štvrtok 28.09.2023

Výjazdový deň komisárky v Banskej Štiavnici

Sociálny taxík, nocľaháreň a pohrebníctvo, ktoré dáva šancu aj ľuďom s intelektovým znevýhodnením. Trojica výjazdových dní komisárky na strednom Slovensku pokračovala v stredu 27. septembra 2023 v Banskej Štiavnici.
Ráno nás prijala primátorka mesta Nadežda Babiaková. S komisárkou Zuzanou Stavrovskou sa porozprávali o tom, aké sociálne služby mesto poskytuje a zabezpečuje pre svojich obyvateľov so zdravotným postihnutím a seniorov, prípadne, aké zľavy na miestnych daniach a poplatkoch sú pre nich  zakotvené vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta.
 

Sociálne služby a aktivity mesta

Banská Štiavnica umožňuje držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S uplatniť si nárok na zníženie 25% z daňovej povinnosti na dane z nehnuteľnosti. Na poplatky za odpad mesto neposkytuje takýmto obyvateľom zľavy plošne, je však možné o ne požiadať individuálne. Trochu slabšie je na tom mesto so zabezpečením bezbariérovosti mestských budov, napríklad mestského úradu.

Mesto zamestnáva 32 opatrovateliek, ktoré chodia do domácností k 45 opatrovaným obyvateľom mesta - seniorom. Okrem opatrovateľskej služby mesto zriaďuje aj dve denné centrá (bývalé kluby dôchodcov) pre seniorov. Samospráva zabezpečuje aj komunitné centrum v oblasti, kde žije marginalizovaná rómska komunita. Pôsobia tam traja pracovníci a poskytujú aj poradenstvo.

Samospráva Banskej Štiavnice zabezpečuje aj poskytovanie prepravnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej služby S.O.V.I. n.o.. Auto, ktoré sa využíva ako sociálny taxík, je vybavené nájazdovou rampou a kotevnými úchytmi pre vozík. 

V meste je tiež v prevádze tzv. Výmenník - stála burza šatstva a knižnica vecí, kam môžu obyvatelia odniesť nepotrebné veci a šatstvo a iní obyvatelia si ho tam zas môžu  prísť vybrať. Okrem ekologického rozmeru sa tak napĺňa aj sociálny rozmer takejto aktivity.

Mesto má tiež akúsi "nocľaháreň", ktorá síce nie je zaregistrovaná ako sociálna služba, ale je to priestor, ktorý samospráva otvorí vždy pri horšom počasí, tak, aby nikto, kto nemá strechu nad hlavou, neostal vonku v zime a mraze. Okrem prespatia si tam občania môžu aj oprať oblečenie a zabezpečiť si hygienu.

Komisárka Zuzana Stavrovská sa s primátorkou Nadeždou Babiakovou rozprávala aj o tom, ako mesto rieši napríklad neplatičov, pretože aktuálne v našom úrade riešime podnety, v ktorých sa vedenia miest alebo obcí nespráva ako mesto či obec, ale ako komerčný prenajímateľ a neváha ľudí vo vysokom veku alebo s diagnózami vypratať z nájomných bytov (a pritom ani nejde o neplatičov, ale o snahy mesta či obce o iný zámer s priestormi). Primátorka Nadežda Babiaková vníma veľmi citlivo úlohu a zodpovednosť samosprávy a uvedomuje si, že mesto sa musí o svojich obyvateľov postarať za každých okolností. Napríklad, nemôže im úplne vypnúť vodu  (iba teplú, ale prístup k vode im musí ponechať). Veľmi ďakujeme za takýto postoj, pretože nie je samozrejmosťou.

Samospráva tiež poskytuje priestory za zvýhodnený nájom a platí za energie dvom poskytovateľom denných stacionárom: občianskemu združeniu Margarétka a Slovenskému Červenému krížu. V oboch sme sa boli neskôr pozrieť.

Na území mesta sa nachádzajú dve pobytové zariadenia sociálnych služieb - Domov života - JA home life, n.o. (v ktorom sme strávili popoludnie) a Domov Márie, ktorého zriaďovateľom je BBSK.

