utorok 10.10.2023

Stretnutie s predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Dňa 5. októbra 2023 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská stretla s predsedom Najvyššieho správneho súdu SR (NSSUD) Pavlom Naďom, aby prediskutovali možnosti lepšej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) rieši množstvo podnetov, v ktorých podávatelia namietajú porušovanie práv zo strany úradov, akými sú napríklad úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa či školy. Tie svojimi rozhodnutiami môžu zasiahnuť do práva na nezávislý spôsob života, osobnú mobilitu, pomoc štátu pri strate práceschopnosti či práva na prístup k vzdelávaniu. Nemenej závažné je ohrozenie práva na spravodlivý proces, ktorý sa prejavuje vtedy, keď úrady nerozhodujú v zmysle zásad správneho konania. Rovnako je závažné aj ohrozenie práva na rozhodovanie úradov bez zbytočných prieťahov.

V takýchto prípadoch porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím je dôležitým účinným prostriedkom nápravy možnosť namietať rozhodnutia úradov podaním správnej žaloby, prípadne aj kasačnej sťažnosti na súd. Významnosť a osobitné postavenie správneho súdnictva vo vzťahu k ochrane práv osôb dotknutých rozhodovacou právomocou štátu vyústilo do vytvorenia osobitných správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach na čele s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky ako súdom kasačným, rozhodujúcim o kasačných sťažnostiach podaných proti rozhodnutiam správnych súdov.   

Komisárka a predseda NSSUD si vymenili poznatky z rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy a správnych súdov, týkajúce sa práv ľudí so zdravotným postihnutím. Hovorili aj o potrebe osvety a vzdelávania sudcov v súvislosti s implementáciou záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím do rozhodovacej praxe správnych súdov. Rozhodovanie sudcov správnych súdov totiž môže výrazne pomôcť pri aplikácii záväzkov z Dohovoru do rozhodovacej praxe úradov, a to najmä v prípadoch, keď nedochádza k náprave ani po opakovanom upozornení štátnej moci na zistené porušovanie práv osôb so zdravotným postihnutím.

Zuzana Stavrovská aj Pavol Naď sa zhodli na tom, že ÚKOZP a NSSUD budú na túto tému kontinuálne komunikovať aj v budúcnosti. NSSUD prejavil záujem o poznatky ÚKOZP pri organizovaní vzdelávania sudcov.Zároveň Pavol Naď avizoval pripravenosť NSSUD zaangažovať popri iných subjektoch aj ÚKOZP do judikatúrneho procesu (procesu tvorby judikátov, t.j. rozhodnutí súdov - výrokov, ktoré sú záväzné pre štátne orgány). Komisárka Zuzana Stavrovská veľmi oceňuje záujem a prístup predsedu NSSUD Pavla Naďa k tejto problematike.