streda 29.06.2022

Vznikla Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím

Vláda SR schválila 28. júna 2022 transformáciu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na Radu vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. Z výboru, ktorý bol doslova poradným orgánom poradného orgánu (Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť), sa tak stal priamy poradný orgán vlády SR.
Jedným z dôvodov transformácie výboru je, ako uvádza agentúra SITA, že jeho začlenenie do štruktúry rady pre ľudské práva vymedzilo predmet jeho činnosti primárne na ľudsko-právnu agendu. Ako ďalej vysvetlil rezort práce v predkladacej správe, výbor tak nemohol v dostatočnej miere reagovať na prierezový a celospoločenský charakter problematiky týkajúcej sa tejto cieľovej skupiny a s ňou súvisiacich otázok vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 
 

Demografický vývoj tiež ukazuje dlhodobo narastajúci počet osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých vekových kategóriách, nielen starších osôb, ale aj detí a osôb v produktívnom veku, čím sa zvyšuje potreba riešenia životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na najvyššej úrovni, 


doplnilo ministerstvo.

Novej Rade vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím bude predsedať minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Rada bude mať obdobne, ako mal doteraz výbor, 34 hlasujúcich členov, medzi ktorými sú zástupcovia ministerstiev, štátnych a samosprávnych inštitúcií mimovládnych organizácií. Členmi rady bude podobne, ako bolo vo výbore, aj 8  prizvaných odborníkov, ktorí síce nemajú hlasovacie právo, ale ich stanoviská majú odporúčací charakter. Je medzi nimi aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská:
 

Transformácia výboru na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím je veľký krok a verím, že vďaka nemu bude možné zlepšovať životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku ešte lepšie a efektívnejšie.