utorok 19.07.2022

Stretnutie s novým komisárom pre deti

Cieľom stretnutia s novým komisárom pre deti Jozefom Mikloškom bolo nadviazať na doterajšiu spoluprácu s Úradom komisára pre deti a oboznámiť nového komisára pre deti s našimi aktivitami v oblasti ochrany práv detí so zdravotným postihnutím.
V témach týkajúcich sa ochrany detí so zdravotným postihnutím vnímame viacero prirodzených prienikov s Úradom komisára pre deti, keďže táto oblasť tvorí dôležitú časť našej agendy a venujeme sa jej u nás v rámci samostatného Referátu starostlivosti o maloletých.

Komisárka Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Lenka Bodnárová sa zaujímali o plánované činnosti a postoje nového komisára pre deti Jozefa Mikloška v otázkach, akými sú inkluzívne vzdelávanie detí, dostupnosť sociálnych služieb, či ochrana detí so zdravotným postihnutím v oblasti rodinných vzťahov.

Jozef Mikloško sa zaujímal o celkovú činnosť nášho úradu, rozmanitosť činností vykonávaných v rámci našej pôsobnosti a o to, s akými podnetmi sa na nás obracajú podávatelia vo vzťahu k deťom.  Keďže v Slovenskej republike pôsobí niekoľko ľudskoprávnych, resp. ombudsmanských inštitúcií, ktorých pôsobnosti sa prirodzene prelínajú, z pohľadu čo najkvalitnejšej ochrany práv detí so zdravotným postihnutím oceňujeme zo strany nového komisára pre deti nadviazanie živej a otvorenej vzájomnej komunikácie v spoločných témach.