sobota 23.03.2024

Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy

Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa dňa 22. marca 2024 komisárka Zuzana Stavrovská a právničky nášho úradu Eva Domoráková Arnoldová a Zuzana Fechová zúčastnili na konferencii na túto tému.
Všetkých prítomných privítali pozývatelia na konferenciu europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jozef Mihál a spolurganizátor predseda Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka.
 
Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz sú symboly nášho záväzku napĺňať práva osôb so zdravotným postihnutím a záväzným prísľubom rešpektovať a uznať práva osôb so zdravotným postihnutím na podporu kultúry, integrácie a inkluzívnych politík.

Proces pripomienkovania návrhu smernice priblížil Branislav Mamojka, ktorý upozornil na začiatok prác v októbrti minulého roku. Podarilo sa nad rámec návrhu presadiť aj medzi podporné politiky  podporu mobility študentov v projekte Erazmus a nárok na podporu sprevádzajúcej osoby/asistenta/sprievodcu.

Na transpozíciu smernice do nášho právneho poriadku je určená lehota  30 mesiacov, ktorá sa môže aj zmeniť. Následne má každý členský štát ešte 12 mesiacov na nadobudnutie účinnosti.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová predstavila proces prípravy, zložitých rokovaní a vyjednávania o rozsahu úľav, ktoré členské štáty recipročne budú poskytovať všetkým osobám so zdravotným postihnutím. Pani europoslankyňa má významný podiel na príprave uvedených smerníc, pretože v celom procese vystupuje ako spravodajkyňa. Viedla rokovania a vyjednávania s jednotlivými štátmi, strešnými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a trialógy medzi europoslancami, Radou Európy a Európskou komisiou. O vízii prijatia európskeho preukazu sa hovorí už 15 rokov.

Preukaz OZP bude považovaný za doklad o uznaní postavenia OZP, ktorý garantuje prístup k akýmkoľvek službám súkromných a verejných subjektov, odplatné služby a vstupy do rôznych zariadení a to aj pre sprievodcov/osobných asistentov počas krátkodobých pobytov. Európsky parkovací preukaz a európsky preukaz so OZP budú vydávané vo fyzickej aj digitálnej podobe. Europreukazy sa budú vydávať popri našich preukazoch, ich vydanie bude bezplatné. Preukazy sa nebudú uplatňovať na dávky sociálneho zabezpečenia.

Dôležitou podmienkou pre napĺňanie výhod oboch preukazov je vytvorenie webového sídla Európskej únie a členských štátov, na ktorých budú zverejnené  informácie o dostupnosti všetkých služieb a subjektov, ktoré tieto služby poskytujú. Uvedené informácie budú zverejnené vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ, aj v posunkovom jazyku a jazyku easy-to-read, ako aj audionahrávke pre nevidiacich. Uvedené informácie bude musieť každý štát pravidelne aktualizovať.

Záujem o vydávanie uvedených preukazov na Slovensku potvrdil aj Ján Gabura, generálny riaditeľ MPSVaR SR. Uviedol, že preukazy budú vydávať úrady práce.

Druhú polovicu konferencie venoval europoslanec Jozef Mihál problematike sociálneho zabezpečenia a zamedzeniu sociálneho vylúčenia v kontexte európskych smerníc a nariadení. Vo svojej prezentácii objasnil podmienky a odovzdal vzácne praktické skúsenosti spojené s priznávaním invalidných a starobných dôchodkov, podmienok zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a daňových odvodových povinností.
 

Viac info nájdete na webe ministerstva práce:
bitly.ws/3gAiq