streda 01.06.2022

Želania ku Dňu detí

Svoj deň dnes majú všetky deti, a to aj deti so zdravotným znevýhodnením. V rámci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím máme samostatný Referát starostlivosti o maloletých, kde prešetrujeme podnety týkajúce sa porušenia práv detí so zdravotným postihnutím a „strážime“ legislatívu, aby tieto deti nediskriminovala a zaručovala im všetky ich práva. Slovensko má však aj v tejto oblasti čo doháňať.
Najväčšie nedostatky sme premenili do formy želaní k MDD:
 • odstránenie svojvoľného výkladu pojmu "bežná rodičovská starostlivosť", aby tým úrady práce neodôvodňovali odmietnutie peňažných príspevkov pre rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím;
 • zavedenie kontrolných mechanizmov výkonu lekárskej posudkovej činnosti, aby ako základ pre priznanie nárokov na peňažné príspevky boli transparentne kontrolovateľné;
 • inklúziu vo vzdelávaní pre všetky deti, bez ohľadu na zdravotné postihnutie či druh zdravotného postihnutia, a to odstraňovaním nielen stavebných bariér v budovách škôl, ale aj predsudkov v myslení;
 • ústretových riaditeľov škôl, zanietených vytvárať podmienky inklúzie pri prijímaní detí so zdravotným postihnutím;
 • odstránenie diskriminácie žiakov s mentálnym postihnutím vo vzdelávacom systéme tak, aby im štát v prípade, že absolvujú 9 rokov základnej školy, nezapočítaval len prvý stupeň ZŠ, a tým pádom ich neukracoval od možnosti štúdia na strednej škole;
 • aby si študenti stredných a vysokých škôl so zdravotným postihnutím neboli nútení hľadať odbor podľa toho, ktorá škola im vie zabezpečiť inklúziu, ale podľa toho, čo ich zaujíma, a aby si mohli slobodne vybrať odbor štúdia v tej oblasti, v ktorej sú dobrí alebo ktorá ich napĺňa;
 • uzákonenie povinnosti školy zabezpečiť deťom so zdravotným postihnutím adekvátnu pomoc pri sebaobsluhe a zdravotníckych úkonoch tak, aby nedostatok tejto pomoci nebol dôvodom zlyhávania inklúzie;
 • zvýšenie dostupnosti služieb odborných zamestnancov v školskom prostredí (školský špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pedagóg, terénny sociálny pedagóg, výchovný poradca, liečebný pedagóg, rehabilitačný pracovník, ABA analytik);
 • dostupnosť centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj špeciálnych pedagogicko-psychologických centier, a to tak štátnych, ako aj neštátnych, rozširovať portfólio ich služieb;
 • zlepšenie aktívneho vyhľadávania prejavov násilia v školách a zlepšovať metodiku ich riešenia;
 • zintenzívnenie prepájania vzdelávacieho procesu s možnosťou uplatniť sa na pracovnom trhu aj pre žiakov so zdravotným postihnutím;
 • prijatie, láskavosť a empatiu slovenskej spoločnosti voči deťom z Ukrajiny a dostatočnú podporu a inklúziu aj deťom so zdravotným postihnutím z Ukrajiny, dostatočnú ochranu ich práv a vytvorenie bezpečných podmienok aj ochranu pred násilím a zneužívaním, rovnako ako slovenským deťom.
ústretovosť a ľudskosť pracovníkov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny voči rodičom detí, najmä tých so zdravotným postihnutím;
Ďalšie želania a návrhy opatrení sú v našej Správe o činnosti za rok 2021 
 
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov