Stretnutie so zástupcami športovcov so sluchovým postihnutím

Sluchovo postihnutí športovci, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodných podujatiach, požiadali komisárku Zuzanu Stavrovskú o pomoc. Stretli sa s ňou na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 7. novembra 2022.
Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) požiadal o stretnutie komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú v súvislosti s dvomi problémami.

Tým prvým je, že sluchovo postihnutí športovci dostávajú od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za vrcholové športové výsledky o polovicu nižšie odmeny v porovnaní s paralympionikmi aj zdravými športovcami.

Druhou problematikou, s ktorou sa na úrad komisára zástupcovia deaflympijských športovcov obrátili, je fakt, že hoci zdraví športovci a paralympionici sú oslobodení od platenia dane z príjmov za odmeny vo vrcholových súťažiach, sluchovo postihnutí športovci zo svojich odmien musia odvádzať dane. 

Komisárka Zuzana Stavrovská preto v prvom kroku požiada kompetentné ministerstvá - teda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR o vysvetlenie a problematikou sa bude ďalej zaoberať.


Fotografie: 
Zľava: prezident DVS Peter Birka, Milena Fabšičová, poverená výkonom funkcie
generálneho sekretára DVS, komisárka Zuzana Stavrovská, právny zástupca DVS Oliver Krist.


Súvisiace odkazy:
DVS u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím - Deaflympijský výbor Slovenska (deaflympic.sk)