štvrtok 06.04.2023

Príprava novej pôsobnosti - rokovanie troch ombudsmanov

Tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa 5. apríla 2023 zúčastnil na prvom koordinačnom stretnutí k implementácii národného preventívneho mechanizmu (NPM) - novej pôsobnosti rozdelenej medzi tri ombudsmanské inštitúcie - verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti.
Vďaka novej pôsobnosti budeme robiť cielené monitorovacie návštevy týkajúce sa dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody: v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých aj v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie.

Tím nášho úradu sa v nich bude zameriavať na ľudí so zdravotným postihnutím. Do mnohých takýchto zariadení sme chodili a robili sme v nich monitoringy už aj doteraz, ale len na základe Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.

Témami stretnutia boli:
  • kvalifikačné predpoklady nových zamestnancov, ktorí budú mať túto problematiku v náplni práce,
  • štruktúra a zloženie monitorovacích tímov, ktoré budú vykonávať systematické monitorovacie návštevy,
  • metodika, ktorou budeme posudzovať dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a Opčného protokolu k tomuto dohovoru,
  • vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich novú pôsobnosť a členov monitorovacích tímov a plán monitorovacích návštev,
  • priebeh monitorovacích návštev a následná štruktúra správ z monitorovacích návštev.


Podrobnejšie o novej pôsobnosti píšeme tu: 
Je to potvrdené: Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím pribudne nová pôsobnosť - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)