streda 01.03.2023

Sme tu sedem rokov

Príhovor komisárky Zuzany Stavrovskej k siedmemu výročiu vzniku Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Drahí priatelia,

dnes je to práve 7 rokov, odkedy Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím otvoril svoje brány a začal poskytovať aktívnu pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a ochraňovať ich ľudské práva garantované Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je mi cťou, že sa vám môžem všetkým prihovoriť pri tejto významnej príležitosti v rámci svojho druhého funkčného obdobia v pozícii komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.

Stále mám na pamäti dni, ako sme začínali a s akými peripetiami sme rozbiehali našu činnosť. Išlo o úplne nový úrad, bolo potrebné zabezpečiť úplne všetko priestory, zamestnancov, techniku, nastaviť procesy a postupy a najmä vdýchnuť tejto výnimočnej ľudskoprávnej inštitúcii ideu porozumenia a lojálnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám.

Vždy som uvažovala, ako dlho trvá, kým sa začínajúca firma stane profesionálom na poli svojej pôsobnosti. Áno, myslím, že dnes môžem potvrdiť, že náš úrad stojí na pevne vybudovaných základoch, má profesionálne zdatný odborný tím (aj keď v menšom počte, ako by to bolo potrebné) a skutočné nasadenie zlepšiť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti.

Prostredníctvom riešenia podnetov sa snažíme zabezpečiť maximálnu ochranu a dodržiavanie individuálnych práv osôb so zdravotným postihnutím.

Cez  monitoringy a prieskumy v psychiatrických zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb a ďalších inštitúciách sa snažíme zlepšovať napĺňanie záväzkov z dohovoru aj cez iniciovanie zmien v systémových procesoch, interných postupoch, metodikách a v neposlednom rade aj politikách štátu.

Cez aktívne participovanie na medzirezortných pripomienkových konaniach a návrhmi legislatívnych zmien sa snažíme podporovať vytváranie inkluzívneho prostredia vo všetkých sférach života osôb so zdravotným postihnutím tak, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní obyvatelia. To zahŕňa zabezpečenie prístupnosti verejných miest a služieb, podporu inkluzívnej výchovy a vzdelávania, úpravy procesov poskytovania služieb štátu napríklad v trestnom konaní či v správnych konaniach, vytváranie nových podporných systémov pre osoby so zdravotným postihnutím pri realizácii práv.

V neposlednom rade náš úrad prostredníctvom rozmanitých aktivít a verejných výstupov zvyšuje v spoločnosti povedomie o výzvach, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť, aby mali podporu a zdroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli v Slovenskej republike prežiť plnohodnotný a dôstojný život.

S hrdosťou môžem povedať, že sme dosiahli výrazný pokrok v dosahovaní našich cieľov. Vďaka úsiliu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za konštruktívnej spolupráce ďalších aktérov na poli ochrany práv sú už teraz ľudia so zdravotným postihnutím viditeľnejšími a váženejšími členmi našej spoločnosti.

Nezatvárame však oči pred tým, že stále máme pred sebou dlhú cestu. Ľudia so zdravotným postihnutím naďalej čelia zásadným prekážkam v mnohých oblastiach svojho života, od zamestnania cez vzdelávanie, prekonávanie architektonických bariér verejných priestorov až po bežné sociálne interakcie. Musíme spoločne pokračovať v spolupráci na odstránení týchto bariér a na vytvorení inkluzívnejšej a akceptujúcejšej spoločnosti.

Všetkým, ktorí ste za posledných sedem rokov podporili činnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, zo srdca ďakujem. Aj vďaka vašej oddanosti a odhodlaniu sa skutočne zmenili životy konkrétnych ľudí so zdravotným postihnutím a som vďačná za všetko, čo ste urobili.

Pri pohľade do budúcnosti si želám, aby sme sa aj naďalej usilovali o svet, v ktorom budú ľudia so zdravotným postihnutím prirodzene prítomnou a plnohodnotne fungujúcou súčasťou spoločnosti. Pracujme spoločne na vytvorení férovejšieho a spravodlivejšieho sveta pre všetkých, vážme si rozmanitosť.Vaša
Zuzana Stavrovská