štvrtok 23.11.2023

Staňte sa súčasťou vysoko odborných vyšetrovacích tímov

V súvislosti s vytváraním Národného preventívneho mechanizmu (NPM) proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zverejňujeme ponuku externej spolupráce pre psychologičky/psychológov.
Hľadáme skúsené psychologičky a skúsených psychológov na externú formu spolupráce v rámci NPM, ktorí by sa stali súčasťou vysoko odborných vyšetrovacích tímov pri výkone monitorovacích návštev zariadení, v ktorých sa môžu nachádzať osoby zbavené osobnej slobody.

Pomohli by nám tak prispieť k plneniu medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv, k zvyšovaniu úrovne dodržiavania ľudských práv a k zvyšovaniu povedomia laickej aj odbornej verejnosti v tejto oblasti.

Ide o prácu aj v teréne a vyžaduje si cestovanie na viac dní.

Počet výjazdov a odmena za prácu: dohodou.

Radi by sme nadviazali spoluprácu s viacerými psychologičkami/psychológmi, ktorí by sa na jednotlivých monitorovacích výjazdoch striedali podľa potreby a individuálnych možností.
 
Záujemcovia môžu životopisy a motivačné listy posielať na tieto kontakt: alexandra.zlamalova@komisar.sk 
 
Viac o NPM:
Pôsobnosť verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti bola rozšírená s účinnosťou od 1. mája 2023, a to novelou zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 176/2015 Z. z.“) a novelou zákona o verejnom ochrancovi práv č. 564/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov. K ich doterajším kompetenciám tak pribudli úlohy národného preventívneho mechanizmu v zmysle Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (ďalej len „Dohovor proti mučeniu“) a Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu (ďalej len „Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu“). 
 
Kým Dohovor zakotvuje záväzok štátu postihovať všetky formy mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu predstavuje špecifický nástroj v boji proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Ustanovuje totiž opatrenia na zabránenie zlému zaobchádzaniu vo forme neohlásených systematických návštev zariadení, kde sa nachádzajú alebo môžu nachádzať osoby pozbavené osobnej slobody.


Súvisiace odkazy:

Je to potvrdené: Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím pribudne nová pôsobnosť - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)