utorok 21.05.2024

Zorganizovali sme okrúhly stôl na tému monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) sa snaží podnietiť dialóg založený na vzájomnom rešpekte a dôvere, ako aj vymedziť všeobecný rámec spolupráce v oblasti monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím.
ÚKOZP má na to mandát zo zákona, sme vykonávateľmi Národného preventívneho mechanizmu podľa Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (anglická skratka OPCAT). Preto sme sa stretli na rokovaní za „okrúhlym stolom“ s odborníkmi z ľudsko-právnych organizácií, ktorí sú v rámci tohto mandátu našimi partnermi – Verejný ochranca práv, Komisár pre deti či Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Dôležitá je však aj „druhá strana“, a teda zariadenia, ktoré musíme zo zákona monitorovať – zdravotnícke zariadenia, kde sú pacienti za zatvorenými dverami – psychiatrie. Psychiatrička Dagmar Breznoščáková, ktorá je expertkou CPT a odbornou garantkou výkonu monitoringov ÚKOZP v psychiatrických zariadeniach, tvrdí, že dobrá spolupráca ÚKOZP so psychiatrickými zariadeniami pri monitoringoch je veľmi dôležitá, a to v mnohých ohľadoch.

Po vzore Českej republiky, kde majú mandát na vykonávanie monitoringov už dlhé roky, ale aj iných európskych krajín, kde to funguje, sa snažíme aj na Slovensku robiť to tak, aby boli dodržiavané ľudské práva a aby nikto nebol vystavený krutému zaobchádzaniu alebo mučeniu zo strany personálu zdravotníckych zariadení, ide predovšetkým o psychiatrie.

Mnohí lekári či zdravotné sestry chápu, o čom je náš mandát. Avšak stále je potrebné diskutovať o tejto oblasti ochrany ľudských práv, pretože cieľom je nielen ochrana pacientov či klientov, ale aj lepšie nastavenie systémov fungovania zdravotníckych zariadení.

V rámci „okrúhleho stola“, ktorý zorganizoval Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 20. mája v Bratislave, hovorili svoje skúsenosti aj zahraniční odborníci ako Aleksandar Tomcuk, ktorý je členom CPT – európskeho Výboru pre prevenciu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, má tiež bohaté skúsenosti ako psychiater, ktorý robí v monitorovacom tíme.

Počas prínosnej diskusie účastníci okrúhleho stola:
  • pripomenuli absolútny zákaz mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a jeho postavenie ako imperatívnej, neodvolateľnej normy v rámci medzinárodného obyčajového, ľudsko-právneho a humanitárneho práva;
  • uznali prvoradú povinnosť štátu rešpektovať, chrániť a napĺňať práva všetkých osôb na slobodu od mučenia a iného zlého zaobchádzania podľa Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;
  • pripomenuli medzinárodné a regionálne normy, usmernenia a zásady, ktoré poskytujú štátom kľúčové usmernenia pri plnení ich povinností, ako je napríklad Príručka o účinnom vyšetrovaní a dokumentovaní mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Istanbulský protokol);
  • uznali kľúčovú úlohu NPM, ktoré pôsobia ako kontrolné mechanizmy proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými a regionálnymi orgánmi, návštev miest odňatia slobody, následného podávania správ a ukladania odporúčaní na nápravu, ako aj aktivít na zvyšovanie povedomia verejnosti.

Výsledkom rokovania „okrúhleho stola“ malo byť spoločné vyhlásenie účastníkov. A hoci mnohí súhlasili, že je potrebné mať rámec na ďalšiu spoluprácu v rámci výkonu mandátu Národného preventívneho mechanizmu, nateraz sa účastníci dohodli, že bude nasledovať ďalšie stretnutie za „okrúhlym stolom“, kde sa doladia detaily.