streda 27.09.2023

Výjazdový deň komisárky v Detve

Opatrovateľky chodia za seniormi aj na lazy a mladí ľudia so znevýhodnením sa stretávajú v dennom stacionári - výjazdový deň komisárky v Detve sa uskutočnil 26. septembra 2023.
Na úvod sme sa stretli s primátorom mesta Detva Branislavom Baranom, vedúcim oddelenia školstva a sociálnych vecí Ľubomírom Strakom a referentkou sociálnych služieb a zdravotníctva Janou Jedličkovou.

Komisárka Zuzana Stavrovská sa zaujímala o to, aké sociálne služby mesto poskytuje svojim obyvateľom so zdravotným postihnutím a seniorov:
  • 19 terénnych opatrovateliek pre 48 seniorov, aj v odľahlých lazoch
  • rozvoz obedov pre 100 obyvateľov (dôchodcov aj ľudí so zdravotným postihnutím)
  • zriaďuje a prevádzkuje zariadenie pre seniorov "Domov dôchodcov Detva" pre 48 klientov
  • poskytuje zvýhodnený nájom pre Denný stacionár pre ľudí so zdravotným (najmä mentálnym) znevýhodnením,, ktorý prevádzkuje neverejný poskytovateľ CSS KA (Krupina)
  • poskytuje priestory a prispieva na činnosť 4 denných centier pre seniorov
  • na území mesta sa nachádza aj Domov sociálnych služieb pre dospelých mužov, zriadený vyšším územným celkom - BBSK

A ako je to s prijímaním detí so zdravotným znevýhodnením do škôl v Detve?

V meste je Spojená súkromná škola pre deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú navštevujú najmä žiaci s autizmom. VÚC - BBSK zriaďuje na území mesta aj Špeciálnu základnú školu pre deti s telesným postihnutím (DSS) a Okresný úrad BB má v pôsobnosti špeciálnu základnú školu.

Napriek tomu však mesto prijíma deti so zdravotným znevýhodnením aj do bežných materských a základných škôl, čo veľmi oceňujeme:
  • v rámci 4 materských škôl sú 2, ktoré prijímajú aj deti so špeciálnymi potrebami a zdravotným postihnutím (DMO, autizmus, ADHD, zrakové postihnutie....) a majú aj asistentov učiteľov
  • podobne, na každej zo 4 bežných základných škôl je aspoň jeden asistent učiteľa. (Samozrejme, ponuka aj financovanie asistentov učiteľov nepokrýva dopyt, tak, ako všade.)

Popoludní sme navštívili mestské zariadenie pre seniorov "Domov dôchodcov Detva". Seniori si komisárkinu návštevu veľmi vážili a priestor využili aj na zopár návrhov na zlepšenie: napríklad im chýbajú bezbariérové vstupy na balkóny z izieb či možnosť výberu aspoň z dvoch jedál na obed. Veríme, že nové vedenie zariadenia, ktoré sa vymenilo po minuloročných komunálnych voľbách, sa postupne bude venovať aj týmto potrebám, samozrejme, uvedomujeme si finančnú situáciu mesta aj samotných seniorov.

Druhým zariadením, kam sme zavítali, bol Denný stacionár pre ľudí so zdravotným postihnutím zriadený neverejným poskytovateľom CSS KA (z Krupiny). Komisárka vyzdvihla, že mesto poskytuje organizácii zvýhodnený nájom v mestských priestoroch centra voľného času. Takéto denné stacionáre veľmi chýbajú v slovenských mestách a stále sú skôr raritou ako samozrejmosťou. Často je to jediná možnosť socializácie a priestoru na rozvoj mladého dospelého človeka napríklad s mentálnym postihnutím.

Na záver komisárka v priestoroch mestského úradu prezentovala činnosť nášho úradu širokej aj odbornej verejnosti a kolegyne právničky Eva Domoráková Arnoldová a Zuzana Fechová poskytli poradenstvo aj v individuálnych prípadoch.

Ďakujeme mestu Detva za zorganizovanie Dňa s komisárkou, otvorenú a ústretovú komunikáciu a úprimný záujem o zlepšovanie podmienok života detí, dospelých aj seniorov so zdravotným postihnutím.