štvrtok 21.03.2024

Vysokoškolské vzdelávanie budúcich sociálnych pracovníkov o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Dnešné stretnutie komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej s prof. PhDr. Michalom Oláhom, PhD., prorektorom pre pedagogickú činnosť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave odštartovalo spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti výskumu/prieskumu v sociálnej práci.
V oblasti vzdelávania sme sa zhodli na potrebe doplnenia študijných programov o predmety týkajúce sa práv osôb so zdravotným postihnutím garantovaných Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, ochrany týchto práv z pohľadu sociálnej práce a tiež na poskytnutí/výmeny poznatkov získaných z výkonu oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Absolvent vzdelávania (sociálnej práce) by mal disponovať vedomosťami a schopnosťami posúdiť životnú situáciu klienta z pohľadu dodržiavania, resp. porušenia jeho práv osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach jeho života, či už v pozícii sociálneho pracovníka, alebo asistenta sociálnej práce. A to nielen v oblasti sociálnych vecí, ale aj v oblasti spadajúcej pod rezorty zdravotníctva, školstva, vnútra a spravodlivosti, kde sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu nájsť a nachádzajú uplatnenie.

Tešíme sa, že čoskoro potvrdíme spoluprácu memorandom, ale najmä samotným lektorovaním budúcich sociálnych pracovníkov.