V rámci dvoch základných škôl je z celkového počtu 539 žiakov 43 integrovaných (žiaci s autizmom však medzi nimi nie sú), v práci s ktorými pomáha necelých 10 asistentov učiteľov a 2 špeciálni pedagógovia. V meste funguje aj špeciálna základná škola (zriadená okresným úradom) a 2 materské školy.
 

Denné stacionáre Margarétka a SČK

Bolo pre nás príjemným zistením, že v meste pôsobia až dva denné stacionáre pre ľudí so zdravotným znevýhodnením - čo vítajú najmä rodičia mladých dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Dennému stacionáru môžu niekedy na dve hodinky, niekedy na pol dňa, či inokedy na celý deň s dôverou zveriť svoje deti, a to dokonca od predškolského veku až do vyššieho stredného veku - najstarší klienti majú okolo 50 rokov. V oboch stacionároch nás klienti aj personál veľmi srdečne privítali a zahrnuli nás či už výrobkami klientov, kvetmi alebo jednoducho úprimnou radosťou. Bolo úžasné vnímať, že ľudia so zdravotným znevýhodnením nemusia byť izolovaní doma, ale majú svoj priestor, kam sa môžu radi vracať.
 

Pohrebníctvo, ktoré dáva šancu aj ľuďom s intelektovým znevýhodnením

V rámci návštevy Banskej Štiavnice sme zavítali aj do súkromnej firmy - pohrebníctva, ktoré zamestnáva dvoch bratov - dvojičky pána Jána a pána Vladimíra s mentálnym postihnutím. Najskôr kopali hroby, teraz pripravujú nebohých do truhly. "Je to práca ako každá iná, na všetko si zvyknete," povedal nám jeden z bratov. Ukázali nám aj motorky, ktorými jazdia do práce, pretože na vodičský preukaz na iný typ vozidla vraj nemajú nárok. Zamestnávateľ nerieši, či chlapi majú alebo nemajú postihnutie - je s ich prácou spokojný, a keď treba, rád im pomôže aj s vybavovaním rôznych záležitostí na úradoch. Oceňujeme, že napriek tomu, že firma by mohla zamestnať bežných ľudí, dala príležitosť tým, ktorí by si inak uplatnenie hľadali ťažšie.
 

Zariadenie pre seniorov DOMOV ŽIVOTA a sociálny podnik JA home life, n.o.

Ešte len zopár rokov funguje v meste zaradenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou Domov života prebudovaný z budov v areáli bývalých pletiarskych závodov. Riaditeľ Ján Teren vymyslel aj rôzne nápady na zlešpenie poskytovania služieb - napríklad, každý klient alebo príbuzný môže vyplniť anonymný dotazník spokojnosti. Počas našej návštevy v priestoroch rozvoniaval (okrem stáleho pocitu novoty) čerstvo upečený chlieb, ktorí si klienti sami upiekli. Zaujímavosťou je, že okrem zariadenia pre seniorov jeho kuchyňa varí stravu aj pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta. Zariadenie sociálnych služieb je tak prepojené s ďalšou sociálnou službou.

Priamo v jedálni Domova života sme usporiadali aj stretnutie pre širokú verejnosť. Prišlo niekoľko obyvateľov, poradiť sa o svojej situácii, či už v súvislosti s dieťaťom s autizmom, ktoré v súkromnej škole nemá asistenta učiteľa, alebo s opatrovaním nevidiacej mamy v seniorskom veku a s ďalšími problémami.

Sme radi, že sme mohli aj touto formou stretnúť obyvateľov Banskej Štiavnice, rovnako, že sme mohli navštíviť inšpirujúce zariadenia. Prajeme im, rovnako aj vedeniu samosprávy, aby ďalej rozvíjali sociálne služby aj podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších odkázaných obyvateľov. Ďakujeme za umožnenie nahliadnuť do života ľudí so zdravotným postihnutím v Banskej Štiavnici.