štvrtok 19.01.2023

Slovensko smeruje k vytvoreniu Národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) už bude môcť monitorovať aj mučenie, týranie a neľudské zaobchádzanie z titulu pozície Národného preventívneho mechanizmu. Prijme na to 6 nových zamestnancov – štát mu poskytne dotáciu.
Alfou a omegou práce nášho úradu je presadzovanie dodržiavania práv garantovaných Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Riadime sa ním pri prešetrovaní podnetov alebo pri monitorovacích návštevách v zariadeniach sociálnych služieb, školách, väzniciach či psychiatriách. Tento dohovor aj opčný protokol k nemu boli na Slovensku ratifikované v roku 2010.

Okrem tohto dohovoru však existuje aj Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu - tzv. CAT (ďalej len: Dohovor OSN proti mučeniu). Tento dohovor bol ratifikovaný ešte v rámci Československa v roku 1988, resp. v r. 1993 pre samostatnú SR. Opčný protokol k tomuto dohovoru (tzv. OP-CAT) však SR doteraz neratifikovala – a je tak poslednou z európskych krajín, ktoré to ešte čaká. Od roku 2018 až doteraz sa odsúvalo prijatie legislatívy, ktorá by zaviedla národný preventívny mechanizmus, a preto nebol opčný protokol ratifikovaný.
 

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI DOHOVOROM A OPČNÝM PROTOKOLOM (K DOHOVORU)?

Ako sa teda doteraz na Slovensku vykazovalo porušovanie  samotného Dohovoru OSN proti mučeniu, ak nebol doteraz ratifikovaný potrebný opčný protokol?

Tento dohovor je od roku 1993 pre Slovenskú republiku plne záväzný a nadradený Ústave SR. Prínosom ratifikácie opčného protokolu však bude zavedenie stáleho vnútorného monitorovacieho mechanizmu (aktuálne na Slovensku platí len nadnárodný mechanizmus, čo znamená  kontroly zo zahraničia raz za pár rokov). Opčný protokol teda bude znamenať vytvorenie komplexného nezávislého mechanizmu dodržiavania práv vyplývajúcich z tohto špecifického dohovoru.

Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu predpokladá zavedenie  systému pravidelných prehliadok nezávislými medzinárodnými aj národnými orgánmi na miestach, kde sú ľudia pozbavení ich slobody, v záujme predchádzania mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Počas uplynulých rokov sa v pracovnej skupine na Ministerstve spravodlivosti SR intenzívne riešilo vytvorenie národného preventívneho mechanizmu, ktorý by na vnútroštátnej úrovni zabezpečoval systém kontroly zaobchádzania s osobami obmedzenými na slobode. Členkou pracovnej skupiny bola aj komisárka Zuzana Stavrovská.

Po mnohých, občas aj turbulentných rokovaniach vláda SR minulý týždeň (11.1.2023) konečne predložila a schválila návrh legislatívy smerujúci k vytvoreniu národného preventívneho mechanizmu – konkrétne návrh novely zákona o verejnom ochrancovi práv.
 

ROZDELENIE PȎSOBNOSTI MEDZI TRI INŠTITÚCIE

Pôsobnosť pri dohliadaní na dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu si rozdelia tri inštitúcie: verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím - každý vo svojich špecifických oblastiach.

 


Vítam možnosť poskytnúť osobám odkázaným na pomoc a podporu iných ešte väčšiu ochranu, najmä v takých kritických situáciách, akými sú zlé, kruté zaobchádzanie alebo konanie, ktoré má znaky mučenia. Ďakujem za podporu a dôveru od všetkých kompetentných orgánov -  Ministerstvu spravodlivosti SR, vláde SR aj poslancom NR SR,

hovorí komisárka Zuzana Stavrovská.

Z doterajšej 7-ročnej činnosti nášho úradu sme vysledovali a posudzovali množstvo prípadov, ktoré mali znaky zlého zaobchádzania, čo sme aj oznamovali orgánom činným v trestnom konaní. Mohli sme však konať len v rámci našej doterajšej pôsobnosti, bez potrebného špeciálneho statusu, ako aj potrebnej finančnej a personálnej kapacity, ktorá by na to mala priestor.
 

AKO SA ZMENÍ ČINNOSŤ NÁŠHO ÚRADU?

Po novom bude kompetencia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím silnejšia v tom, že bude môcť dokumentovať mučenie a iné kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie z titulu pozície Národného preventívneho mechanizmu.

Bude to zahŕňať aj objasnenie skutkových okolností a vymedzenie a uznanie zodpovednosti jednotlivcov a štátu za obete a ich rodiny, stanovenie opatrení, aby sa takáto situácia neopakovala a uľahčenie stíhania; prípadne zavedenie disciplinárnych sankcií voči osobám zodpovedným za danú situáciu podľa výsledkov vyšetrovania. Súčasťou našej práce bude aj sledovanie úplnej nápravy a odškodnenie zo strany zasahujúceho subjektu, vrátane primeraného finančného odškodnenia.

Za veľký prínos považujem možnosť pôsobiť v tejto problematike preventívne, iniciovať zmeny legislatívy a podobne - teda to, čo sme doteraz mohli robiť len vo vzťahu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,


dodáva komisárka Zuzana Stavrovská.

V praxi to znamená, že ÚKOZP bude robiť cielené monitorovacie návštevy týkajúce sa dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody, a vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím navyše aj odkázané na poskytovanie starostlivosti: teda najmä vo všetkých typoch zariadení sociálnych služieb, v zdravotníckych zariadeniach - psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých, ale aj   v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie.

Na to, aby sme mohli novú kompetenciu vykonávať, bude ÚKOZP posilnený personálne o 6 zamestnancov a aj dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ak návrh schvália poslanci NRSR, a zároveň sa zavŕši samotná ratifikácia Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu, zmeny by mali začať platiť od mája 2023.