utorok 20.09.2022

Rokovania so štátnymi tajomníkmi MPSVR Jurajom Káčerom a Soňou Gaborčákovou

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu absolvovali 6. septembra 2022 ďalšie dve stretnutia s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny. Prerokovali návrhy, ktoré vyplynuli zo Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021.

Stretnutie so štátnym tajomníkom Jurajom Káčerom (oblasť politiky zamestnanosti a dôchodkovej politiky) 

Komisárka a jej kolegovia so štátnym tajomníkom prerokovali otázku celkovej koncepcie hodnotenia invalidity. Poberatelia invalidného dôchodku majú často viac diagnóz, no priznanie plného invalidného dôchodku zohľadňuje jednu hlavnú diagnózu, pri ktorej mu môže Sociálna poisťovňa priznať maximálne 75 percent neschopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká vážna je jeho druhá diagnóza. Pri druhej diagnóze môže dostať maximálne 10 percent. Navrhujeme, aby bolo možné získať viac percent aj za druhú diagnózu. Táto požiadavka však zatiaľ naďalej ostáva závislá od politickej vôle, pretože ide o úplne nový systém posudzovania schopnosti, resp. neschopnosti vykonávať prácu v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Komisárka otvorila aj otázku aktualizácie chorôb pre účely invalidných dôchodkov uvedené v prílohe č. 4 Zákona o sociálnom poistení – Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia, orgánov a systémov. Aktualizácia chorôb je potrebná preto, aby zohľadnila najnovšie poznatky vedy a techniky, a aby odzrkadľovala reálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zmena prílohy zákona má byť podľa slov štátneho tajomníka Juraja Káčera predložená do verejného medzirezortného pripomienkového konania v októbri 2022.

Na rokovaní so štátnym tajomníkom sa komisárka zaujímala aj o problematiku tzv. invalidných dôchodkov z mladosti. Zhodli sa na tom, že by malo ísť o štátnu dávku, a nie dávku z poistného vzťahu, keďže uvedený dôchodok nie je závislý od zásluhovosti, resp. od príspevkov platených do dôchodkového systému. V súčasnosti majú niektorí poberatelia tzv. invalidného dôchodku z mladosti polovičný invalidný dôchodok vo výške 190 EUR mesačne a plný vo výške 290 EUR mesačne bez možnosti zvýšenia. Veľa poberateľov tzv. invalidného dôchodku z mladosti tak žije čím ďalej, tým v horšej ekonomickej situácii (aj vzhľadom na vysokú infláciu).  Vyžaduje si to systémovú zmenu, ktorá bude mať dopad aj na štátny rozpočet.  Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je pripravený na takejto systémovej zmene spolupracovať.

Rezonovala aj problematika činnosti posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. Máme mnoho podnetov z praxe, keď posudkoví lekári nedostatočne komunikujú s lekármi – špecialistami, čím sa celý proces schvaľovania invalidného dôchodku predlžuje. Komisárka upozornila, že najvhodnejšie by bolo, keby posudkoví lekári komunikovali s lekármi – špecialistami priamo. Podľa štátneho tajomníka Juraja Káčera je to aj záujem ministerstva práce, ktoré problém riešilo aj so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv s návrhom, aby takáto výmena informácií bola možná cez e-zdravie. Zatiaľ však táto databáza nie je spoľahlivo naplnená lekárskymi správami a nálezmi, preto ju nie je možné plnohodnotne využívať.
 

Stretnutie so štátnou tajomníčkou Soňou Gaborčákovou (oblasť rodinnej a sociálnej politiky)

So štátnou tajomníčkou Soňou Gaborčákovou otvorila komisárka v prvom rade problematiku systému posudzovania odkázanosti na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia. Rezort práce pripravuje  komplexnú zmenu systému posudzovania: má sa prejsť na hodnotenie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) – metodikou WHODAS.  Ministerstvo potvrdilo, že prizve do pracovnej skupiny aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Nový systém jednotnej posudkovej činnosti, ktorý by mal vychádzať z metodiky sebahodnotenia, by mal začať fungovať v praxi v prvom štvrťroku 2024.

Nový systém posudzovania odkázanosti vítame, pretože môže priniesť aj zmeny v prípade detí s Aspergerovým syndrómom alebo autizmom, ktoré v súčasnosti často nemajú zabezpečené sociálne služby a ich opatrovatelia – rodičia márne žiadajú o opatrovateľský príspevok.

Už od roku 2018 komisárka upozorňuje na potrebu zmeny Opatrenia č. 6/2009 Z. z., ktoré je príčinou mnohých nedostatočne priznaných príspevkov na bezbariérovú úpravu bytu, domu, garáže či kúpeľne. Od roku 2009 značne narástli ceny stavebných materiálov a stavebných prác, no podľa tohto opatrenia žiadateľovi môžu úrady práce priznať len taký príspevok, pri ktorom si často nemôže dovoliť zvyšok prác doplatiť z vlastného rozpočtu. Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková v tomto smere uviedla potešujúcu správu, že rezort už finalizuje s prácami na novom naceňovaní stavebných prác a stavebných materiálov.

Komisárka Zuzana Stavrovská využila príležitosť rokovania so zástupcami ministerstva aj na pripomenutie požiadaviek, ktoré sformulovali úrad komisára a ďalšie organizácie a inštitúcie pôsobiace v sociálnych službách po požiari v DSS v Osadnom z decembra 2021. Podľa štátnej tajomníčky Sone Gaborčákovej ministerstvo počas budúceho roka vyhlási výzvy na čerpanie dotácií s ďalšou prioritou na zabezpečenie protipožiarnych opatrení aj starých budov zariadení sociálnych služieb. Požiarom samotným to nezabráni, no včasné varovanie a hlásenie požiaru je polovicou úspechu pri záchrane životov klientov aj zamestnancov. Komisárka naďalej zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť všetky opatrenia, ktoré majú požiarom a iným živelným tragédiám predísť, a to najmä priestorovým vybavením a dostatočným personálnym zabezpečením.