pondelok 17.04.2023

Tulipánový pochod v Košiciach

V sobotu 15. apríla 2023 sa pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11. apríl) konal 4. Tulipánový pochod v Košiciach, ktorý organizuje Spoločnosť Parkinson Slovensko. Spolupracovníčka nášho úradu Alena Zvarová Bašistová na ňom tlmočila aj pozdrav komisárky Zuzany Stavrovskej:

Milí priatelia, členovia Spoločnosti Parkinson Slovensko,
milí hostia,
 
dovoľte, aby som vás srdečne pozdravila v tento váš významný deň, v ktorom sa koná 4. Tulipánový pochod - Košice 2023 sprevádzaný heslom „Kráčajme spolu, mladí aj starší, zdraví aj chorí ...“

Po minulé roky som spolu s vami tieto pochody aj s mojimi kolegyňami z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím absolvovala v Bratislave a spoločne s vami sme si pripomenuli Svetový deň Parkinsonovej choroby, ktorý určili organizácie zaoberajúce sa Parkinsonovou chorobou na 11. apríl, deň narodenia londýnskeho lekára Dr. Jamesa Parkinsona v roku 1755 a ako symbol tohto ochorenia bol prijatý tulipán.

Fyzický pohyb, vaša duševná aktivita a dobrá nálada sú motorom na zvládnutie choroby, a to práve vy Tulipánovým pochodom prezentujete. Pohybom máte za cieľ transparentne prezentovať vašu vôľu, zvládať Parkinsonovu chorobu. Veľmi citlivo vnímam vaše životné osudy a zdravotné problémy. Rada s vami rozprávam a počúvam vaše skúsenosti, ktoré prežívate pri zvládaní vašej diagnózy.

S Parkinsonovou chorobou je konfrontovaných veľa ľudí a ich príbuzných. Aj naša rodina patrí medzi 19 000 Slovákov, ktorí majú diagnostikovanú Parkinsonovu chorobu. Aj našu rodinu navštívil pán Parkinson, hoci ho nikto z nás nepozýval. Snažíme sa ho odohnať, avšak vytrvalo nechce odísť. Rovnako ako vy, aj my trpezlivo riešime rôzne denné nezdary, a snažíme sa zvládať aj tie ťažké situácie.

Možno práve v takýchto zložitých situáciách, keď by ste potrebovali len poradiť, na koho sa máte obrátiť, vás vieme nasmerovať, kde by ste našli pomoc, oboznámiť vás s tým, akú podporu môžete očakávať od štátu, obcí alebo samosprávnych krajov.

Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím riešime individuálne podnety ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že ich práva boli porušené konaním autorít a subjektov SR. Snažíme sa zabezpečiť maximálnu ochranu a dodržiavanie individuálnych práv osôb so zdravotným postihnutím. Konania verejných inštitúcií, ako aj rôznych podnikateľských subjektov preverujeme, a v prípade, že zistíme porušenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ukladáme opatrenia na nápravu. Práve tento dohovor položil v roku 2010, keď sme ho ratifikovali, základy špecializovanej ochrane ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím a položil základ na vytvorenie takéhoto špecializovaného úradu, ktorý funguje 7 rokov. Riešime konkrétne porušenia v rozhodnutiach, napr. úradov práce pri rozhodovaní o žiadostiach o príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, posudzujeme aj podnety smerujúce proti sociálnej poisťovni týkajúce sa nepriznania invalidných dôchodkov, alebo zdravotným poisťovniam ak neschvália liek alebo kúpeľnú liečbu, ak nie je možné získať rehabilitácie. Posudzujeme podnety, ktoré upozorňujú na nevytvorenie vhodných pracovných podmienok, na odstraňovanie architektonických bariér alebo napríklad podnety na posúdenie podmienok poskytovania sociálnych služieb.

Pomáhame ľuďom so zdravotným postihnutím riešiť ich rôzne ťažké životné situácie, rôzne podvody alebo zneužívanie vašej zraniteľnosti a dôverčivosti.

Úlohou komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je identifikovať zlé zaobchádzanie, nesprávne nezákonné rozhodnutie a poskytnúť pomoc alebo navrhnúť riešenie pomoci, napríklad pri zostavení odvolania alebo podania žaloby. Podávame podnety na zmenu legislatívy a veľa zmien zákonov sa nám už aj podarilo vyriešiť. Každoročne predkladám poslancom NR SR, ktorí ma do funkcie komisárky už dvakrát zvolili, správu o činnosti, aktuálne za rok 2022, ktorá sa v 17. týždni bude prerokovávať vo výboroch NR SR.

V neposlednom rade náš úrad prostredníctvom rozmanitých aktivít, či už sú to napríklad výjazdové dni v rôznych mestách Slovenska, účasť a vystupovanie na rôznych konferenciách, stretnutia a rokovania s mimovládnymi organizáciami, organizovanie výstav diel ľudí so zdravotným postihnutím v našich priestoroch, ako aj cez rôzne ďalšie verejné výstupy, zvyšuje v spoločnosti povedomie o výzvach, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Všetky tieto aktivity majú za cieľ scitlivovať spoločnosť vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím.
 
V prípade potreby sa na nás obráťte na email sekretariat@komisar.sk alebo telefonicky +421 911 269 021.

Dovoľte, aby som vám na záver zaželala pevné a dlhé zdravie a veľa síl na denno denné potešenia a nech vám červený tulipán spríjemňuje všetky vaše dni.

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím