S autistom do filharmónie a na vozíčku na hrad?

Aj o tom bola konferencia Múzeá a galérie bez bariér IV., ktorá sa konala 9. - 11. novembra 2022, organizovaná Dubnickým múzeom v Dubnickom kaštieli.
Komisárka Zuzana Stavrovská v rámci prezentácie Prístupnosť kultúry pre ľudí so zdravotným postihnutím zdôraznila práva, ktoré zaručuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, napr.:
  • právo žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života a mať prístup k všetkým prostriedkom a službám dostupných pre verejnosť;
  • právo zúčastňovať sa na kultúrnom živote na rovnakom základe s ostatými.

Zároveň spomenula tri prípady, ktoré sme riešili aj našom úrade:
 

1. DO FILHARMÓNIE S AUTISTOM?

Chlapcovi s autizmom chcel zabrániť vstúpiť do koncertnej sály iný návštevník, vraj pre neprimerané správanie; Slovenská filharmónia napokon vyčlenila pre chlapca a jeho rodiča miesta blízko vstupných dverí koncertnej siene, aby mohli v prípade potreby opustiť sálu a nerušiť hudobníkov ani návštevníkov.
Ide o príklad dobrej praxe, keď sa hľadá riešenie, aby osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia mohli navštevovať kultúrne podujatia tak, ako im to zaručuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, a zároveň, aby nerušili koncert a ostatných návštevníkov.
 

2. ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM?

Pred vstupom na tobogan v areáli Chodníka korunami stromov v Bachledovej doline bol donedávna nápis: „Zákaz vstupu osobám so zdravotným postihnutím“. Bolo to jasné porušenie Dohovoru OSN a neopodstatnenosť takýchto podmienok. Zákaz vstupu by sa nemal automaticky vzťahovať na všetky osoby s akýmkoľvek zdravotným postihnutím.
Prevádzkovateľ sa bránil, že sa snažil o bezpečnosť návštevníkov, a že na tobogan viackrát umožnili aj návštevníkov s telesným postihnutím. Napokon upravili bezpečnostné pokyny tak, aby z využívania atrakcie automaticky nevylučovali akúkoľvek osobu so zdravotným postihnutím; namiesto nápisu „zákaz vstupu“ uvádzajú odporúčanie, aby sa návštevníci so zdrav. postihnutím o vhodnosti vstupu na atrakciu informovali v Infocentre.
 

3. SMÚ ÍSŤ DO JASKYNE AUTISTI?

Prevádzkovateľ Demänovskej jaskyne slobody vylúčil z prehliadky chlapca s autizmom ,lebo ešte pred vstupom kopal a búchal do zábradlia, bol nepokojný. V tomto prípade nešlo o porušenie práva osoby so zdravotným postihnutím. Vyvstáva z toho aj zaujímavá otázka na diskusie: Kde sú hranice medzi právami osôb so zdravotným postihnutím a ochranou kultúrneho majetku, resp. bezpečnosťou?


Organizátorom konferencie je Dubnické múzeum. Odborným garantom a koordinátorom konferencie je pán Jozef Balužinský.Videozáznam z celej konferencie:
1. BLOK (v úvode je prezentácia komisárky)
Múzeá a galérie bez bariér 2022 - Prednáškový blok 1 - (youtube.com)
2. BLOK 
Múzeá a galérie bez bariér 2022 - Prednáškový blok 2 - (youtube.com)
3. BLOK (zameraný na ľudí s rôznymi druhmi zdrav.postihnutia)
Múzeá a galérie bez bariér 2022 - Prednáškový blok 3 - (youtube.com)

Dubnický kaštieľ - kanál youtube.com
Dubnický kaštieľ - (youtube.com)Súvisiace odkazy:
Oficiálné stránky Mesta Dubnica nad Váhom - V Dubnickom múzeu prebieha 4. ročník medzinárodnej konferencie Múzeá a galérie bez bariér - (dubnica.eu)