov ZSS alebo pri lekárskych vyšetreniach je potrebné používať OOP;
 • Pri návrate klientov do prevádzky je potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny  pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia).

Rámcové podmienky pre návrat klientov týždenných pobytových foriem ZSS

V súlade s nariadení vlády SR č. 116/2020 Z. z. je možné opätovne začať poskytovať sociálnu službu klientom, ktorým bola prerušená poskytovaná sociálna služba týždennou pobytovou formou a po túto dobu prerušenia boli v domácom prostredí. Táto sa poskytuje aj počas víkendov a sviatkov a to celoročnou pobytovou formou (do začiatku III. fázy)., bez povinnosti absolvovať 14 dňové preventívne oddelenie od ostatných klientov.

Rámcové podmienky pre návrat klientov celoročných pobytových foriem ZSS podmienených odkázanosťou, pre prijímanie nových klientov a pre presun klientov medzi ZSS s celoročnou pobytovou formou

Klienti, ktorým bola prerušená poskytovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou a po túto dobu prerušenia boli v domácom prostredí a klientom presúvaným z iného zariadenia sa môže začať poskytovať služba v zariadení. Tieto osoby sa odporúča umiestniť do obytnej miestnosti vytvorenej  na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.
Novým klientom sa môže začať poskytovať sociálna služba v zariadení. Tieto osoby sa musia  umiestniť do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.
 

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností. Nespustenie fázy uvoľňovania, resp. jej posun do inej fázy nebude mať vplyv na nárok a vyplatenie finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR, t.j. nárok zostáva zachovaný.

Konzílium odborníkov odsúhlasilo aj podmienky pre prevádzkovateľov všetkých foriem sociálnych služieb a prijímateľov, resp. ich rodinných príslušníkov, ktorými sa musia riadiť. Ide napríklad o používanie ochranných pomôcok, čistenie priestorov, hygienické pravidlá, logistiku návštev v pobytových zariadeniach, vychádzok klientov, resp. podmienok návratu do zariadenia napríklad po pobyte v domácom prostredí, a pod.​Zdroj:
www.employment.gov.sk