Príliš bohatí na príspevok od štátu?

Stretnutie so zástupcami Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Keď chcú ľudia so zdravotným postihnutím požiadať o príspevok napríklad na kúpu auta či úpravu bytu, často narážajú na problém, že súhrnná hodnota ich majetku presiahne zákonom stanovenú hranicu 39 833 EUR.
Môže sa tak stať napríklad v prípade, keď ľudia so zdravotným postihnutím vlastnia malé podiely k pozemkom či nehnuteľnostiam, ktoré nadobudli z dedičského konania, ale v zásade ich nevedia speňažiť. Ich skutočná finančná situácia sa tak javí lepšia, ako je, pričom však ani zďaleka nie je taká, aby si potrebné pomôcky či úpravy domu alebo bytu vedeli zaplatiť z vlastných zdrojov.
 
Aj o týchto problémoch z praxe hovorili na online stretnutí s komisárkou Zuzanou Stavrovskou a právničkou úradu Lenkou Bodnárovou zástupcovia Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR Andrea Madunová, Tibor Köböl a Alena Juríčková.
 
Peňažné príspevky od štátu sú pre ľudí s postihnutím často jedinou cestou, ako vedia objektívne vyriešiť sociálne dôsledky svojho zdravotného postihnutia. Samotné zákonné podmienky ich však držia v pasci a stave finančnej a materiálnej núdze.

Vyvstáva preto otázka, či je nastavenie zákonných podmienok vzniku nároku na kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia ešte možné označiť za pomoc štátu poskytovanú v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa štát zaviazal dodržiavať. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa bude týmto problémom zaoberať.